İZCİLİK

İzcilik, genclerin yurda ve millete dunyaya yayılmıştır. Boy Scouting’iu

daha faydalı olabilmesini sağlamak icin sozcuk anlamı: Evinden uzakta dağda,

kurulmuş bir eğitim duzenidir. kurda, ormanda gorduklerini iyice oğre-

1910 yılında İngiliz generali Baden nen, oğrendiklerini etrafınoakilerine oğ-

Powel tarafından kurulmuştur. Boy retmeye hazır olan genc cocukların teşŞcouting

adını verdiği bu teşkilat in- kilatı. Calışmayla/oyunu birleştirme esagiltere’den

Fransa’ya, oradan da butun sim guder, izci olan gencler her İşleri-

Izciler bayrak ve flainalarıyla bir gecit resminde

Ixcftik SPOR

izci boru takımı

≪Yurt sevunması bakımında da hayli

ehemmiyeti olan izcilik, ferdi ve Milli

Eğitim Bakanlıklarımda da o nisbette

onemlidir. Butun hukumetlerde, iscilik

teşkilatı birbiri ile adeta yarışırcasına

yayılmakta, genişlemekte ve, mensuplarını

fikren≫ ahlaken, ilmen ve bedenen

yetiştirmektcşdir> bııyruklarmm ışığı

altında uluslararası izci birliğine katılmak,

iyi bir organizasyon ve yeni bir izcilik

yonetmeliği cercevesinde yapılagelmektedir,

Ornekliyelim:

İZCİLİK CALIŞMALARI:

 1. A) Tanımı:

İzcilik, ceşitli yaş gruplarının ozellikleri

dikkate alınarak cocuk ve gencle-1

■xin; fikri, ruhi ve bedeni eğitimlerine paralel

olarak, Ataturk ilkeleri doğrultusunda

araştırıcı, yapıcı, yaratıcı yeteneklere

sahip, milli ruh ve heyecan icinde,

kalkınma cabalarımızın gerektirdiği

bilgi, beceri, durustluk, sevgi, dayanışma,

demokratik anlayış ve insancıl davranışları

kazanacak bicimde eğitilme*

lerini sağlayan tfaaliyetlerdir.

 1. B) Amacı:

İzcilik calışmalarına ka hlan cocuk

veya genci:

 1. a) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum

icinde yapıcı ruha sahip,

 1. b) Kanun, nizam ve emirlere uyan,
 2. c) Başkalarını duşunen,
 3. d) Halka hizmet etmekten zevk duyan,
 4. e) Yurduna, milletine bağlı, onun

korunması ve mutluluğu icin hicbir fedakarlıktan

kacınmayan,

 1. f) Kendisi icin gerekli el becerilerine

sahip,

 1. g) Kendine guvenen, sorumluluk

almaya istekli ve hazırlıklı,

\

Madde 8

lerden biri vı

” – Oğuz, Kartal,

yun, Keci,

ve diğer hayvaniye

Cumhuriyetti≫

kumet izcilik işini1

nun M. B&ltlm Bi

yeni duzende İlk

da atıldı, O yılın

namdaTurklyenin dort

tirtilen İzciler başkeıit

landılar ve orada yapılan buyuk gecit

torenine katildılar. Bu her yıl yinelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı 9 Kasun 1942’

de yayınladığıbir yonetmelikle :

kurallarını tesbit etti. Yine bu yonetmelikle

butun kız ve ^rkek o rtv Oğretim

oğrencilerinin izci oymakları > kurması

zorunlu kilindi.

1949’da erkek iasciler yonetmeliğinin

kabulunu ≪yavrukurtve kız izciler yonetmeliklerinin

kabulu izledi. I960 yılında

Turkiye izcileri ≪Dunya izcilik teşkilatına

kabul edildiler. Boylelikle Turk

izcileri uluslararası teşkilata dahil oldular.

Bundan sonra da Turk izciliğinde

yeni bir donem başlamış oldu.

İzciliğin ana prensiplerinden biri

olan ve lzclUğln başlangıcı kabul edilen

≪İzci andı≫ 60- yıllık surede ceşitli değişikliğe

uğramıştı. En son- 1961 değişikliğine

gore şoyledir:

≪Tanrıya ve vatanıma karşı olan vazifelerimi

yerine getirmek, başkalarına

her zaman yardımda bulunmak, İzcilik

turesine uymak, kendimi bedence sağlam,

fikirce uyanık ve ahlakca durust

tutmak İcin elupden gelen) yapacağıma

şerefim uzerine soz veririm.≫ .

Bugun: ≪Tannya, vatanıma karşı

, vazifelerimi yerine getireceğime, İzcilik

turesine uyacağıma, başkalarına her

zaman yardımda bulunacağıma, kendimi

bedence sağlam, fikirce uyanık, ahlakca

durust tutmak İcin elimden geleni

yapacağıma şerefim uzerine and icerim.≫

İzci kıyafeti ve işretleri

( İzciliğin sembollerinden biri de

≪Kamp’ Ateşi≫dİk İSu ateş şu atılsan ta-

≫ r : ‘ ■•■’,/. •

≪Bu ateşin aleyi gibi icimizde; karde^

Hİ: s a fis i, tatu$suh.

;^iMdş<|ıkian gibi ic**≫:

sin. Bu jranan ve .kıvrılarak istoeiı alev- s-j

ler gitti İcimizdeki ‘bencillik hisleri ve?

fenalıklar sonsun. Bu dumanın semaya

yayıhşı gibi İzcilik ulkumuz butun duti-,1

yaya yayılsın. Bu guzel ateşimiz bize nasıl

sıcaklık veriyorsa, iyi ve guzel

sıcak duygularımız <İa etrafa yay

Gunumuzde isscllik calışmalatı TA

Genclik veSpor B^fta]Up|z≪aUk

Zamanlan DeğerMİairis^^ofeel ‘ ‘ “ “1

luğunce Buyuk Cfederlnrtz Ataturk’un:

SPOE

İzci selamlaşması

2 — Erkek cocuklar icin izcilik

calışmaları:

Kendine hizmet, başkalarına yardım,

arazi bilgisi, kampcılık bilgisi, uzmanlık,

kendine guven-, el becerileri, iş

başarmak; liderlik calışmaları, sorumluluk

kazanma.

3 — Kız cocuklar İcin izcilik

calışmaları: \

Kendine hizmet, başkalarına yardım,

arazi bilgisi, kampcılık bilgisi, uzmanlık,

kendine guven, acık hava ve izcilik

calışmaları, i$ başarmak, ev idaresi,

320

liderlik calışmaları, sorumluluk kazanma,

4 Erkekler icin ergin izcilik

calışmaları:

Eğitim devresi calışmaları, hizmet

devresi calışmaları, uluslararası konular,

ulusal konular, genclik sorunları,

topluma hizmet calışmaları.

5 — Kızlar icin ergin izcilik calışmaları:

1 ve 2 yıl eğitim devresi cahşmalan,

hizmet devresi cahşmalan, uluslararası

konular, ulusal konular, kadın sorunları.

 1. E) Turkiye İzcileri Teşkilatı:

I — Merkez Teşkilatı:

 1. a) Koruyucu Başkan: Cumhurbaşkanı,

Turkiye İzcileri Teşkilatının koruyucu

başkamdir.

Başkan: Genclik ve Spor Bakam,

Turkiye İzciler Teşkilatının başkamdir.

Baş izci: Dort yılda bir yapılmakta

olan Turkiye İzcileri Genel Kurulunca

secilir.

, , Milli İzcilik Kurulu: Baş izci dahil

yedi kişiden oluşur. Dort yılda- bir toplanan.

Genel Kurulca secilir.

 1. b) Turkiye İzcileri Genel Kurulu:

Aşağıdaki uyelerden teşekkul eder.

1 — Tabii Uyeler: Genclik ve Spor

Bakam, Talim Terbiye Dairesinden iki

temsilci, baş izci ve yardımcıları, milli

izcilik kurulu uyeleri izcilik ve boş zamanları

değerlendirme Genel Muduru,

ilgili genel mudur yardımcısı ve İzcilik

Şube Mudurleri, Merkez Eğitim uyeleri,

Merkez Yavrukurt Kız – Erkek İzci ve

Ergin İzci onderleri, dış ilişkiler onderi

ve ^halkla ilişkiler Onderidir.

n — tl ve ilce teşkilatı:

 1. a) İl genel kurulu,
 2. b) İl izci kurulu,
 3. c) İl İzci onderleri,
 4. d) İlce genel kurulu,
 5. e) İlce izci-kurulu. ‘

III — Gnip.

 

İzcilerirl cadırda yaşama rekorları ve cadır

dizayn araştırmaları: 4 yıl 46 gece

surekli cadırda yaşama rekorunu elinde

tutan izciHderi İngiliz David Ross ve

arkadaşı Michael Briggs, Themes Nehri

kıyılarına cadırlarını monte ederken yeni

bir rekora hazırlanıyorlar… İzciler, aynı

zamanda, ceşitli cadır blcimlPi-ini, yapılan

kumaşların dayanıklılıklarını, bir

 1. d) Kampcılık: İzcilik Eğitiminin

verildiği en etkili araclardan birisidir.

Kampcılık ‘calışmaları hafta sonu kampları

ve uzun sureli kamplar olmak uzere

İki şekilde duzenlenmekledir.

Kampcılık calışmaları kız izcilerin: (

— Doğayı tanımalarım,

— Doğa icinde kendine yetmeyi ve

yaşamayı, oğrenmelerini,

— Programlı ve disiplin olmalarını,

— Paylaşmayı, işbirliği yapmayı oğrenmelerini,

. — Beden ve ruh sağlığını geliştirici

oyun ve gosterilere katılmalarım,

— Ceşitli el işlerini ve yemek pişirmeyi

oğrenmelerini, temiz ve duzenli’

rapor halinde, İngiltere İzcilik Federasyonunun,

izcilik Donanımı Şirketine bildiriyorlar…

onde gorulen ve yeni £eliş-.

tirilen Romany tipi cadır, cift fermuarlı,

sivrisinek tenteli kapılı… 130 cm yukseklik,

152 cm en, 213 cm uzunluktaki

bu cadırın en onemli ozelliği ise, yalnızca

3.4 kilogram ağırlıkta olmasıdır…

olmalarını,

— Zamattı eq iyi şekilde değerlendirmeyi

oğrenmelerini amaclamaktadır.

y e) Unite calışmaları: Kız izciler tarafından

yapılan unite calışmaları ise:

— Araştırma ve inceleme gezileri, ,

— Kadın ve genc kız sorunları konularında

ceşitli toplantı ve seminerler,

‘ — Bicki-Dikiş, yemek, cocuk bakımı,

sağlık, muzik, oyun, ev ekonbmisi

ye dekorasyon vb. konulana yapılan calışmalar,

—- Unitehin calıştığı cevredeki kadınlan

ceşitli konularda aydınlatmak

uzere yapılan calışmalar,

— Mesleğe yonelme cahşmalaıı (Uzmanlık)

ve

m

 1. F) İsciliğe giriş şartlan:

Turkiye izcileri yonettaelifinin 7. ve

 1. maddelerinde 8-20 yaş arasındaki cocuk

ve gencler icin iZetti£e girlşkoşullan

şu bicimde belirlenmiştir:

Madde T — Torkiye ts≫ttJk Teskuatınagirecek

yavrukurt, fc%’ı&rgi$:’vfi Uştf,

liderleriyle, ^onetmelikte beHrtile≫ b izi

gorevleri alacak olanlarmTUrk Vatandaşı

olmalan şarttır.

Madde 8 — ^İliti| i JftioWhgi bir

basamağına girecek cocok ve gencler

aşağıdaki şartlan yerine getirirler:

 1. a) 1≪ yaşından kucuk, olan cocuk ‘

ve genclerin, izcilik faaliyetlerine katı-,

labileceklerine dair velilerinden iziiı kağıdı

getirmeleri,

 1. b) Sağlığının izcilik faaliyetlerine

engel olmıyacağına dair doktor mtisadesi,

(anzalı cocuklar icin ozel yonetmeliğe

uyulur). –

 1. c) Girdiği izcilik basamağı ile İlglU

ilk bilgilere sahip bulunması. –

 1. d) Davranışla≫ İle kume, oymak

veya ocak kuruluşlarında iyi etki bırakması

gerekmektedir.

Belirtilen şartlan yerine getiren, yaşını

doldurmuş, izci olamak isteyen her

cocuk (kız-erkek) okulunda bulunan izci.

liderine başvurmakta, liderlerinden

temel bilgileri alarak en az 5 unite toplantısına

katıldıktan sonra 3 ncu ayın

sonunda ≪tzel Andı≫ icerek izci olmaktadır.

8-20 yaş gurubunun ustundeki

kimseler İcin de ≪Liderlik Temel Kursu≫

na katılmak koşulu ile İzciliğe girme olanağı

tanınmaktadır. _

 1. G) İzcilik ve Boş Zamanlan Değerlendirme

Genel Mudurluğunce yurutulen

izcilik cahşmalan:

İzciliğe yonelik hizmetler, Genel

Mudurlukce,

1 — Kız İzcilik cahşmalan,

2 — Erkek izcilik cahşmalan,

3 — izciliği geliştirme calışmaları

alanlannda yurutulmektedir.

1 — Kız izcilik cahşmalan:

Dunya izcilik Burosu Kız İzcilik Teşkilatının

(WAGGS) U5resi olan, Turkiye

Kız izcileri faaliyetlerini, İzcilik ve Boş

zamanlan Değerlendirme Genel Mudurte

işbiriağl lclnae sur- i

aurt^teŞfieK -v-V.

, / ‘” İuz; j^ ^ r to ^ a p # calışmalar: \ •

|#aşuilftn olarak ozetle-

11 * uı ve yurtdışı gek

≪! izcilerin,

tanım? olanağı bulmalarını,

— Dunyayı Ve uluslararası izcilik

anlayışım Oğrenmelerini,

r – Arkadaşhk kunnalannı,

— Lisan Oğrenme olanaklarından;!

yararlanmalarım;

— Turk * kulturunu yaymalarım,

— Değişik kulturleri tanıma i fırsata j

bulmalannı sağlamayı amaclamaktadır,.

 1. b) Kız izci kermesi: Mart ayının i

haftasında duzenlenmekte olan bir

izci faaliyetidir. ‘Her tiurlu el İşler

yiyecek, giyecek, ev eşyaları İle oyun-1

cakiann sergilenip satışa sfrnu

amaclar. Sağlaoan gelir ≪Unite, kamp;;

kasasında≫ saklanır ve izCilerin yaz aylarında

kampgiderieilnl karşılamak uze-1

re kulamlrr.’

 1. c) 22 Şutat UOşunce Gunu Şen-:;

liği: 22 Şubat gunune rastlayan ve Dunya

Kız İzcileri tarafından 1932 yılından 1

bu yana kutlanmakta olan. ≪Duşuncel

Gunu, Kız İzciler arasında yardımlaş*;

mayı, dayanışmayı ve Dunya İzci kajrv’l

deştiğinin yaşatılmasını sağlayan

faaliyettir.. Duşunce gununde kız yavffl

rukurtlar, kucuk izciler ve izciler blr^

araya gelerek el işlerisfi sergileyip satışa≫

sunarlar, şenlikler, gosteriler tertiple-^

yerek, pağladıklan gelirleri bir fonda il

biriktirirler. Sağlanan gelirlerin bir kıs-^’

ıhı da ulke kız izcileri aiiına Dunya Kız|

İzcilik Teşkilatında (WAGGS) kurulmuş|

olan ≪Duşunce Gunu Fonunda≫ toplar’

ve geri kalmış ulkeierlnKiz izcilik Te$~İ

kilatma gonderilir.

 1. 21 321

tacımı SPOR

3 — Marmara Bolgesi,

— Bursa Gemlik – Karacaali,

— Bursa Gemlik . Hasanağa,

— Canakkale – Intepe.

4 — Ege Bolgesi

— Manisa – Kırkağac,

—• İzmir – Buca,

— Aydın – Kuşadası.

5 — Akdeniz Bolgesi

— Mersin – Silifke – Akkum,

— Hatay – İskenderun . Ulucınar

(Arsuz)

6 — Doğu Anadolu Bolgesi,

— Elazığ – Sivrice – Hazer≫

7 — Guney Doğu Anadolu Bolgesi,

— Kahramanmaraş – Dongel.

 1. B) Genclik ve İzcilik Tesisleri ve

Nitelikleri:

Genclik ve izcilik tesisleri sabit, yarı

sabit ve cadırlı olup, yurdun ceşitli

yerlerinde deniz, gol kenarı ve orman

iclerinde acılan, boş zamanları değerlendirme

ve dinlenme imkanı sağlayan yerlerdir.

Genclik Kamplarından:

 1. a) Ortaokul,
 2. b) Lise ve Dengi okul oğrencileri,
 3. c) İzcilik ve Boş Zamanlan Değerlendirme

Genel Mudurluğunce yapılan

Halk Oyunları yanşmalarma katılan

orta dereceli okulların ekipleri,

 1. d) Okulici Beden Eğitimi ve Spor

Genel Mudurluğunce yapılan orta dereceli

okuliararası spor yairışmalannda

derece alan ekipler,

 1. d) Okulici Beden Eğitimi ve Spor

Genel Mudurluğunce yapılan orta dereceli

okuliararası spor yanşmalarmda derece

alan ekipler,

 1. e) İzcilik ve Boş Zamanlan Değerlendirme

Genel Mudurluğunce teklif

edilen, Bakanlık makamınca uygun gorulen

ve kamu yararına faaliyet gosteren

dernekler ile tesislerin bulunduğu

yorenin gencleri yararlanabilmektedirler.

ozetliyecek olursak: / ■

Genclik ve Spor Bakanlığı bunyesinde

kurulan ≪İzcilik ve Boş Zamanlan

Değerlendirme Genel Mudurluğu toplumun

en duyarlı, bireyin en dinamik kesimini

oluşturan ≪Genclik≫ ve buna bağlı

olarak ≪Genclik Hizmetleri≫ genc nufusun

yoğun olduğu ulkemizde buyuk

onem kazanmaktadır. Gencliğe, Ata*

turk ilkeleri doğrultusunda ceşitli alanlarda

hizmet sunmakta olan İzcilik ve

Boş Zamanlan Değerlendirme Genel

Mudurluğu, gunumuzde ≪Kişinin gotevi,

oğrencinin dersi ve gencin calışması

dışındaki Boş zamanının, gerek okul

icinde, gerekse okul dışında bir program

İcinde, bilincli ve orgutlu olarak değerlendirilmesi

≫ olan Boş zaman eğitiminin

amaclannı da goz onune alarak calışmalarını

surdurmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)