Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KAF süresi

50 – KAF
Bismillahirrahmanirrahim

1.    Kaf vel kur’anil mecid
2.    Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib
3.    E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd
4.    Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
5.    Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
6.    E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
7.    Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
8.    Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
9.    Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
10.    Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd
11.    Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
12.    Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
13.    Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut
14.    Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
15.    E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
16.    Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
17.    İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
18.    Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
19.    Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
20.    Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
21.    Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
22.    Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
23.    Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
24.    Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
25.    Mennaıl lil hayri mu’teim murib
26.    Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
27.    Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
28.    Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
29.    Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
30.    Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel mim mezid
31.    Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
32.    Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
33.    Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
34.    Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
35.    Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
36.    Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
37.    İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid
38.    Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
39.    Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
40.    Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
41.    Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin karib
42.    Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
43.    İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
44.    Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
45.    Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd

Türkçe Meali

50 – Kaf
Bismillahirrahmânirrahîm

Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını başındaki

1, 2.    Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”
3.    “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!”
4.    Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.
5.    Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.
6.    Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
7.    Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
8.    Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
9, 10, 11.    Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.
12, 13, 14.    Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.
15.    İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.
16.    Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.
17.    Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.
18.    İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.
19.    Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, “İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir” denir.
20.    (İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr’a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.
21.    Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.
22.    (Ona) “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir” (denir.)
23.    Beraberindeki (melek) şöyle der: “İşte bu yanımdaki hazır.”
24, 25.    (Allah şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!”
26.    “Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!”
27.    Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”
28.    Allah şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım.”
29.    “Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim.”
30.    O gün Cehenneme, “Doldun mu?” deriz. O da, “daha var mı?” der.
31.    Cennet Allah’a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.
32, 33.    Onlara şöyle denir:) “İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân’dan korkan ve O’na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.”
34.    “Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür.”
35.    Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.
36.    Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?
37.    Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.
38.    Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
39.    O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.
40.    Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.
41.    (Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.
42.    O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.
43.    Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.
44.    O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.
45.    Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.