ISLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

1. İbn Mes’ûd’dan, Hz. Peygamberin (s.a.) cumayı kılmayan
kimseler için şöyle dediği rivayet edilmiştir:
«Vallahi cemâate namaz kıldırmak üzere birisine emir verip
sonra, cumaya gelmeyenlerin içinde bulundukları evleri yakasım
gelir.» (Müslim, İbn Hanbel).
2. Ebû-Hüreyre ve İbn Ömer’den, Rasûlullâh’m (s.a.) minberinden
şöyle hitâbettiğini duydukları rivayet edilmiştir: «Bazı
kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler
yahut da Allah onlann kalplerini mühürleyecek de artık gafil
olacaklar.» (Müslim, Ahmed, Nesâî).
3. Ebu’l-Ca’d ed-Damari’den Rasûlullâh’m (s.a.) şöyle buyurduğu
rivâyet edilmiştir: «Mühimsemediği için( mazereti olmadığı
halde) üç cumayı terkeden kimsenin Allah kalbini mühürler.»
(Ahmed, Ebû-Dâvûd, Tirmizi, Nesâî, İbn Mâce).
Bir rivayette «üstüste üç cumayı…» şeklindedir.(3)
Şartlan:
4. Abdullah b. Amr’dan, O da Rasûlullâh’dan (s.a.) şöyle
buyurduğu rivâyet edilmiştir: «Cuma, ezanı işitenin üzerine
borçtur.» (Ebû-Dâvûd, Dârekutnî).
5. Hafsa’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: «Cumaya gitmek, ihtilâm gören (ergenlik çağına
giren) herkese gereklidir». (Nesâî).
6. Tânk b. Şibâh’dan rivâyet edildiğine göre Rasül-i Ekrem
(s.a.) şöyle buyurmuştur: «Cuma, cemâat halinde her
müslümana Allah’ın hakkı olarak vazifedir: Ancak şu dört
sınıf müstesnâ: Başkasının mülkü olan köle, yahut kadın, yahut
çocuk, yahut da hasta.» (Ebû-Dâvûd).
7. İbn Abbâs’dan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber,
Abdullah b. Revâha’yı akıncılarla beraber göndermiş, bu da
cumaya rastlamıştı. Abdullah geri kalarak: «Cumayı Rasûlul2)
Hadisleri, meşhur Altı K itâb ile Ahm ed b. Hanbeli’n «M üsned»inin ahkâma
ait hadislerini ihtivâ eden, M ecduddîn b. Teym iyye (v. 652/1254)
tarafından «Münteka’l-ahbâr» adıyla derlenmiş ve eş-Şevkânî (v.
1250/1832) taralım dan «Neylu’l-evtâr» ismiyle şerhedilmiş bulunan
hadis mecm uasından naklediyoruz. (2. B. Kahire, 1952), C. III. s. 235-
301. Ayrıca her hadisin yanında asılkaynaklarına işaret edilecektir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.