İş Sağlığı Güvenliği Soru Bankası | Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Soruları

 

İş Sağlığı Güvenliği Soru Bankası | Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Soruları

1. Elle taşıma işlerinde aşağıdakilerden hangisi işçiler için bireysel risk faktörlerinden birisi değildir?
A) Çalışma yerinde deneyimli bir nezaretçinin bulunması
B) Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
C) Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
D) Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer koruyucu donanım bulunması
2. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi elle taşıma işi olarak değerlendirilemez?
A) Yükün itilip çekilmesi
B) Yükün kaldırılması
C) Yükün indirilmesi
D) Yükün tartılması
5. I. Taşıma işlemi çalışma yüksekliğinde tirilmelidir.
II. Malzemelerin yüksekliklerini değiştirmede*, değiştirmelerini sağlamaya elverişli taşıma temleri kullanılmalıdır.
III. Zeminde duran parçaların kaldırılarak, mesi için el arabası veya düşük seviye ; kullanılır.
Elle taşımada malzemenin bir iş ista diğerine taşımasıyla ilgili olarak yukarıda hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I – II
C) I – III D) I-II-III
6. I. Malzemenin tam önünde durulmalıdır.
II. İş parçalarının iş görenin tam önünde mesi için mekanik araçlar kullanılması
III. Malzemeyi yerine koyarken duruş poz nın zorlaştırılmaması
Elle taşımada eğilme hareketlerinin ortada* ‘ dırılabilmesi için yukarıdakilerden hangilen , reklidir?
A) I – II B) I – II -III
C) I – III D) II-III
4. Aşağıdakilerden hangisi NIOSH kaldırma eşitliğinde tavsiye edilen ağırlık sınırının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi değildir?
A) Yükün dikey yer değişimi
B) Kavrama faktörü
C) Asimetrik faktör
D) Çalışanın yaşı
8. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde artıran faktörlerden değildir?
A) Yükün şekilsiz olması
B) Yükün vücuda yakın taşınması
C) İşin vücudun bükülmesi ile yapılabilmesi
D) Sıcaklık, nem veya havalandırmanın ulumaması
İş Sağlığı ve Güvenliği
İD. Elle taşıma işlerinde aşağıdaki ifadelerden hangisi bireysel risk faktörlerinden sayılmaz?

İş Sağlığı ve Güvenliği ©

518
İnsan vücuduyla çevresel yüzeyler arasında sıcaklık farkı olduğunda ışınım yoluyla gerçekleşen ısı alışverişine ne ad verilir?
A) Radyasyon B) Konveksiyon
C) Kondüksiyon D) Evaparasyon
■ İş Sağlığı ve Güvenliği
6. İklimsel konfor değerleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) En önemli ölçüleri hava sıcaklığı ve bağıl nemdir.
B) Globtermometre değeri nem ve hava koşullarının birlikte hesaba katıldığı bir değerdir.
C) Ayakta çok ağır iş koşullarındaki hava sıcaklığı ve hava akımı hızı değerleri büro işi koşullarından daha yüksek olmalıdır.
D) Ortam sıcaklığı, ortam nemi, hava akımı hızı ve efektif ısı tespit grafiği (nomogram) ile biraraya getirilerek ortamın efektif sıcaklığı belirlenir.
Çok buğu oluşan kapalı işyerlerinde aşağıdaki sıcaklık derece aralıklarından hangisinin sağlanması ilgili mevzuat gereğidir?
A) 20 – 33 °C B) 15 – 30 °C
C) 18 – 32 °C D) 16 – 31 °C
Su buharının fazla olduğu kapalı işyeri ortamlarında sıcaklık derecesi aralığı ne kadar olmalıdır?
A) 10 – 32 -C B) 15 – 30 *C
C) 15 – 25 3C D) 20 – 30 ec
7. Çalışma ortamı havasına civa veya benzen buharları ya da karbondioksit gazı verebilecek türdeki işyerlerinde havalandırma menfezlerinin yer seçimi konusunda en doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavanda
B) Tavana yakın duvarda
C) Zemine yakın duvarda
D) Kapı ve pencerelere yakın olmamak kaydıyla duvarda
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerinde aşırı soğuğun oluşturduğu işlevsel bozukluklardan birisi değildir?
A) Soğuk koması
B) Mineral eksikliği
C) Refleks yetersizliği
D) El becerisinin gerilmesi
8. Aşırı sıcak işyerleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İşçi sık sık dinlenme ihtiyacı duyar.
B) Ortamda bulunanların kalp atış sayısı artar
C) Terleme ile vücut ısısının yükselmesi engellenir
D) Ortamda rutubet azaldıkça çalışma koşulları zorlaşır
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen en önemli unsurlar arasındaki ortam havasının kirliliği tehlikesine karşı aşağıdaki önlemlerden hangisi alınması gereken önlemler arasında en son sırada yer alır?
A) Kirlilik kaynaklarını yok etmek
B) Kirliliğin ortama yayılmasını önlemek
C) İşçilerin bireysel olarak kirlilikten korunmalarını sağlamak
D) İşçilerin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmaları için eğitim vermek ve bunu denetlemek
9. Havalandırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hava kirliliğini hafifletir.
B) Çalışan makineler ile insanların yaydığı ısıyı dağıtır.
C) Havalandırma havayı yenilemeden sadece hareket ettirir.
D) Çalışılan hacme ve çalışma şekline göre havalandırma ihtiyacı değişmektedir.
519
İş Sağlığı ve Güvenliği
10. Baş yüksekliği ve döşeme ısısı arasındaki fark en çok kaç °C olmalıdır?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7
11. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerindeki iklimlendirme ile ilgili aşa-ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromik asit ve kromatlar ile çalışan işçiler uygun özellikler taşıyan eldivenler kullanmalıdır.
B) Tabanca boyacılığında kullanılan bölmeler, davlumbazlar ve aspiratörler en az haftada bir kez boya ve vernik atıklarından temizlenmelidir.
C) Boya püskürtme yerlerinde günlük iş için gereken miktarı aşmayacak kadar uçucu ve parlayıcı sıvılar bulundurulmalıdır.
D) Kullanılacak aspiratörlerin motorları işyerinin içerisinde, işçilere en uzak mesafede bulunacak şekilde konumlandırılmalıdır.
12. Aşağıdaki işyeri ortam koşullarından hangisinde yorgunluk, aşırı terleme ile su ve tuz kaybı, baş dönmesi ve kramplar oluşması sonucu iş veriminin düşmesi beklenir?
A) Sıcak ortam B) Soğuk ortam
C) Gürültülü ortam D) Toz ve dumanlı ortam
l-A 2-B 3-B 4-B 5-D 6-D 7-C 8-D 9-C 10-A 11-D 12-A

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*