Kaf suresi

 Kaf vel kur’anil mecid    
2.    Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib    
3.    E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd    
4.    Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz    
5.    Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric    
6.    E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc    
7.    Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic    
8.    Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib    
9.    Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd    
10.    Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd    
11.    Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc    
12.    Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud    
13.    Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut    
14.    Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd    
15.    E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid    
16.    Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid    
17.    İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd    
18.    Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid    
19.    Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd    
20.    Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd    
21.    Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid    
22.    Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid    
23.    Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid    
24.    Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid    
25.    Mennaıl lil hayri mu’teim murib    
26.    Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid    
27.    Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd    
28.    Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd    
29.    Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid    
30.    Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel mim mezid    
31.    Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd    
32.    Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz    
33.    Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib    
34.    Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud    
35.    Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid    
36.    Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys    
37.    İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid    
38.    Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub    
39.    Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub    
40.    Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud    
41.    Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin karib    
42.    Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc    
43.    İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr    
44.    Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir    
45.    Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd    

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*