İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

27. Câbir b. Semüre’den şöyle rivâyet edilmiştir: «Rasu- lullâh (s.a.)’ın namazı da hutbesi de mutedil idi.» (Ahmed, Müslim, Tirmizî…)
28. Ebû-Hüreyre’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: «Cuma günü imam hutbe irad ederken yanmdakine «sus!» dediğin takdirde cumanın sevabını kaybetmiş olursun.» (Buhârî, Müslim, Ahmed…)
29. Bureyde’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlul- lâh bize hitabediyordu. Haşan ve Hüseyin üzerlerinde kırmızı birer elbise ile düşe kalka geldiler; bunun üzerine Rasûlullâh minberden inerek onları kucağına aldı, çıkarıp önüne oturttu sonra da şöyle buyurdu: Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir; «Mallarımız ve çocuklarımız ancak fitnedir (imtihan vesilesidir), şu iki çocuğun düşüp kalktığım görünce dayanamayıp sözümü kestim ve onları çıkardım.» (Müslim, Ebû-Dâvûd, Tir- mizi, İbn Mâce).
30. Enes’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullâh (s.a.) cuma günü minberden inince adamlar O’na muhtaç oldukları hususu söyler. O onlara cevap verir, sonra namaz kıldırdığı yere geçer ve namazı kıldınrdı. (Müslim, Ebû-Dâvûd, Tirmizî)
31. Enes’den rivâyet edildiğine göre cuma günü Rasûlullâh (s.a.) ayakta hutbe irâd ederken bir adam dâru’l-kazâ’nm (6) karşısındaki kapıdan mescide girdi, ayakta olarak Rasûl-i Ekrem’e döndü ve şöyle dedi: «Ey Allah’ın Rasûlü! Mallarımız mahvoldu, yollar kesildi (seferler durdu). Allah’a duâ et, bize yağmur göndersin!» Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.) ellerini kaldırdı, sonra şöyle duâ etti: «Allah’ım bize yağmur ver! Allah’ım bize yağmur ver!..» (Buhârî, Müslim, Ahmed).(7).
Bu duâ üzerine bol yağmur yağmış, ertesi cuma aynı adam Rasûl-i Ekrem’den yağmurun kesilmesi için duâ etmesini rica eylemiştir.
Buraya kadar tercemelerini sunduğumuz hadisler, bahisler içinde yeri geldikçe açıklanacak, hangi hükümlere kaynak oldukları ifade edilecektir.
6) Hz. Ömer’in satarak borcunu ödediği ev «dâru’l-kazâ» adıyla anıla- gelmiştir. 7) Bu hadisi müellif «el-lstiskâ» kitabında rivâyet etmiştir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.