KİMYA

1)       Aşağıdaki sınıflardan hangisinde bulunan maddelerin tümü, suda ve HCI de çözün – mez, fakat elektrik akımını iyi iletir?

a) Element              b) Bileşik                c) Ametal

d) Soy metal           e) Aktif metal

2)       Hangi bileşiğin sudaki çözeltisi elktrolit değildir?

a) Sülfürik asit b) Sodyum hidroksit                 c) Sodyum klorür

d) Çay şekeri          e) Gümüş nitrat

3)       Bir elektroliz sırasında önce hangi metal açığa çıkar?

a) Çok aktif olan b) Aktif olan                c) Yarı aktif olan

d) Yarı soy olan e) Soy olan

4)       Bakır -2 -bromür ve sodyum fluorür’ün sudaki eriyiğin elektrolizinde anot tarafından çekilen iyonlar hangileridir ?

a) Sadece bromür iyonları

b)  Bromür, flüorür ve hidroksit iyonları

c) Bromür ve flüorür iyonları

d) Sadece bakır iyonları

e) Bakır ve sodyum iyonları

5)       Gümüş ve bakır tuzlarının sudaki çözeltilerinin karışımı aynı kapta elektroliz edilse önce katoda giderek elektron alan hangi iyon olur?

a) Ag+           b) Cu++ c) OH_ d) H+                              e) o’*

6)       ZnCI2>KCI, FeCI3 nin sudaki çözeltilerinin karışımı platin elektrotlarla elektroliz edilirse katodda ilk indirgenen iyon hangisi olur?

aj Zn+l bj K+                       c) Fe+3 d) Cl”                     e) H+

7)       Grafit elektrotlarla Nal ün sudaki çözeltisinin elektrolizi yapılsa anotda önce hangi reaksiyon olur?,-

a)2H++2e— H              ^20^-26-^1^0+1/2 02

c)                                                  21″ – 2e -H2     d) Na+ + e-> Na#

e) Na OH NaOH

8)       Su, H2S04 ile asitlendirildîkten sonra/ 4 mol elektron değerinde (4 faradaylık) elektrik yükü uygulanarak elektroliz ediliyor. NKA anotta biriken gazın hacmi kaç litre olur?

a) 5.6            b) 11,2 c) 16,8 d) 22,4 e) 33,6

9)       AgN03 çözeltisinin elektrolizinde 0,6 faradaylık elektrik yükü katodda kaç gram madde açığa çıkarır? (Ag = 108) (±f arâ<Jaylık elektrik yükü = 96500 kulon)

a) 108           b) 21,6 c) 64,8 d) 54                              e) 32,4

10)    CaCI^ çözeltisinin elektrolizinde 6 faradaylık elektrik yükü geçtiğinde, anodda o- luşan klor gazının N.Ş.A hacmi kaç Itdir?

a) 11,2 b) 22,4 c) 67,2 d) 134,4 e) 146

11)    2 Faradaylık elektrik yükü ile su elektroliz ediliyor. Anotta N.Ş.A. kaç İt. 02 gazı açığa çıkar? (0=16) (1 Faraday =96500 kulon)

a) 5,6            b) 11,2 c) 16,8 d) 22,4 e) 33,6

12)    CaCI2 un sulu çözeltisi elektroliz edilirse katodda H2, anodda Cl2 gazı toplanır. Litresinde 333 gr. CaCI2 bulunan çözeltinin 10 mit. si elektroliz edildiğinde anod­da biriken gazın N.Ş.A. hacmi kaç mit olur? (Ca=40, Cl = 35,5)

a) 224           b) 336           c) 8%            d) 112           e) 672

‘ -J

13)    CuS04 çözeltisinin elektrolizinde 48250 kulonluk elektrik yükü katodda kaç gram madde açığa çıkarır? (Cu =64)

a) 1,6            b) 16            c) 8               d) 32           e) 6,4

14)    Bir tuz 1,93 amperlik akımla 20 dakika süreyle elektroliz edildiğinde, katotta 0,216 gr. x metali toplanmıştır. Buna göre x metalinin değerliği kaçtır? (x’in atom ağırlığı 27’dir.)

a) 1               b) 2              c) 3              d) 4              e) 5

15)    Ergimiş FeCI3 tuzunun platin elektrotlarla elektrolizinde 10 dakikada 24,125 amper akım geçtiğine göre, katodda kaç gr. demir ayrılır? (Fe =56)

a) 2,8            b) 5,6            c) 1,4           d) 11,2 e) 0,56

16)    AgN03 çözeltisinin elektrolizinde 4,825 amperlik akım 1 dakika 40 saniye süreyle geçilirse, katodda kaç gram madde toplanır? (Ag = 108)

a) 0,54 b) 5,4                    c) 10,8 d) 1,08 e) 2,16                                       35

 

17— Periyodik cetvelin 3. yatay sırasındaki 3. sütun elementi olan X’in erimiş klorür tuzu­nun 0,2 mol elektron değerinde elektrik yükü harcanarak yapılan elektrolizinde ka- tötda 1,8 gr. X elementi açığa çıkmıştır. X elementinin atom çekirdeğindeki nötron sayısı nedir?

a) 7              B) 14            c) 27             d) 10            e) 20


 

B kabının katodunda, belirli bir süre sonunda 108 mgr. Ag açığa çıktığında, A ka­bında N.Ş.A. kaç cm3 H2 gazı toplanır? (Ag = 108) a) 11,2 b) 22,4 c) 33,6 d) 44,8 e) 67,2

19-     Birbirine seri olarak bağlanmış iki elektroliz kabında erimiş FeCI2 ve FeCI3 tuzları bulunuyor. FeCI3 bulunan kapta 3 gr. Fe açığa çıktığında, diğer kapta kaç gram Fe toplanır? (Fe = 56)

a) 4,5            b) 3              c) 1,5            d) 6              e) 9

20-     Seri bağlı iki elektroliz kabından birinde Ag+ diğerinde de Xn* iyonları bulunuyor. Devreden belirli miktarda elektrik akımı geçtiğinde katotta 21,6 gr. Ag birikirken,

0,       8 j^am da X elde ediliyor. Buna göre X’in değerliği, n< kaçtır? (Ag = 108,-X = 27) a) 1           b) 2      c) 3      d) 4        e) 5

21-     İki ayrı kapta erimiş ZnCI^ tuzları belirli bir akımla aynı sürede elektroliz edilişm. Kaplardan birinde 130 gr. Zn toplandığında diğerinde kaç gr. Cu toplanır? Cu =64, Zn = 65)

a) 64            b) 32            c) %             d) 16            e) 128

V

22-     Erimiş AICI3 ve ACIx tuzları belirli bir akımla aynı sürede elektroliz edildiğinde, bi­rinci kapta 3 gram Al, diğerinde 4 gram A metali toplanıyor. Buna göre x’in sayısal değeri nedir? (Al = 27, A == 48)

a) 1              b) 2              c) 3              d) 4              e) 5


 

B kabının katodunda, belirli bir sürfe sonunda 127 mgr. Cu açığa çıktığında, A kabın­da N.Ş.A. kaç cm3 H2 gazı toplanır? (Ctı =63,5)

A)  11,2 b) 22,4 c) 33,6 d) 44,8 e) 67,2

24-     Seri olarak bağlı üç elektroliz kabında sırasıyla Ag+, Fe++ , Cu++ çözeltileri bulun­maktadır. Devreden 0,5 mol elektron değerinde yük geçirildiğinde sırası ile her bir kabın katodunda toplanacak metal kaç gr. plur? (Ag = 108, Fe = 56, Cu =64) a) 108 28 32  b) 10,8 2,8 3,2                            c) 54 14 16

d) 5,4 2,8 1,6 e) 10,8 5,6 6,4

A)       10,8  3,25 1,87

B)       1,08  32,5  5,6

C)       2,16  3,25  2,8

D)       1,08  6,5  1,87

E)       10,8 0,65 2,8

26—  Elektron kaybetme eğilimleri Al > Fe > Pb > Cu >Ag şeklinde olduğuna göre, FeS04 sulu çözeltisi aşağıdaki metallerden yapılmış kaplardan hangisinde saklana­maz?

 

C) Al D) Cu

E)Ag

A) Fe

B) Pb

 


27-     Elektrokimyasal sırada (aktiflik sırası) çinko demirden önce ve magnezyumdan sonra yer alır. İçinde eşit konsantrasyonlarda çinkonitrat, demir – 2 — nitrat ve mağnez- yum nitrat bulunan bir çözeltiye çinko, demir ve magnezyum çubuklar batırılmıştır. Kaptaki kimyasal reaksiyon veya reaksiyonlar aşağıdakilerden hangisi veya hangile­ridir?

A)  Fe + Mg+2 -+ Fe+2 + Mg ile Zn + Fe+2 Zn+2 + Fe

B) Mg + Zn+2 ->-Mg+2 + Zn, Mg + Fe+2 -►Mg+2 + Fe ve Zn + Fe+2 ->Zn+2 + Fe

C) Sadece Zn+2 +Mg-*Zn + Mg+2

D)  Sadece Zn+2 + Fe ^Zn + Fe+2

E) Mg+2 + Zn -*Mg + Zn+2 , Zn+2 + Fe -*Zn + Fe+2 ve Mg+2 + Fe “►Mg + Fe+2

28—  Mg +CrCI3, Cr +CuS04, Na + MgSO^ ve Cu + AgN03 madde çiftlerinin hepsi ken­di aralarında reaksiyon verdiklerine göre, aşağıdakilerden hangisi aktiflik sırasını gös­termektedir?

A) Mg, Cr, Cu, Na, Ag B) Na, Mg, Cr, Cu, Ag C) Na, Cu, Ag, Mg, Cr D) Cu, Ag, Mg, Cr, Na E) Na, Mg, Cr, Ag, Cu

30— I. Mn, Cr, Cd, Ni, Co metalleri asit çözeltilerinde H2(g) açığnçıkarırlar.

  1. II.  Cd, Mn+2 ve Cr+2 çözeltileriyle reaksiyon vermediği halde Co+2 ve Ni*-2 eriyikle­rinden metal açığa çıkarır.
  2. III.  Ni, Co+2, Cd*-2, Mn+2 ve Cr1-2 çözeltileriyle reaksiyon vermez.
  3. IV.  Cr, Mn+2 çözeltisiyle reaksiyon vermez, Cd*-2 çözeltisiyle verir. Bü bilgilere göre H, Cr, Mn, Ni, Cd, Co elementlerini aktifliklerine göre sıralayın.

A)  Cd, Mn, Cr, Co, Ni, H

B) Mn, Cr, Cd, Co, Ni, H

C) Co, Ni, Cd, Mn, Cr, H

D)  H, Co, Mn, Cd, Cr, Ni

E) Ni, Mn, Cd, H, Co, Cr

 

Şekildeki kaplardan sadece 3 numaralı olanda bir reaksiyon vardır ve H2 gazı çıkmaktadır. Buna göre, X, Y, Z ve Hidrojen elementlerinin aktiflik sırası \ dir?                       ■         ■ *

A) Y, Z, H, X             B) X, Y, Z, H             C) Z, H, Y, X

D) Z, H, X, Y            C) H, Z, Y, X

32—  Al, Ca, Fe, Ni metalleri asitlerden H2 gazı çıkarırlar. Ni metali Ca+2, Af3, Fe+2 zeltilerinde erimez. Ca metali Af3 iyonları taşıyan çözeltide erir. Buna göre, bu mentlerin aktiflik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Al, Ca, Ni, Fe, H B) Ca, Al, Fe, Ni, H C) Al, Ni, Ca, H, Fe D) Ca, Al, H, Ni, Fe E) Ca, Al, H, Fe, Ni

33—  I. Cu metali Ag+ eriyiğinden Ag açığa çıkarır.

II. Ni metali Ag+, Sn4* ve Hg4* iyonlarını elementel hale indirgeyebilir.

III. Hg* eriyiği gümüş kap içinde bozulmadan saklanabildiği halde, Ni, Sn veCu’da yapılmış kaplara etki etmektedir.

Bu bilgilere göre adı geçen elementlerin aktiflik sırası aşağıdaki lerden hangisidir?

A) Cu, Hg, Ag, Sn, Ni        B) Hg, Ni, Sn, Cu, Ag        C) Ni, Sn, Cu, Hg, Ag

D) Ag, Hg, Ni, Cu, Sn        E) Ni, Sn, Cu, Ag, Hg

34—  I. Zn, Fe, Ni, Ca metalleri Sn+2 iyonları taşıyan çözeltide erirler.

II. Zn metali Ca+2 çözeltisi ile reaksiyon vermez.

Ilt. Fe metali N?2 çözeltisi ile reaksiyon verir.

Buna göre Fe, Sn, Ni, Zn, Ca elementleri için yükseltgenme potansiyelleri (aktiflik- leri) bakımından büyükten küçüğe doğru olan sıra hangisidir?

A) Fe, Ni, Sn, Ca, Zn         B) Zn, Ca, Fe, Ni, Sn C) Ca, Zn, Fe, Ni, Sn

D)                                                 Ca, Zn, Ni, Fe, Sn       E) Ca, Zn, Sn, Fe, Ni

Yandaki beherlerden ikisinde de tepkime olmak­ta ve Cu açığa çıkmaktadır. Buna göre, aşağıda- kilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)  X metali Y’den aktiftir.

B) Cu, X’den aktif, Y’den az aktiftir.

C) X ve Y’nin aktiflikleri aynıdır.

D) Cu, ikisinden de az aktiftir.

E) X ve Y, Cu’dan az aktiftir.

36—  I) Al, Cu, Ag metalleri ayrı ayrı HCI çözeltisine atıldığında, sadece Al, H2 gazı açığa çıkarıyor.

II)  Ag metali, CuS04 ile reaksiyon vermiyor.

Bu bilgilere göre Cu, Ag, Al ve H elementlerini aktifliklerine göre nasıl sıralayabilir­siniz?

A)  Ag, Cu, Al, H B) Cu, H, Ag, Al C) Al, H, Cü, Ag 38 D) H, Cu, Al, Ag E) Al, H, Ag, Cu

37— 112 gr.lık bir demir çubuk, CuS04 ın sulu çözeltisine batırılıyor. Bir süre sonra demir çubuğun üzeri kırmızı renkli bakır tabakası ile kaplanıyor. Çubuk çözeltiden çıkarı- lıp kurutulduktan sonra tartıldığında 122 gr. geliyor ve çözeltide F* iyonlarına rast­lanıyor. Demir çubuk üzerinde toplanan bakır kaç gramdır? (Fe = 56, Cu = 64)

A) 10                B) 20                C) 40                D) 80                E) 160

38— 10 gr. pirinç (Cu + Zn) alaşımı üzerinde HCI döküldüğünde N.Ş.A. 2,24 İt. H2 gazı açığa çıkıyor. Alaşımdaki Cu % = ? (Cu =64, Zn =65)

A) 20     B) 25     C) 30     D) 35    E) 40

39— 10 gr. sodyum malgaması (Na 4- Hg) suya atıldığında N.Ş.A. 3,36 İt. H2 gazı açığa çıkıyor. Alaşımdaki Hg yüzdesi kaçtır? (Na = 23, Hg = 200)

A) 18      B) 24    C) 31     D) 42   E) 50

40— Mg, Al, Ag metallerinden oluşan 57 gr karışım önce KOH, sonra HCI çözeltileri ile tepkimeye sokulduğunda, NKA sırası ile 1,12 ve 4,48 İt Hz gazı çıkıyor. Karışım­daki Ag % si nedir? (Mg = 24, Al = 27)

A) 50      B) 60    C) 70     D) 80   E) 90

41— Bir element 4- 6 değerlikli iken —2 değerlikli oluyor. Verdiği veya aldığı elektron sa­yısı kaçtır?

A) 4(e”) almıştır. B) 4(e) vermiştir C) 8 (e) almıştır.

D)  8 (e) vermiştir. E) 6(e) almıştır.

42— 2MnCI2 4- 5KBi03 4- 14HCI ^2KMn04 4-5BiCI3 4- 3KCI 4- 7H20 tepkimesinde in­dirgenen element hangisidir?

A) Mangan B) Klor                    C) Bizmut D) Potasyum E) Hidrojen

43— Bakır üzerine seyreltik HN03 asidi etkisinden NO gazı elde edilebilir. Bu reaksiyon­da azot kaç elektron alır veya verir?

A)3ealır           B)3e“verir C)1ealır D) 1e verir E)5ealır

44— Ag 4- 2HN03 AgN03 4* H20 4-N02 reaksiyonunda nitrat azotu kaç elektron ka­zanmış veya kaybetmiştir?

A) 1 elektron kazanmıştır B) 1 elektron kaybetmiştir.

C)  3 elektron kaybetmiştir D) 5 elektron kazanmıştır.

E) 3 elektron kazanmıştır.

45— K2Cr207 4- KBr 4- H2S04 K2S04 4- Cr2(S04)3 4* Br2 4- H20 denkleminde yük- seltgen element hangisidir? (Denklem denk değil)

A) K B) Cr C)0 D) Br                                          E) S

46— 4Zn 4-10HN03 ->4Zn(N03)2 4-NH4N03 4-3H2 re.Jo% reaksiyonu için hangi ifade yanlıştır?

A)  Yükseltgenen element 2e kaybetmiştir.

B) Nitrat azotu 2 e alarak indirgenmiştir.

C) Yükseltgen element 8 e kazanmıştır.

D)  Amonyum azotu —3 değerliklidir.

İndirgen madde çinkodur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*