İSLÂM TARİHİ MEDİNE DEVRİ I

Medine Havâsuun Düzelmesi İçin Yapılan Düâ :

ResûluUâh (Allâhım! Mekke’yi, büze sevdirdiğin gibi, Medine’yi de, sevdir!

Hattâ, ondan daha çok sevdir!

Medine’de Sa’ ve Müd ölçeklerimize bereketler ver!

Allâh’ım! Medine’nin havâsmı bizim için düzelt!

Hummâsını da, Mekke’nin Cuhfe’sine naklet!) diye duâ etti.» (6).

Peygamberimiz, bu duâdan sonra gördükleri rü’yâfannı (îbn-i Ömer’e göre) söyle anlatmışlardır :

«Rü’yâmda gördüm ki, siyâh ve başının saçı dağınık bir kadm, Medine’den çıkarak tâ Mehyaa’ya (Cuhfe’ye) varıp orada kaldı.

Ben, bunu, Medine vebasının Cuhfe’ye naklolunmasına yordum!» (7).

Peygamberimizin Medine HaKkmdald Bereket Dnâlan :

Peygamberimiz, Medine hakkmdaki başka bir duâsmda da :

«AUâh’ım! Dünyâ bereketlerinden Mekke’ye bahşettiğinin iki katmı Medine’ye bahşet!» demişti (8).

Medineli Miislümanlar, meyvalarm ilk çıkanım, turfandasım gördükleri zaman, onu, Peygamberimize getirirler, O da, onu eline alarak : «Al-lâh’ım! Meyvelerimize bereket ver!

Medine’mize bereket ver!

Sa’ ölçeklerimize bereket ver!…

Müd ölçeklerimize bereket ver!

Allâh’ım! İbrâhim, nasıl Senin kulun, HalU’in ve Peygamberin idiyse, ben de, Senin kulun ve Peygamberinim.

O, Sana Mekke için nasıl duâ ettiyse, ben de, Sana Medine için — Onun Mekke hakkmdaki düâsı gibi — düâ ediyorum!» der, sonra da, gördüğü çocuklardan en küçüğünü çağırıp o turfanda meyvayı ona verirdi (9).

Hz. Ali der ki : «Resûlullâh’la birlikte evden çıktık, Sa’d b. Ebî Vak-kas’m Harre’deki Sukyâsma (sulak yerine)-vardık.

ResûluUâh : (Bana Abdest suyu getiriniz!) dedi.

Abdest aldıktan sonra, Kıbleye döndü.

(Allâh’ım! İbrâhim, Senin kulun ve Halil’in idi. MekeklUer için bereket düâsı yapmıştı.

(6) İbn-i İshak, ibn-i Hlşam – Sîre, c. 1-2, s. 588, 589, Ahmed b. Henfael • Müsned, c.

  1. s. 65. 83. 260, Mâlik – Muvatta, c. 2, s. 203, 204, Buhârî – Sahih, c. 2, s. 224, 225;

Müslim – Sahih, c. 4, s. 118, 119, Beîâzürî – Fütûh, c. 1, s. 11, Semhûdî – Vefâ, c. 1,

s. 36-43, Halebî • İnsan, c. 2, s. 89-92.

(7) Buhârî – Sahih, c. 8, s. 62.

(8) Buhârî • Sahih, c. 2, s. 224, İbn-i Mâce • Sünen, c. 2, s. 1105. x

(9) Mâlik – Muvatta, c. 2, s. 200, MüsHm – Sahih, c. 4, s. 116-117.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*