osmanlı Kudüs'te ^¡٢ hapishane (Kongre Kütüphanesi
osmanlı Kudüs'te ^¡٢ hapishane (Kongre Kütüphanesi

Hasat İçin Mahkûmlar Serbest Bırakılsın!

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Hasat İçin Mahkûmlar Serbest Bırakılsın!

osmanlı Kudüs'te ^¡٢ hapishane (Kongre Kütüphanesi

osmanlı Kudüs’te ^¡٢ hapishane (Kongre Kütüphanesi

ELLİKLE KÜÇÜK SUÇLARDAN HÜKÜM.ا OSMANLI AF ÇIKARILIYORDU MAHKÛMLAR TAMİRCİSİ,DEMİRCİ GİBİ TOPLUM MENFAATİNE İŞLERDE ÇALIŞANLAR BU AFLARDAN DAHA FAZLA İSTİFADE EDİYORDU

Osmanlı Devleti tarafından bazı şartları taşıyan mahkûmlar için, muhtelif zamanlarda değişik sebeplerden dolayı aflar çıkarılmıştır. Aflar daha ziyade ‘cünha’ yani küçük suçlardan dolayı hüküm giyenler içindi. Mahkûmlar arasından da çiftçi, yol tamircisi, demirci gibi genel menfaatlerde çalışabilecek olanların bu aflardan daha fazla istifade ettiğini görmekteyiz.

Bunun yanında arazi sahibi mahkûmların da teşebbüsüyle ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Osmanlı toplumunda, hasat zamanı bunların mahsulleriyle ilgilenip tarlalarını ekip biçmelerine müsaade edilmiştir. Böylelikle memlekette işlenmemiş arazi bırakılmamaya ve uzun süren savaşların ortaya çıkarmış olduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların az da olsa hafifletilmesine çalışılmıştır.

Mahkûmları bu şekilde serbest bırakırken de sürekli gözetim altında tutmaya ve halkın huzur ve refahının bozulmamasma dikkat gösterilmiştir. Bunun bir örneğini Sultan Mehmed Reşâd Han devrine ait vesikadan okuyalım.

Günümüz Türkçesiyle:Meclisli Vükelâ Müzâkerelerine Mahsûs Zabıtnâme

Özeti:

Küçük suçlardan dolayı mahpus olan arazi sahiplerinden bazıları, kış mahsullerinin toplanması ve yaz mahsullerinin de ekilmesinin zamanı geldiğinden bahsederek bu sene de eskiden olduğu gibi tahliyelerini Aydın vilayetinden istemişlerdir. Bu ve bazı ifadelerin de yer aldığı Ticaret ve Ziraat Nezareti’nden gelen 1 Ramazan 1336-10 Haziran 1334 [10 Haziran 1918] tarih ve 107 rakamlı tezkire okundu.

Karar:

Zikredilen tezkirede yazılı olduğu üzere, hasadın bu sene de yapılmasını temin etmek için küçük suçlardan dolayı hapiste bulunanların hasat ve harman işlerinde çalıştıkları zamanın mahkûmiyetlerinden düşülmesi ve gerekli tedbirlerin bulundukları mahallin hükümetlerince alınması şartıyla gerekli işlemin yapılması münasip görülmüştür. Durumun Adliye Nezareti’ne tebliği ve Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne de bilgi verilmesi müzakere edilmiştir.

Metnin Transkripsiyonu:Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabıtnâme

Hulâsa-i Meâli

Cünha ile mahkûmen mahbûs olan ashâb-ı arâziden ba‘zılan kış mahsulâtının derci ve yaz zeriyyâtının icrâsı zamânının hulûl ettiğinden bahisle bu sene dahi kemâ-fis-sâbık tahliyeleri istilâsında bulundukları Aydın Vilâyetinden inha olunduğuna ve bazı ifâdâta dâir Ticaret ve Zirâat Nezaretinden gelen 1 Ramazan sene 1336, 10 Haziran sene 1334 tarih ve 107 rakamlı tezkire okundu.

Karan

Mezkûr tezkirede muharrer olduğu üzere hasadın bu sene dahi icrâsını te minen cünha ile mahkûm ve mahbûs bulunanların hasad ve harman işlerinde çalıştıkları zaman müddeti mahkûmiyetlerine mahsûb edilmek ve tedâbîr-i inzibâtiye mahalli hükümetlerince temin olunmak şartıyla muamele-i muktazıyenin îfâsı münâsib göründüğünün Adliye Nezâreti}rıe tebliği ve Ticaret ve Zirâat Nezâreti’ne ma‘lûmât İtâsı tezekkür kılındı.

(Meclis-i Vükela âzâlannın imzalan.)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.