KARI-KOCA ARASINI YA DA İKİ KARDEŞ ARASINI DÜZELTMEK İÇİN FÂTİHA-İ ŞERÎFE’Yİ YAZMAK

Salihlerden Şeyh Ahmed Razî (rahmetullahi aleyh) diyor
ki:
«Karı-koca ya da iki kardeş arasını “düzeltmek isteyen kimse, bu konuda Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’in emirlerine uyarak böyle hayırlı bir mes’eleye eğilirse, Allah ona bir şehîd sevabı verir. Nitekim Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’in bu hususta hadîsleri de vardır: «îki kimse arasını düzelten, bir şehîd sevabı kazanmayı haketmiştir.» O halde bu hayırlı işe teşebbüs eden (önce gerekli tedbirleri aldıktan sonra) Fâtiha-i Şerîfe’yi gülsuyu ve misk karışımı za’feranla yazar ve bu esnada ud yakarak etrafa güzel tütsüler yayar, kendisi de abdestli bulunur ve yazı bu şartlar üzere yazılır.«Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. El-Hamdü lillâhi Rabbi’l- âlemîn.. Falan oğlu falanı över veya falan kızı falam över, Allah’a ve Fâtiha-i Şerîfe’ye itaat etmek üzere, Er-Rahmâni’r-Ra- hîm: Falan oğlu falana ya da falan kızı falana merhamet eder. Allah’a ve Fâtiha-i Şerîfe’ye itaat etmek üzere.. Mâliki Yevmi d-Dîn: Falan oğlu falan, falan kızı falana merhamet, şefkat ölçüleri içinde Allah’a itaat etmek üzere Fâtiha’nın sim hakkı için sâhip bulunsun. îyyâke na’büdü: Falan oğlu falan, falân kızı falana gönül alçaklığı içinde Allah’a kulluk etmek üzere Fâtiha-i Şerife hakkı için bağlansın.. Ve iyyâke nestaîn: Falan oğlu falan Allah ile Fâtiha-i Şerife ile yardım görsün falan oğlu falan üzere, tâki ona baş eğsin; hem rağbet etsin, hem korksun, hem gizli, hem aşikâr itaat ve ma- habbet üzere bulunsun, söz ve davranışlarında bu ölçü içinde olsun Allah ile ona karşı yardım gösün, Fâtiha-i Şerîfe’nin sırrı hakkı için.. Meşru emirlere uymakta onun irâdesi altında bulunsun.. Îhdinâ’s-sırata’l-müstakîm: Falan oğlu Falan Allah’a itaat etmek üzere Fâtiha-i Şerîfe’nin sırrı hakkı için doğru yolu bulsun, dosdoğru olsun, sevgi, itaat, tevazu üzere bulunsun. Sözleri hep bu ölçüde olsun. Bir daha doğru yoldan ayrılmamak üzere.. Sıratallezîyne en’amte aleyhim: Falan oğlu falan, falan oğlu falana arzu ettiği ve umduğu her şeyde iyilikte bulunsun, bunu sırf Allah’a kulluk olsun diye yapsın, sevgi ve şefkat üzere bulunsun. Fâtiha-i Şerîfe’nin sim hakkı için.. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim veladdâllîn, âmîn: Onlarm kalblerin- deki kin ve hasedi çekip kopardık. Onlar kardeşler olarak karşılıklı sedirler üzerindedirler. Eğer yeryüzünde olan her şeyi harcamış olsaydın, yine de onlarm kalblerini birbirine ısındı- ramazdm. Ama Allah onlarm kalblerini birbirine ısındırdı ve aralarındaki kin ve soğukluğu giderdi. Çünkü Allah yegâne ga- alib ve yegâne hikmet sahibidir.»742 Bu yazı işi tamamlanınca bir iğne alıp o kâğıdın ortasına batır ve niyet ettiğin şahsın bulunduğu tarafa gelmek üzere rüzgâra karşı as, böylece matlub hâsıl olmuş olur. Diğer bir rivâyette ise, bu ameliye yapıldıktan sonra o şahıs Allah’ın sanatının hayret uyandıran cihetlerini görünceye kadar Fâtiha-i Şerîfe’yi okumaya devam etsin., deniyor.743 Arası açık iki kişiyi barıştırmak, soğukluğu gidermek istediğin zaman onlarm elbiselerinden bir iplik koparıp al ve şu âyeti okuyarak onları birbirine sar ve sonra da aşağıdaki duâyı oku : Âyetlerin meâli: «Toptan Allah’ın ipine (Kur’ân’a, onun dinine) sanlın, ayrılmayın. Allah’ın size olan nimetini anın: Düşmandınız, kalb- lerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.»’44 «Ey iman edenler! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler halinde koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakmanınızdır. Allah her- şeyl bilen ve herşeyden haberdar olandır.»745 DUÂ Allah’ım! Musâ ile Harun’un arasını bulup ısındırdığın gibi falan oğlu filân ile falan oğlu falamn da arasını bul ve ısındır Cebrâil ile Mikâil’in arasını, Hadice-i Kübrâ ile Muham- med’in (SA.V.) arasını bulup ısındırdığın gibi bunların arasını da bulup ısındır. Fâtime-i Zehrâ ile Ali Murtaza arasını bulup ısındırdığın gibi bunların arasını bul ve ısındır. Allah’ım, bu ikisi arasım (karı-koca arasını): Allah’ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan —Rabbinin izniyle her zaman meyve veren— hoş bir ağaca benzer. Nasıl misal verdiğini görüyor musun?»Bunları her okuduğunda ipliğe bir düğüm vurursun. Yedi düğüm tamamlanıncaya kadar devam edersin. Ve sonra o ipliği arası açık olan iki kişi, ya da karı-koca’dan birine verirsin. Onu üzerinde taşıdığında Allah’ın izniyle araları düzelmiş olur ‘4T Şeyh Muhyiddin bin Arabî (K.S.) Hazretleri’nden yapılan rivâyete göre; o şöyle diyor: «Gecenin bir saatinde Besmele çekip Fâtiha-i Şerîfe’yi böylece okur. îyyâke nestaîn cümlesine gelince şu duâ ile duâda bulunur: Allah’ım! Kendi isim ve sıfatların arasını cem’ettiğin gibi benimle hâcetimi de bir araya getirip cem’eyle! Ey celâl ve ikram sahibi!. Sonra îhdi- nas sıratal müstakîm’i okur ve sonra da her âyet başlangıcında şu duâyı okur: Allah’ım! Fâtiha’nın sırrı hakkı için, izzet ve azametin, celâl ve cemalin hakkı için, gökler ve yer ehli hakkı için, bütün nebî ve resûller hakkı için (salât u selâm onlara, ham de âlemlerin rabbi Allah’a olsun) benim arzuladığım şeyi bana müsahhar eyle.»

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*