Kennelly, Arthur Edwin

Kennelly, Arthur Edwin

Kennelly, Arthur Edwin

(d. 17 Aralık 1861, Colaba, Hindistan – ö. 18 Haziran 1939, Boston, ABD), elektronikte analitik yöntemler kullanılması, özellikle alternatif akım devrelerine karmaşık sayılar kuramının uygulanması konulannda önemli katkılarda bulunan ABD’li elektrik mühendisi.
Londra’daki bir mühendislik firmasında hizmetli olarak çalışan Kennelly, daha son-ralan elektrikçilik yaptı ve bir kablo döşeme gemisine girdi. 1887’de Thomas Edi-son’ın New Jersey’de West Orange’daki çalışma ekibine katıldı, burada yedi yıl baş asistan olarak çalıştı; 1894’te Philadelphia’ da Edwin J. Houston ile birlikte Houston ve Kennelly danışmanlık şirketini kurdu.
Kennelly-Heaviside kátmani 182
Doğru akım elektrik devrelerinin matematiksel çözümlemesi çok basitti ama alternatif akım devrelerinin çözümlenmesi önemli zorluklar içeriyordu. Kennelly’nin “Impedance” (Empedans) başlıklı makalesinin yayımlanmasıyla alternatif akım kuramında karmaşık sayıların kullanılması olanaklı duruma geldi, böylece devre çözümlemesi büyük ölçüde kolaylaştı.
Guglielmo Marconi’nin 1901’de gerçekleştirdiği deneylerde, İngiltere’den gönderilen radyo sinyallerinin Newfoundlands elek-tromagnetik dalga kuramının öngördüğünden çok daha güçlü olarak alınması Kennelly’nin dikkatini çekti. Ertesi yıl radyo dalgalarının üst atmosferdeki iyonlaşmış bir katmandan Yer’e yansıdığı görüşünü ortaya attı. Kısa bir süre sonra aynı varsayım, bağımsız olarak, İngiliz fizikçi Oliver Heaviside tarafından da ileri sürüldü. Bu iyonlaş-mış katman, bu nedenle Kennelly Heaviside katmanı olarak adlandırıldı (günümüzde E katmanı [*] olarak anılır).
Kennelly-Heaviside katmanı bak. E katmam
Kennet, İngiltere’nin güneyinde, Wiltshire iline (county) bağlı ilçe (district). İlin ortado-ğu kesiminde 958 km2’lik bir alanı kaplar. Bristol ve Londra’ya hemen hemen eşit uzaklıkta yer alır. Genelde kırsal bir yapı gösterir. Kuzey ve kuzeydoğudaki Marlborough Downs ile güney ve güneydoğudaki Salisbury Ovası gibi tebeşir oluşumlu alçak yükseltiler, orta kesimdeki verimli ve killi Pewsey Vadisini çevreler.
Birçok Tarihöncesi anıtı barındıran ilçenin önemli bir bölümü koruma altına alınmıştır. Marlborough Downs’un kuzeybatı uçurumlarının aşağısında yer alan Avébury köyünde İÖ 2000-1600’den kalma büvük toprak tabya kalıntıları ve megalitler (büyük taş) vardır. Hemen yakınlarda bir tebeşir sırt üstünde bulunan ve 40 m’ye kadar ulaşan Silbury Tepesinin Avrupa’da Tarihöncesin-den kalma en yüksek höyük olduğu sanılmaktadır.
Marlborough Downs’da sığır ve koyun otlatılır, ayrıca yemlik ürünler yetiştirilir. İlçenin en önemli yerleşmesi Marlborough’ dur. Pewsey Vadisinin ucunda yer alan ilçe merkezi Devizes, tütün üretiminin ağırlıkta olduğu tarımsal bir yöreyle çevrilidir.
Salisbury Ovasının büyük bölümü askeri tatbikat alanı haline getirilmiştir. İlçenin güneydoğusunda yer alan Savernake Ormanı 18. yüzyıldan kalma birçok ağacın bulunduğu bir meşe ve kayın ormanıdır. Nüfus (1982 tah.) 63.300.
Kenneth I, kenneth macalpin olarak da bilinir (ö.y. 858, Forteviot, İskoçya), Dalri-ada İskoçlan ile Piktlerin ilk kralı. İskoçya’ da, Forth ve Clyde ırmakları arasından geçtiği kabul edilen bir sınınn kuzeyindeki topraklarda hüküm sürmüştür.
Hakkında çok az şey bilinen babası Alpin’ in, Piktlere karşı önemli bir zafer kazandıktan üç ay sonra Piktlerce öldürüldüğü (y. 834) kabul edilmektedir. Babasımn yerini alan I. Kenneth, Dalriada ile Pictavia’da 16 yıl hüküm sürmüştür. Ama bu dönem hakkında da fazla bilgi yoktur. 843’ten başlayarak iki krallığın birleşme sürecine girmesinde, hanedanlar arasındaki evliliklerin büyük rol oynadığı sanılır. Piktlerin evlilik geleneklerine göre mirasın kız çocuğa geçmesine karşılık I. Kenneth, ülkenin doğusunda yaşayan Piktlerin bir bölümünü egemenliği altına almış, büyük olasılıkla da Lothian’ı işgal ederek Dunbar ile Melrose’u
yakıp yıkmıştır. Vikinglerin Iona’ya saldırmasından sonra, 849 ya da 850’de, .Aziz Columba’nm(*) kutsal emanetlerini İskoç Columba Kilisesi’nin merkezi Dunkeld’e taşıdığı sanılmaktadır. I. Kenneth, Pikt topraklarında yer alan Scone yakınlarındaki Forteviot’ta ölmüş ve Iona Adasına gömülmüştür.
Kenneth II (ö. 995, Fettercairn, İskoçya), Piktlerin ve İskoçların kralı.
I. Malcolm’un oğluydu. 971’de tahta çıkar çıkmaz Britonlara saldırdı. Bu saldırının intikam alma isteğinden kaynaklandığı sanılır. Öte yandan, batıdaki ve kuzeydeki topraklardan gelerek 973’te büyük olasılıkla Chester’da İngiltere kralı Edgar’a bağlılık sunan krallar arasında II. Kenneth’ın da adı geçmektedir. Wendover’h Roger’ın (ö. 1236) yazdığı Flores Historiarum adh vakayinamenin 975 yılını kapsayan bölümünde, bir süre sonra Edgar’ın Lothian denen bölgenin (Tweed ve Forth ırmakları arasındaki topraklar) tümünü II. Kenneth’a verdiği belirtilir. Bu, İngiltere ile İskoçya arasında Tweed Irmağının sınır olarak kabul edildiğine ilişkin ilk kayıttır. II. Kenneth’ın, uyruğu olan kişilerce Fettercairn’de öldürüldüğü bilinmektedir.
Kenneth III (ö. 1005, Monzievaird, İskoçya), 977’den sonra İskoç kralı. Dub’ın oğlu ve I.Malcolm’m torunudur. Kuzeni III. Constantine’i (hd 995-997) öldürdükten sonra tahta çıktığı sanılmaktadır. Kendisi de, III. Malcolm unvanıyla tahta çıkan Malcolm (II. Kenneth’ın oğlu) tarafından Monzievaird’da öldürülmüştür. Daha sonra tahta çıkan Macbeth’in karısı Gruoch, III. Kenneth’ın torunudur.
Kennewick, ABD’de, Washington eyaletinin güneydoğu kesimindeki Benton ilinde (county) kent. Columbia Irmağı kıyısında, Pasco’nun karşısında yer alır. Richland’ın hemen güneydoğusuna düşer. Kuzey Pasifik Sulama Şirketi tarafından 1892’de kuruldu. Günümüzde yonca, mısır, fasulye, şeker pancarı, üzüm ve kiraz yetiştiren çiftliklerle çevrilidir. Columbia Irmağı üzerindeki hidroelektrik barajları ve üçlü kent grubunun hemen kuzeyinde yer alan Enerji Bakanlı-ğı’na bağlı Hanford Tesisleri ekonomiye önemli katkıda bulunur. Columbia Irmağının Snake ve Yakima ırmaklarıyla birleştiği noktada kimyasal ve tarımsal ürünler işleyen fabrikalar vardır. Kentin büyük olasılıkla Yerli dilinde bir sözcükten türetilen adının “çimenli yer” anlamına geldiği sanılır. Nüfus (1980) kent, 34.397; metropoliten alan, 144.469.
kenning, özellikle Eski Germen, Eski İskandinav ve Eski İngiliz dillerinde tür adının yerini tutan bileşik sözcük ya da kalıp deyim. “Deniz” için “balina yolu” ya da “kuğu yolu”, “güneş” için “Tanrı’nın feneri”, “kral” için “nişan veren” örneklerinde görüldüğü gibi genellikle basit sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş kalıplardır. Birçoğu da sonraki kuşaklara anlamsız gelen yakıştırmalara dayanır.
Germen olmayan bir örnek Homeros’un güneşin doğuşu için kullandığı “gül parmaklı şafak” benzetmesidir.
keno, numaralı karelere ayrılmış kartlarla oynanan bir kumar. “Keno kazı” adı verilen bir kutudan rasgele çekilen topun üstündeki numarayı tutan karelerin işaretlenmesine dayanır. Temelde tombala ve bingoya benzer.
Kenonun en yaygın biçimi, bir ya da daha çok sayıda oyuncunun kumarhaneye karşı oynayabildiği “yarış atı” ya da “Nevada
kenosu”dur. Bu oyunda her oyuncuya, 10’arlı sıralar biçiminde l’den 80’e kadar numaralanmış toplam 80 kareli bir kart verilir. Bir oyuncu 15’ten fazla olmamak koşuluyla istediği numara üzerine bahse girebilir. Seçilen numara ya da numaralar kart üstünde işaretlenir. Bahis parası yatırılan numaralann kaydedilmesinden sonra, l’den 80’e kadar numaralanmış olan ve basınçlı hava fıskiyesiyle çalkalanan pinpon toplarının bulunduğu bir kaptan birer birer 20 top çekilir.
Keno oyuncuları tek ya da bir defada birden fazla numaraya ya da çeşitli kombinezonlar biçiminde bahis oynarlar. Beş numaranın işaretlendiği bir kartın kazanabilmesi için en az üçünün çekilen numaralarla aynı olması gerekir. Bu durumda kumarhane oyuncuya l’e 3 öder. Beşli bir kartta dört tutturan l’e 26, beş tutturan ise l’e 332 alır. Uygulamada kumarhane yüzde 20-25 arasında bir avantaj sağlayarak oldukça yüksek bir kâra ulaşır.
Kenoğullan, Midyanoğulları ve İsrail-oğullanyla akraba olan gezgin demirci kabilesi. En geç İÖ 13. yüzyıldan başlayarak 9. yüzyıla değin Araba bölgesinde (Taberiye Gölünden Akabe Körfezine kadar uzanan çöl vadisi) dolaştıkları bilinir. Âdem ile Havva’nın oğullarından Kabil’in soyundan geldiğine inanılan aşiretten Eski Ahit’in birkaç yerinde söz edilir.
Eski Ahit’e göre Hz. Musa’nın kayınpederi Yetro Kenoğullanndandı. Kabilesinin rahip-önderi olarak, Kenoğullannın da Ye-hova’ya ibadet etmelerini sağladı. Hâkimler döneminde (İÖ 12-11. yy) İsrail’in düşmanı Kenanhların komutanını, Kenoğullarından Yael adlı bir kadın öldürdü.
İsrailoğulları, Amalekliler ve Kenanlılar arasına yerleşen Kenoğullan büyük olasılıkla Yahuda kabilesinin içinde eridi. Bununla birlikte Kenoğullannın tutucu kesimleri göçebe yaşam biçimleri ile inanç ve ibadetlerini sürdürdüler. Bu gruplardan Rekabîler (II. Krallar), Omri hanedanına karşı ayaklanan Yehu’yla (İÖ y. 842 – y. 815 arasında İsrail kralı) birlikte, Kenanhların tannsı Baal’a tapınanlara karşı savaştılar.
Kenomanlar, Alp Dağlannın İtalya tarafında yaşamış Kelt kabilesi. İÖ 3. ve 2. yüzyıllarda öteki Galyalı kabilelere karşı Romalılarla birleştiler. İÖ 200’de Hanni-bal’in Galya’daki temsilcisi Kartacalı Ha-milkar’ın yönettiği bir ayaklanmaya katıldılar. İÖ 196’da Larius Lacus’taki (Como Gölü) çarpışmada İnsubları yalnız bırakarak Romalılarla ayrı bir anlaşma yaptılar. Topraklan büyük olasılıkla Ollius (Oglio), Padus (Po) ve Athesis (Adige) ırmaklarıyla çevriliydi.
Kenoran dağoluşumu, Kanada Kalkanında, Prekambriyen Zamanda (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) gerçekleşen ısıl olay. Yaklaşık 2 milyar yıl önce (± 150 milyon yıl) oluştuğu sanılan Kenoran dağoluşumu sürecinden etkilenen kayaçlar, Kuzey Amerika’nın en eski kayaçlandır; bunlara, Superior Gölünün kuzey kesimlerinde, Hudson Körfezinin güney ve doğu kıyılannda ve aynca Labrador’un kuzeydoğu kıyısındaki küçük Eastern Nain ilinde rastlanır.
Kanada Kalkanının dışında, ABD’deki Wyoming ve Black Tepelerinde de Kenoran kayaçlar bulunur. Öte yandan İskoçya’daki Levisiyen Gnaysın belirli bölümleri 2,4-2,6 milyar yıl öncesine tarihlenmiştir; bu durum, bu kayaçlann da Kenoran ısıl olayıyla bağıntılı olduğunu düşündürmektedir.
Kenosha, ABD’de, Wisconsin eyaletinin güneydoğu kesimindeki Kenosha ilinin
(ıcounty) merkezi (1850) kent. Michigan Gölü kıyısındaki Pike Irmağı halicinde, Illinois eyalet sınırının hemen kuzeyinde yer alır. 1835’te kurulan kent ilk önce Pike Creek, daha sonra Southport ve 1850’de de Kenosha (Potawatomi dilinde “Turnabalı-ğı”) adını aldı.
St. Lawrence Suyolu kıyısında bir liman olan Kenosha’da otomobil, metal ürünleri, mobilya ve konfeksiyon üretilir. Başlıca yükseköğretim kurumlan Carthage College (1847), Gateway Teknik Enstitüsü’nün Kenosha kampusu (1912) ve Wisconsin Üniversitesi Parkside kampusudur (1965). Eyaletin ilk parasız devlet okulu 1849’da kentte açılmıştır. Kentteki Harmony Hall, Barber Shop Kuarteti Müziğini Koruma ve Destekleme Demeği’nin merkezidir. Nüfus (1980) kent, 77.685; metropoliten alan, 123.137.
kenotaf (Yunanca kenotâphion: “boş mezar”), başka yerde gömülmüş birinin anısına yapılan, genellikle mezar biçimindeki anıt. Mezarlan belli olmayan savaş şehitleri için yapılan anıtlar da birer kenotaftır. Kaynaklarda Eski Yunan’da çok sayıda kenotaf yapıldığı belirtilir. Atinalılann, şair Euripides’in anısına bir kenotaf diktiği de bilinir. Ama bunlann hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Daha sonraki kenotaf örneklerine en çok büyük kiliselerde rastlanır. Örneğin Floransa’daki Santa Croce Kilise-si’nde Dante, Machiavelli ve Galilei’nin anısı için yapılmış kenotaflar vardır. Ayrıca Londra’daki Westminster Abbey ve St. Paul Katedrali’nde de çeşitli kenotaflar bulunmaktadır. Uygulanmadan tasarım aşamasında kalmış, ama çok tanınan bir örnek de Fransız Yeni-Klasik üslubunun, ünlü miman Étienne-Louis Boullée’nin İngiliz fizikçi Newton için hazırladığı kenotaftır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*