İMÂM GAZÂLÎ HAKKINDA KAYNAKLAR :

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İmâm Gazâlî’nin hayâtı, eserleri, fikirleri, mücâdeleleri hakkında
doğuda ve batıda çok kitâblar ve ilmî makaleler kaleme alınmış­
tır. Bunların hepsinin listesi yapılsa başlıbaşma bir bibliyografya
eseri meydâna gelir. Yeni yetişen ve batı metodlarma da vâkıf olan
genç ve îmânlı araştırıcılarımızın böyle bir bibliyografya hazırlamalarını
candan temenni ederiz. Biz, bu kısa önsözümüzde, hazret-i
İmâm hakkmdaki bâzı kaynaklardan pek muhtasar şekilde bahsedeceğiz.1 — Tacü’d -d în Subkî’nin «Tabakat-ı Şâfiiyye» si (IV, 101-
182). Bu eser, Hz. İmâm, hakkında mufassal ve değerli bir kaynaktır.
Sonunda, İhyâ’nın itiraz edilen hadîsleriyle ilgili bir inceleme yer
almaktadır. (Subkî âilesi İslâm tarihinde, birçok âlimler yetiştirmekle
ün kazanmış bir âiledir. Ez-eümle: Abdü’l – Kerîm Subkî, Takiyyüddîn
Subkî [ Subkî-i Kebîr], onun oğlu bahaiiddin Subkî, diğer bir oğ­
lu Cemâlüddîn Subkî, Sadrüddîn Subkî… Tabakat-ı Şâfiiyye’yi yazan
Taeüddîn, Takıyyüddîn Subkî’nin oğludur.)
2 — İbn el – Cevzî’nin «El – muntazam fî târih el – umem» adlı
10 ciltlik eseri. (Cevzî âilesi de çok ulemâ yetiştirmiştir. El-muntazam’ı
yazan Hâfız Ebu’l – Ferec ‘Abdurrahman bin ‘Ali İbn el – Cevzî’dir.
İbn Teymiye’nin talebesi olan İbn Kayyım el – Cevzîyye ile
karıştırılmamalıdır.) Bu zâtın İhyâ hakkında «İ‘lâmü’l – lhyâ» unvanlı
bir eseri de vardır.
3 — Mollâ Câmî’nin «Nefahâtü’l – Üns min hadarâti’l – Kuds»
adlı farşça eserinde. Ayrıca «Ravdatu’l – Cennat» kitâbmda.
4 — İbn Hacer’in «Lisanü’l – mîzan» ı (I, 293).
5 — Taşköprülüzâde’nin «Nlevzuâtü’l – ‘Ulûm» ve «Miftâlıü’s –
se‘âde» adlı kitâblart. %
6 — İbn Hallikan’m meşhûr «Vefeyât el – a‘yan» ı.
7 — İbn *Asâkir’in «Tebyîn kadib el – müfteri» adlı eseri.
8 — Seyyid Murtazâ’nın « İthaf» inda. (I, 2 – 53).
9 — Es – Safadî’nin «E l-V âfî» sinde. (I, 274/7).
10 — D. B. Macdonald’ın «The life of al – Glıazzâlî with
special reference to his religious experiences and opinions» adlı makalesi.
(In Journal of the American Oriental Society, 1899, XX, 71-132)
11 — Carra de Vaux, «Gazali», Paris 1902. (Fransızca).
12 — Miguel Asin Palacios, «Algazel, dogmático, moral, ascé­
tica» Saragossa (İsp.) 1901. (İspanyolca).
13 — Aynı müsteşrik «La espiritualidad de Algazel et su sentido
cristiano», Madrid – Granada, 1934 – 35. -19 40 – 41. 4 cilt.
14 — J. Obermann, «Der philosophische und religiose Subjektivismus
Ghazâlîs», Viyana/Leipzig 1921.
15 — W. H. T. Gairdner, «An Account of Ghazzâli’s Life Works», Madras (Hind.) 1919.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.