İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | İnşaat Yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Soruları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Soru Bankası | İnşaat Yerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Soruları

1. Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kata* killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüp hâllerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulun* kaç cm’den daha derin kazılarda, yan yüzler w gun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek retiyle tahkim olunacaktır?
A) 100 B) 150 C) 200 D)23T
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasm» üst veya alt kısımlarının sabitlenmesine ge*aı yoktur.
B) Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar mer*-venlerde, merdiven kolunda açılacak lamba
ve basamak zıvana uzunlukları 2 cm’den az olmayacaktır.
C) Merdivenler uzatılmak amacıyla birbin-em* eklenemez. 4 metreden uzun taşınır mercı«»1-lerle el merdivenleri, çelik boru veya profiio» yapılacaktır.
D) Taşınır merdivenlerde el merdivenlerin ^ uçlarına, kaymayacak şekilde papuçlar onacak, merdivenler madeni ve kaygan döşeme»-de kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tn# lastik veya mantar eklenecektir
3. I. Kanalizasyon
II. Tadilat ve yıkım işleri
III. Sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işleri
IV. Badana ve boya işleri Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşalarının sağlanması zorunluluğu, yukarıdaki ha^i işlem/işlemler için geçerlidir?
A) Yalnız I B) I – II
C) I – III – IV D) I – II – III— %
520
İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Yapı işlerinde yıkım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde yığılacaktır.
B) Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır.
C) Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.
D) Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.
5. Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik planı” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaz?
A) İşveren
B) Koordinatör
C) Proje sorumlusu
D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu
6. Yapı iş defteri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri yapı iş defterlerine yazabilirler.
B) Yapı iş defterinin sayfaları bir asil bir suret olarak doldurulur.
C) Yapı iş defteri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından tasdiklenir.
D) Yapı iş defteri noter tarafından tasdiklenir.
7. Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinden değildir?
A) Bina yıkım işleri B) Elmas madenciliği
C) Kuyu ve kazı işleri D) Havai hat montajı
8. Yapı işlerinde, işverenin aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunması zorunludur?
A) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
B) İşin büyüklüğü 250 yevmiyeden fazla çalışmayı gerektiriyorsa
C) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
D) Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 15 veya daha fazla işçi çalıştırılacaksa
9. Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisi yazılma-
yabilir?
A) Kazı kontrolü
B) Beton kalite kontrolü
C) Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hâllerde 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi
D) Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yer altı galerilerinde yapılan tahkimat kontrolü
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılmayacaktır.
B) İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.
C) İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması hâlinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.
D) İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.
11. Asma iskele korkulukları en az kaç cm yükseklikte olmalıdır?
A) 80 B) 90 C)100 D) 120
12. I. İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır.
II. İskeleler, altı ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.
III. İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması hâlinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır.
İnşaat işlerinde yüksekte çalışma ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I – II B) I – III
C) II-III D) I – II-III
521
İş Sağlığı ve Güvenliği
13. Aşağıdakilerden hangisi kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.
B) Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinelerle yapılan kazılarda bu makinelerin hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz.
C) İşe başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 3 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecektir.
D) Kazıların, toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz.
14. Aşağıdakilerden hangisi yakınından enerji nakil hattı geçen bina inşaatlarında inşaat demirinin inşaatın üst katlarına çekilmesi ile ilgili İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına aykırıdır?
A) Binanın üst katlarına çekilen demirin binaya çarpmaması için açısı gerekirse binanın her katında düzeltilmelidir.
B) İnşaat demiri binanın üst katlarına binanın enerji nakil hattına bakmayan cephesinden çekilmelidir.
C) İnşaat demirinin binanın üst katlarına çekilmesi için kollu fren tertibatı olan bir vinç kullanılmalıdır.
D) Binanın üst katlarına çekilen inşaat demirinin kendi etrafında dönmemesi için bir noktasından değil, en az iki noktasından halatlara bağlanarak binanın üst katlarına çekilmelidir.
15. “Yüksekliği tabandan itibaren ………daha fazla
olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.” Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 2 metreden B) 2.5 metreden
C) 3 metreden D) 3.5 metreden
16. “İskeleler, sık sık ve en az………..bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağı-dakilerden hangisi gelmelidir?
A) 6 ayda B) 3 ayda
C) 2 ayda D) Ayda
17. Aşağıdakilerden hangisi İnşaat İşlerinde Sapfc ve Güvenlik Koordinatörlerinin temel görevtf arasında değildir?
A) İşyerinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği M ilgili olarak gerekli eğitimin verilmesi
B) Yapı üzerinde yapılacak işler sırasında dikka* alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren w dosyanın hazırlanması
C) Yapı alanında yürütülen faaliyetler dikkate narak, uygulanacak kuralları belirleyen bir safc-lık ve güvenlik planının hazırlanması
D) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği **■
6. maddesinde düzenlenen yükümlülükler« yerine getirilmesinin koordine edilmesi
18. Derinliği kaç metreyi aşan kuyularda, işçilen» kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatör veya vinçlerin fren tertibatı olmalı ve motorla işletilmelidir?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25
19. Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş Gevenliği yönünden aşağıdakilerden hangisini «r-gulamak doğru olur?
A) Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhaar* bakmasının yeterli olduğu söylenir.
B) Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta seroesc olduğu söylenir.
C) İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel tecrir yucu donanım verilir.
D) Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söv*-nir.
20. Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapda* veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azataac çatılarda, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Çatı merdiveni B) Uygun korkuluk
C) Baret D) Çelik burunlu ayakka»
21. Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisinin f-zılmayabilir?
A) Kazı kontrolü B) Kalıp kontroC
C) İskele kontrolü D) Beton kontraü
’■.(‘/ û –
l-B 2-A 3-D 4-A 5-D 6-D 7-B 8-A 9-B 10-A 11-C 12-B 13-C 14-A 15-C 16-D 17-A 18-D 19-C 20-A 21-D

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*