Kankrin, Egor Frantseviç, Kont

Kankrin, Egor Frantseviç, Kont

Kankrin, Egor Frantseviç, Kont

Kankrin, Egor Frantseviç, Kont, Almanca GEORG GRAF VON CANCRIN, aSll adi LUDW1G DANIEL VON CANCRIN (d. 16 KaSim

1774, Hanau, Hessen-Kassel – ö. 10 Eylül 1845, Pavlovsk, Petersburg yakınlan, Rus Çarlığı), Rus çan I. Nikolay döneminde maliye bakanı (1823-44). Maliye alanında aşın tutucu bir politika izleyerek Rusya’daki yenileşme çabalanmn çoğuna karşı çıkmıştır.

Rusya’da görevli bir Alman maden mühendisinin oğluydu. 1797’de Almanya’dan aynla-rak Rusya’da çalışmaya başladı. 1821’de Devlet Konseyi’ne atandı, 1823’te maliye bakanı oldu. Harcamalan kısarak bütçe açığını kapamaya çalıştı. Ekonomiyi canlandıracak her türlü devlet girişimine karşı çıkan Kankrin, sanayiye aynlan kredi miktarını azalttı ve özel banka açılmasına izin vermedi. Güvenilmez bir yatınm olarak gördüğü demiryolu yapımına karşıydı; gene de bakanlığı sırasında bazı demiryolu yatınmlan yapıldı. Kankrin aynca sanayi için nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla açılan bir teknik okulu destekledi. 1829’da kont (Graf) unvanım aldı. Gümüş ruble ile assignat adlı düşük değerli kâğıt ruble arasındaki değişim oranını belirleyen mali reformlar (1839-43) Kankrin in adıyla anılır. Ama tarihçilerin çoğu, bu reformlann başkalannın ürünü olduğu görüşündedir. II. Aleksandr’m tahta çıkmasına değin, Kankrin’in ardıllan onun tutucu politikasını sürdürmüştür ?H;0) yapısında, ender rastlanan bir reidispatoit minerali. Nefelin siyenitler–eki nefelinin ve feldispatın değişime uğ–iması sonucunda oluşur. Aynca başkalaşın (metamorfik) kayaçlannda ve kireçtaşı ±e magma sokulmalannm değme bölgele–jde bulunur. En yaygın elde edildiği yerer. İsveç’teki Alnö, Norveç’teki Fen bölge-s. Finlandiya’daki Iivaara ve ABD’de Colo–tdo’daki Iron Tepesidir. Ayrıntılı fiziksel bellikleri için bak. feldispatoit (tablo).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.