Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Her Sene Mina’da Okunan Pâdişâh Mektubu

Her Sene Mina’da Okunan Pâdişâh Mektubu1

Emirlik vazifesinin kendisine dayandığı, saâdetli, tem iz bir nesep sahibi, bütün faziletleri kendisinde toplayan, Hâşimî sülâlesinden gelen, nebîlik ağacının dalı olan, Resûlullâh âilesinin özü, Haz- ret-i Fâtım a’nın gözünün nûru Mekke emîri hazretleri!

Vâsıl olduğunda m alum unuz olsun, siz ki Mekke şerifisiniz. Fıtratınızdaki, Peygam ber Efendimiz’in nesebinden olma asâleti gereğince Mekke-¡ M ükerreme emîri olduğunuzdan beri Haremeyn-¡ M uhterem eyn’e gösterilmesi gereken hürmeti gösterdiniz. Ahâlisinin ve orada ibâdetle vakit geçiren müminlerin refâhlarının sağlanması husûslarını yerine getirdiniz. Hicâz bölgesinin nizâm ve intizâm ının sağlanıp o m übârek topraklara (Her derin vâdiden… geliversinler [Hacc, 27]) meâlindeki âyet-i kerîmeye uyarak gelen hac kâfilelerinin emniyet, selâmet ve istirahatlarını sağlam anız ve gelip gitmeleri husûsunda gösterdiğiniz gayret ve dikkat nezdimizde mâlûm oldu. Bundan böyle de bu gibi mühim işlerin güzel bir şekilde yerine getirilmesi husûsunda himmet ve gayret gösterm eniz beklenm ektedir. Binâenaleyh, hakkınızda bütün teveccühlerim iz gösterilip bu defa tarafınıza “yakası sırmalı ve inci ile süslü olarak pırlanta kopçalı bir top yeşil ferâce” hediye edilmiş olup işbu mektubu size getiren kişi ile gönderilmiştir.

Öteden beri hânedânımıza olan bağlılığınız sebebiyle hediye edilen hil’at size ulaştığında, icap eden m erasimleri edâ ediniz. Alnınızda parlayan asil nur icabı olarak, gerekli gayreti gösterip hâlâ Şâm valisi ve hac emîri olan vezirim ile haberleşerek İslâm âleminin dört bir tarafından Beyt-i Şerifi tavaf ve Resûlullâh’ın kabrini ziyâ- ret için develerine ve bineklerine binip gelen hacıların, ziyaretçilerin ve tüccârın her türlü şekilde korunm aları, Haremeyn yollarının emniyetinin sağlanması ve Haremeyn ahâlisinin ve buralarda vakitlerini ibâdetle geçirenlerin refahlarının yerine getirilmesi husûslarında gerekli gayreti gösteresiniz. Buralarda sâkin olan sâlihlerin, hayırlı kimselerin, âbidlerin ve zâhidlerin hayır dualarını kazanıp her hususta Hicaz’ın dört bir tarafını güzel bir şekilde tanzim ediniz. Husûsiyle hacıların, münâsip şehirlerden karşılanıp uğurlanm alarına ve eşkiyânın taarruzundan korunmalarına çokça gayret gösteriniz.

Dolmabahçe Câmii önünden Kabataş'a doğru ilerleyen Surre Alayı ,nın Mekke emîrine Iritâben yazılmış

Dolmabahçe Câmii önünden Kabataş’a doğru ilerleyen Surre Alayı ,nın Mekke emîrine Iritâben yazılmış

Saltanat-ı seniyyenin şân ve şevketine, Peygamber Efendim iz’in nesebine mensup olm anıza m uvâfık güzel işler ile, namazların ve icâbet vakitlerinin arkasından Zem zem ‘le ve Makâm-ı ibrâhim ‘le m üşerref olan ve Bey- tullâh’da i’tikâfa çekilen kullarla birlikte öm r ü devletimize duâya hâlis kalple devâm ve her hâlde hatırımızı kazanmaya himmet eyleyesiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.