İş Güvenliği Soru Bankası | Temel Hukuk Soruları

İş Güvenliği Soru Bankası | Temel Hukuk

İSG Temel Hukuk » Test

 

Soru 1-Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir?

 

( )Yazılı olması

( )Sürekli olması

( )Genel Olması

( )Kesin olması

 

 

 

 

Soru 2 (Ağırlık 6.67%)

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?

 

( )Anayasa mahkemesine başvurulmalıdır.

( )Ulusal kanunlar esas alınmalıdır.

( )Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalıdır.

( )Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır.

 

 

 

Soru 3 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

( )İş Hukuku

( )Mali Hukuk

( )İdare Hukuku

( )Borçlar Hukuku

 

 

Soru 4 (Ağırlık 6.67%)

Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

( )Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır.

( )Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır.

( )Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer.

( )Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır.

 

 

 

 

Soru 5 (Ağırlık 6.67%)

Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez?

 

( )Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir.

( )Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler.

( )Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir.

( )Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir.

 

 

 

 

Soru 6 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?

 

 

( )Bakanlar Kurulu

( )Başbakanlık

( )İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

( )Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

 

 

Soru 7 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?

( )Yapılan İşlemin İptal Edilmesi

( )İhtarname

( )İdari Para Cezası

( )Adli Para Cezası

 

 

 

 

Soru 8 (Ağırlık 6.67%)

Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?

 

( )Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük

( )Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

( )Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

( )Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik

 

 

 

 

Soru 9 (Ağırlık 6.67%)

Halen yürürlükte olan Anayasa’mız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaçıncı  Anayasa’sıdır?

 

( )Dördüncü

( )İkinci

( )Üçüncü

( )Beşinci

 

 

 

Soru 10 (Ağırlık 6.67%)

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

( )Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez.

( )Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

( )Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir.

( )Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir.

 

 

 

 

Soru 11 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında bulunmaz?

 

( )Trafik Kuralları

( )Hukuk Kuralları

( )Ahlak Kuralları

( )Din Kuralları

 

 

 

 

Soru 12 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

( )Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır.

( )Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur.

( )Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz.

( )Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez.

 

 

 

Soru 13 (Ağırlık 6.67%)

Anayasaya aykırılığın yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

( )Anayasaya aykırılığı, herhangi bir dava sırasında herkes ileri sürebilir.

( )Yerel mahkemede anayasaya aykırılık iddiası bulunulduğunda, hakim iddiayı anayasa mahkemesine gönderir, ancak mevcut kanuna göre kararını da verir.

( )Denetim Anayasa Mahkemesince yapılır.

( )Cumhurbaşkanı, iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet meclis grubu ve milletvekili üye tamsayısının beşte biri yayımı izleyen 10 gün içinde şekli bakımdan anayasaya aykırılık iddiasında bulunabilir.

 

 

 

Soru 14 (Ağırlık 6.67%)

İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

( )İçtihatlara uyulması zorunludur.

( )Yargı kararları kazai içtihatlardır.

( )İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

( )Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır.

 

Soru 15 (Ağırlık 6.67%)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın onayından geçirilmek zorundadır?

( )Tebliğler

( )Kanunlar

( )Tüzükler

( )Yönetmelikler

Soruları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*