İNCİ

İNCİ

h
İNCİ
12-30 m derinlikten çıkarılmaktadır. Oman Yarımadası’ndan Katar’a kadar olan yay üzerinde ve Bahreyn adasında en değerli inciler bulunur. Başka bir doğu inci kaynağı, Bengal Körfezi, özellikle Mannar Körfezi’dir. Bunlardan başka, güneydoğu Asya’nın Celebes incileri güzel renkleriyle, Avustralya sularının incileri gümüşi beyazlıklarıyla ünlüdür. Güney Pasifik adaları, Ca-lifornia ve Meksika körfezleri de doğu incileri kadar olmasa da değerli inciler üretmektedir. Ilık tatlı su incileri genellikle kuzey yarıkürede bulunur. Bunların en ünlüleri Mississippi nehrinde (ABD) çıkar, iskocya nehirlerinin de inci bakımından geçmişte önemli bir yeri oldu. Orta Avrupa ve Qin de tatlı su incileri bakımından adını duyurmaktadır. inciler asitlere, ısıya karşı duyanıdırlar. Sert değildirler.

İNCİBALIĞI, sazangillerden tatlı su balığı. 18 – 20 cm boyundadır. Bedeni parlak gümüş rengi pullarla kaplıdır. Anüs yüzgeci uzun olup altçenesi üstçenesinden ilerdedir, incibalığının pulları bir dizi kimyasal işlemden geçtikten sonra yapay inci yapımında kullanılır. Göl ve akarsularda yaşar. (Alburnus)
kutsal kitaplardan ayırıcı özelliği Tanrı ve peygamber sözü ya da vahiy olarak değil, insanların anlatımıyla yazılmasıdır. İsa’nın dört havarisi Matta, Markas, Luka ve Yo hanna, önce İsa’nın yaşamı ve öğretilerini, vaaz biçiminde anlatıp, 60 -110 yılları arasında ise bunları yazıya geçirerek dört İncU’i derlediler. İncil, önce Yunanca ve ibrani-ce yazıldı. Sonradan Latince’ye çevrildi ve ortaçağ boyunca Latincesi kullanıldı. XVI. yy’da Martin Luther’ in öncülüğündeki dinsel reformlarla birlikte İncil de birçok ulusal dile çevrildi. Birçok değişik İncil yazılmasına karşın yukarda anılan dördü Kilise Incil’i olarak kabul edildi. İlk üç incil’e benzerlikleri nedeniyle Sinoptikler denir. Yohanna’nın Incil’i ise kişisel anılara ve yorumlara öncelik verir. Dört İncil, Yeni Ahit (Ahdi Cedit) adıyla da anılır.
; ı — _> ‘HtSKit,-::
i n<u>ıss< ¡w

ÄS5SSSS
nuM vmı tmmm. * «i
‘ftißiwwurff ıı;Miiıs(t ptıı6cn.-u m pmıt
&SSBSSSSS S

a mm

îidii dii apusuit; !ıi- İHpm
xssxssssss

&*.ı
1 faSSBlS’sSiatÄMSlSS stotooiiai.wiiii

….. ÄÄÄX8

«»MlM.hlMÎÂtSaıi.
Incibalığı (Alburnus)
İNCİÇİÇEĞİ, zambakgillerden hoş kokulu stis bitkisi. 15-30 cm boyunda. sürüngen, köksaplt. otsu bir bitkidir. Çan biçiminde küçük beyaz çiçekler açar. Yapraklan geniş ve sivri uçludur, meyvesi kırmızı ve üzümsüdür. Eskiden çiçekleri, kök ve köksapları, içerdiği helme ve uçucu yağlardan dolayı eczacılıkta ve parfüm yapımında kullanılırdı. (Convallaria majalis)

İNCİL, Hıristiyanlığın kutsal kitabı. İsa’nın yaşamına ve buyruklarına ilişkin derlemelerden oluşur. İncil. Yunanca evangelion (müjde) sözcüğünün Arapça söylenişidir. Öbür

2416
tisi smm ojma taıtTır

rams tatet« Wäfen
Gutenberg’in 145 5’te çift sütun üzerine Latin harfleriyle bastığı İnci!
İNCİLİ ÇAVUŞ (XVI – XVII. yy), fıkra kahramanı. Yaşamına ilişkin gü-
venilir bilgiler yoktur. Asıl adı Mu? tafa ya da Mehmet’dir. I. Ahme-döneminde saray musahibi idi. IV Murat döneminde yaşadığı baz belgelerde belirtilmektedir. Naimc Tarihi’nde İran’a elçi olarak gittiğ yazılıdır. Söylentiye göre SivaslI’dır Padişah serpuşuna inci taktığından bu adla anılır. Padişah ve saray hal kının kusurlarını çekinmeden alayc aldı. Hoş sözleri ve nükteleriyle ta nınarak adı günümüze dek geldi Türk anlatı geleneğinin fıkracı tip lerinden biri oldu. İstanbul Edirne kapı’da bir mezartaşı vardır.

İNCİR, dutgillerden bir ağaç türü ve bu ağacın etli meyvesi. Totem İnancından bu yana pek çok inanç-larca kutsal sayıldı. Eski Roma’do incir ağacı kutsal sayılarak tapıldı Tek tanrılı dinlerde ise Adem ile Havva’nın simgelerinden biri oldu İncir ağacı 8 -10 m boyunda, yumuşak odunlu ve çok dallıdır. Almaşık yaprakları parçalı, uzun saplı ve damarlıdır. Bireşeyli çiçekleri yuvarlak, kapalı torba biçiminde bir çiçekliğin içinde dizilidir. Bu çiçekler döllendikten sonra çiçeklik gelişmeye başlar, giderek etli, ballı bir meyve durumuna gelir. Ancak torba biçimindeki çiçeklikte tozlaşma, yalnızca göz adı verilen küçük bir delik aracılığıyla gerçekleştiğinden oldukça güçtür. Ilek sineği denen çok küçük bir sinek bu delikten incire girip çıkarken üzerine bulaşan çiçektozlarını da torbanın içine taşıyarak tozlaşmaya yardımcı olur. Anayurdu Ön Asya ve Anadolu olan

incirin 750’ye yakın türü vardır Meyvesi yaş ya da kuru olarak ye nir. 1983’de Türkiye’de incir üretimi
330 000 tondur. (Ficus)
Inciçiçeği (Convallaria majalis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.