Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İ b n Abbas (R.A.) :

Benim için gecenin, azıcık bir vaktini ilme
ayırmak, bütün geceyi ibâdetle geçirmekten daha sevimlidir.» demiştir.
Hasan-ı Basri: «Allahu Teâlâ’nın,
«Ey Rabbimiz, bize dünyâda da hasene ver, âhirette de hasene
ver.» (2 -B akara: 201) âyet-i celîlesinde zikredilen dünyâdaki haseneden
murâd, ilim ve ibâdet, âhiretteki hasene’den murâd da Cennettir»
buyurmuştur.
Hakimin [olgun kişi] birisine: «Neyi sermâye edinelim?» diye
sormuşlar. Cevâbında: «Gemi battığı zamân sizinle kalabilecek sermâ­
yeyi seçin.» demiştir. Gemi’nin batması inşânın ölümüyle te’vîl edildiğine
göre, kendisiyle kalacak sermâyesinin de, ilim olduğu anlaşılır.
Diğer bâzılan: «Hikmete uyan kimseye insânlar uyar ve onu
öncü kabûl ederler. Hikmet sâhibleri, dâimâ tazim ve hürmet görür.»demişlerdir.İmâm Ş â f i î : (Allah ona rahmet etsin) şöyle buyurmuştur:
«İlmin husûsiyetindendir ki, az da olsa ondan payı olan sevinir, olmıyanlar
da dâimâ mahzûn kalır.»
Hazret-i Ömer (R.A.): « Ey insânlar! İlim öğrenin, Allahu
Teâlâ hüsn-i niyyetle okuyanlara yücelik hil’ati giydirir. Hatâ­
ları varsa, bu hil’atı geri almamak için, kendisine üç def’a hitâb eder.
Bu hatâlar ölünceye kadar devâm etse de, yine böyle olur.» demiştir.
A h n e f (Allah rahmet etsin) : «Âlimler efendi olmaya lâyık
kimselerdir. İlimsiz ululuğun sonu zillettir.» demiştir.
S â l i m b. C a d : «Ben köle idim. Beni üçyüz dirheme satın
alan bir zât âzâd edince, kendime iş aradım ve okumağı tercih
ettim. İlim sâyesindedir ki, aradan çok zamân geçmeden, beni ziyâ-
rete gelen pâdişâhı kabûl etmedim.» demiştir.
Z u b e y r b. E b û b e k i r : «Babam Irak’da bana yazdığı bir
mektûbda şöyle diyordu: Oku. Çünkü ilim, fakirliğinde servet, zenginliğinde
ziynettir» demiştir.
Hz. Lokman da, oğluna aynı tavsiyelerde bulunmuş ve demiştir
ki: «Oğlum! Âlimler meclisine devâm et. Bahar yağmuru ile yeri yeşillendiren
Allah, hikmet nûru ile de, mü’minlerin kalbini aydınlatır.» ‘
Diğer bâzıları: «Âlimin ölümüne, denizde balıklar ve havada kuş­
lara varıncaya kadar her şey ağlar. Dâimâ siması canlandırılır ve
hâtıraları anılır» demişlerdir.
Z u h r i : «İlim lâfzı müzekkerdir. Onu hakîkî yiğitler sever» demiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.