HALTER VE SPOR

HALTER VE SPOR

Muntazama iki kolla yukarıda tutuş

r hareketleri yapmanın kendisini disfcalfiye

ettireceğini bilir. Halteri, bacak, kalca

ve vucudun kilitlenerek alt adalelerin

tamamen, kol ve sırt kaslarını taşıyıcı

durum almasiyle, kolları ve dolayısiyle

yavaşca yukarı kaldırmak mumkun olur.

Kaldırışta, halter cubuğu goğse

değmemelidir. Halter cubuğu mumkun

olduğu kadar yuze yakm olmalıdır. Bundan

maksat halter fazla ileri giderse

meydana gelebilecek geriye btiktilmenin

onune gecilir.

Halter baş seviyesinden yukarı kalktığı

zaman derhal tam başın ustune ge*

tirilmeli ve kollar dikleşip dirseklerden

kiiitlenineeye kadar itmeye devam etmelidir.

, ‘?■

j .v- • . ■-

Nefes almak sorunu yanşmacmm

kendine ozgu tatbik edeceği bir durumdur.

halter ekibi yarışmada ayıiı dereceyi kazanmış

plur. ‘ ■ 1W :,

Halter yarışmalarında blr hiş hakem

 1. ikide

hakem halterciye başlaması : icin ve

bitiminde ibaret verir. Baş hakfemVhftlterciye

onden bakar. Yan hakemler İse

onu yanĞm

gerek taya≫

ren lamba ite vkaaafc^

uygun halter kıulaiiaafiaş tşSte ısitc veren

lamba, uygun olİBadığı^a iırt kırmızı

ışık veren ttaatol’:#≫- -İm fa

Uc beyaz ışık ile ik} beytts vo bir kıraba.

ışık işareti’ kurallarauygun sayılr. Diğer

tarafdan 2 ya da 3 kırmızı ısılda

işaret verilirce ttygun sayılmaz.

Milli şampiyonluklarda gecerli sayılan

hareketler:

1 — Bir kolla sağa ya da sola koparma.

2 — Ağırlığı tek elle bacak arasından,

kolu his kıpırdatmaksızm fırlatarak

bas uzerinde bloke etmek. Sola ya

da sağa vole.

3 — Bir kolla sağa ya da sola kaldırma..

4 — Ağırlık sabit bir seviyede kalırken

altına girerek onu kaldırma. Sola

ya da sağa devisse,.

5 — Bir kollasağa’ ya da sola omuzlama

ve silkme.

6 — İki kolla, barlı olarak koparma.

7 — Ayrı ayri halterlerle iki kolla

kaldırma.

8 — Barlı olarak iki kolla omuzlama

ve silkme, ayrı ayrı halterlerle omuzlama

ve silkme.

9 — Tek kolla ban yerden kesme.

(Bras tendus) Gerili kollar:

10 — Halka ile sağa ve sola gerili

kol.

kol.

ı 12 — Halterci olarak sağa ve sola

;o’; : r’; ,

/ ^ A ğ ı l^ e f lizerinde olarakgerili

kor Cdemlr ha≪) i. Kollar gergin olaf

f ib ≪ a&cşk eldeki,

ağirhjuarı ‘ •

f . i-‘/;, 14;;-^ ≪ ^ ^ ^ ≪ ^ O İ ;≫50l (demir hac) ^

v- oterek geriH kol. <de- il

m irfeaC ;;1\ : < ; ‘ – _/ ‘

; *; te, ~ C j f t o l a r a k ‘ g e f li ‘kdİ*

\ ; -^usiaıfcrifcsş, tarafından

nınan egzersizler ve onaylanan resmi

≪ rekorlar: ,… •/’ . “• y *, I

1 — Bir kola sağa koparma.

2 — Bir1 koUa scda koparma.

3>^ İki koBa ta≫arma.

4 — Bir kolla sağa omuzlama ve silkme.

me.

Sİ Ozerinde sağa ve seda gerili

5 —. Bir kolla sola omuzlama ve silk-

6 — İki kolla omuzlama.

7 — İki koli≫ kaldırma,

HALTER YARIŞMALARINDAKİ

/ HAREKETLER •

■.*’? ■”■■A,

■ – MUNTAZAMjo:; ;J ‘ ” ” V-,

Olimpiyat o^İii^fdlaİMUt^r yan**

malarındailk^ırayıımmt^Muııa (Bcljce^^

la yukanda tutuş) alir. L ■ \|

> Kurallara gore, yanşmacının ayaklan

onunde yatay olarak duran halter,

bir hareketle yarışmacının omuzlan hi*

zasma getirilir. Halter goğus hizasında

Ve baş ustune gecirilmeden bir iki saniye

bekletilir. Hakemin işaretiyle haıef,

kete devam edilir.

Yukarıda tutuş hareketinin yapıKv

masında ağırlığı bas ustune getirmed≫ –

yarışmacı dik durur, haltere bakmaş. ..L>

Ayak uclanııcta >ya da to^ukUM^

kalkmanın yasak olduğunu, vucudun#;

İleri geri saliamam# ve gereksiz ira&ıt

SFOB

halterin altında ağırlığı arkaya ve omuz- reketlerin zaman ayarlamasına ve şuraların

uzerine vererek yere cokcr. tin kontrol altına alınmasına cok dikkat

Cokme şekliyle halter kaldıran at- edilmelidir,

letlerin ayaklarım bir miktar yuksek okceli

ayakkabı giymesi yararlıdır. BİR KOLLA OMUZLAMA VE

SİLKME:

SİLKME: Barın omuzlanması: Tek bir zaman^

Halteri kaldırıp goguse alma hareke- hi≪ duraksamaksam net bir şekiltine

silkme denir. Halteri kaldırıp go- de

ğuse, oradan da başın ustune alma ha- Bar’ atletin bacakları onunde yatay

reketi fazla ağırlıkla yapıldığından ha- blr ≪ekilde **** avu≪ W dl§a donuk ola’

rak tek elle kavranır, cekilir ve bir zamanda

pek net bir şekilde bar yerden

omuz hizasına kaldırılır. ; ,

Bu birinci zamanda, bar hicbir halde,

goğse ve hareketi yapan kolun aksi

tarafındaki omuza da, dokunmamahdır.

Silkme: Bu da omuzlama gibi tek

zamanda ve net bir şekilde yapılır.

Ağırlığı tutan kol, dikey bir duruşta

başin uzerine goturulmelidir ve bitiş

duruşunda, kol ve bacaklar gerili, ayaklar

aynı hat uzerinde olarak, birbirinden

en cok kırk santimetre acılmış bir halde,

-ı . iki saniye suresince hareketsiz tutulma-

Yukan doğru gelişme hthr.

 1. devre omuzlama ve silkme

Devamı omuzlama ve silkme pozisyonları

DUNYASI Halter

KOPARMA:

 • TEK KOLLA KOPARMA:.

Atlet halteri (barı) bacakları dnune

yatay birşekilde yerleştirir. Koparına

tek bir zamanda yapıhr. Ağıılıkyerden

gerilmiş kolun Ucunda başın ustulıe ge-

… – <“.≪t ■ ■ ,’ -‘ ?

İKİ KOLLA KOPARMA: .

‘ f – ,

tirilir. Kollar vobaeaklargerili ayaklar

aym hat uMruif^ iS)lrbirinden 40 cm.

acıiouş • durfilndisote Atletin hkreketi

yaptığı koluntm aksl tarafmdaki dizi ya

da baldın uzerinde destek yapmasına

lzin vardır. . \ ‘ ‘ ■ v-.?

V-

/ ,

Cokerek yapılain cift kolla koparma

Bu harekette surat ve zaman ayarlamanın

buyuk rolu vardır. İki seklide

uygulanan bu koparmadan, ayırma şeklinde.;

atlet, ayaklarını halter cubuğunun

iylce altına sokar, elleri İle cubuğu

kavrar. Baş yukarda ve sırt dik bir vaziyette

İken eğilip ve .bir ayağını İleri

atarak ağırlığı kaldırır.” Atletin halteri

yukarı kaldırırken bacakları, dikleşmiş ve

tam diz yuksekliğine halteri getirince’

Yukarı

doğru

kaldırma

şekilleri

İkinci, ve suratli bir cekiş yaparak ağırlığı

goğus seviyesine cıkarır. Orada bir

kac saniye bekler hemen pozisyon değiş-:

tlrip bacaklarından birini ileri diğerini

geri atarak halterin altına girer. Bu

şekilde dikleşen kollan İle halteri kilitlenmiş

hale getirmiş olur. Bir iki saniye

beklen hakemin işaretiyle de ağırlığı

yere indirir.s \

COKEREK YAPILAN CİFT KOLLA

KOPARMA:

Bu şfekil koparmada yarışmacı, b ^

şı dik, sırt duz bir vaziyette ayaklarını

halter cubuğunun altına sokar, cubuğu

………………\ ■ ■. -0

elleriyle kavrar, kalcalarının yardımı

ile halteri diz hizasına kaldırır. Bundan

sonra kollar, bacaklar ve sırt adalelerinin

harcıyacağı kuvvet yardımı ile

halter baş ustune kajdınlır. Bu pozisyonda

iken yarışmacı biraz one sıcrar ve

lal

Halter SPOE

ya oyluklara dirsekler veyahut kolların

ust kısımlarıyla dokunmak usulsuzluktur.

 1. Silkmede omuzlardan başlıyarak

yarıda kalan kaldırmalar sayılmaz.

KIYAFET

 1. Halterciler nizami şekilde kıyafet

giymelidirler. Bu, kısa kollu bir fa- v

nila, §ort, atlet, suspansuarı veyahut tek

parca bir mayo ve atlet suspansuarı olabilir.

Kıyafet altına fanile veya tişort

giyebilir. Bunların kolları kısa olmalı ve

ust kolların yansından aşağı inmemelidir.

 1. Haltercilerin ayakkabılannın okceleri

4 santimden yuksek olamaz, ok celer

normal şekilde olmalı ve genişlemesine

yayılmış olmamalıdır.

 1. Halterci kemer kullanıyorsa bunun

genişliği 10 santimden. fazla olamaz.

Fanila ve kıyafet altına kemer ta-,

kılamaz.

 1. Sargılar:
 2. a) Lastikterf yapılmış sargılar ve- *

yabantlarkesin olarak kullanılamaz.

 1. b) Bileklere eni 6 santimi gecmiyen

ve bir metreden uzun olmayan sargı

bezi veyahut krep sargılar konulabilir.

. ., ‘ .

 1. c) Dizlere eni 7 santimi gecmiyen

ve uzunluğu iki metreden fazla olmıyan

sargı bezi veya krep band konulabilir.

Bunların yerine elastik dizlikjer de kullanılabilir.

Ancak bu dizliklerin boyu

20 santimden fazla olamaz. Hem (Jizlik

ve hem sargı bir arada kullanılamaz.

 1. d) Govde etrafında sargı yasaktır.

Ancak govde uzerinde yara veya bere

varsa gorevli doktorun koyacağı flasterlere

izin derilir. .

 1. e) Eller: Başparmak haric diğer

parmaklarla el ayalarına flaster koy- f

mak kesinlikle yasaktır. Ellerin uzerin- ,

de yara veya bere varsa gorevli doktor

tarafından uygulanacak fla&terlere izin

verilir. El ayası icinde bu şekilde flaster

şeridi kullanılırsa bu hic bir zaman

^in ustune gecmemelidir.

 1. f) Başparmaklarda flaster kulanılabilir.

Fakat bunlar hic bit zaman iki

kat konulamaz. Başparmaklar urerinde

sargı bezi veya krep band da kullanılamaz.

* IWF doktoru haltercilerden kimlere

ilave flaster veya sargı uygularsa bunu

hemen- juri başkanıyla başhakeme

bildirir, Juri başkam olayı hakemlerin

kontrol fişine gecirir.

 1. Hakemlerin kıyafet kontrolundan

sonra hic bir halterci kıyafetini değiştiremez.

İzin verilmeyen ve kaidelere aykırı

olan ilaveler de yapamaz. Bunları

yaptığı taktirde hemen musabakadan cıkartılır.

i

 1. Juri Uyeleri ve hakemler unifor^

ma giyerler. Uniforma lacivert ceket ya

gri pantolondur. Ceketin goğus c0bi uzerinde

IWF nin kokartı bulunur. Ceketlerde

yalnız IWF kokartı bulundurulabilir.

Dun^a şampiyonalarında hakemler

uluslararası federasyonun temsilcileri

olarak gorev gormektedirler. Cok sıcak

mevsimlerde hakemler juri başkanınm

izni ile beyaz gomlek, ve gri pantolonla

gorev yapabilirler.

. TAEtfl .

 1. Musabakaların tartıları musabakalar

başlamadan 1 saat 15 dakika

evvel yapılmasının zorunluğu vardır. Tartı

işlemi bir saat surecektir. Bundan

sonra gorevlilerin musabakaları hazırlamaları

icin 15 dakikalık bir zaman.

verilir.

* 2. Her kategorinin musabıkları o

kategori icin tayin olunmuş hakemlerin

onunde hepsi bir arada olmak uze*v

re tartılırlar. Tartılar yapılırken hakemT

lerden biri musabıkların kemerlerini olcer,

kıyafetlerini ve sargılarını kontrol

eder. Bu koptroilarm sonuclarını hakem

kontrol fişine gecirir.

3; Bir halterci tartılırken, tartı es≪r

nasmda kendi takımından yalnız bir kişi

ve uc hakem hazır bulunur. Haltercilerin

ağırlıkları butun haltercilerini

hepsinin tartılan bittikten sonra ilan

olunabilir.

 1. Halterciler cıplak tartılırlar.

. ■ . ;

BARI IKt KOLLA OMUZLAMA VE

≪İLEME:

Baratietinbacaklannm onune ya- v

tay bir şekilde konular. Bar, iki elle kavranır

ve t£k bir zamanda, pek net bir

.şekilde, ya bacaklanayırarafc y$ da bacaklar

uzerinde cokerek oBtmzlara getiri-

Ur. ,

‘ Bar kesin, sonuctan once ≪muza dokunmamaiıdır;

sonra omuz ya 8a soınuna

kadar bukulmuş kollar uzerinde

dinlendirilir.

Ayaklar İlk duruşuna, yani ayni hat

uzerine getirilir, sonra bacaklar bukulur

ve birdenbire, kollarla birlikte, bar dik

olarak gerilmiş kolların ucuna gelecek

şekilde omuzlanır. Ayaklar aynı hat

uzerinde ve. birbirinden en colc 40 cm.

acılıdır. Bar son hareketsizlik duruşunda

iki saniye^ tutulur.

HATALI

Omuzlamada:

 1. Ban sadece dizlerin hizasına kadar

kaldırma veyahut yarım kaldırma

hareketi.

 1. Askıdan cekiş.
 2. Omuzlamayı iki veya daha fazla

hareketlerle yapma.

 1. Ayaklardan başka vucudun herhangi

bir kısmının yere değmesi..

 1. Omuzların hizasına gelmeden

bann vucudun herhangi bir kısmına

değmesi.

 1. Comelikken omuzlama esnasında

dirsekletin ve kollanh ust kısmının dizlere’

veya oyluklara değmesi.

 1. Omuzlama sırasında ringden dışan

cıkma.

Silkmede:

 1. Sonu;lanmıyan silkme hareketleri.
 2. Kollann aynı anda gerilmemesi.
 3. Kollan gererken duraklama.
 4. Toparlama sırasında kollan

bukme veya germe. >

 1. Kaldırma sırasında ringden dışan.

cıkma. ’ ‘

 1. Hakemin yere indir işaretini almadan”

ban yere indirme.

DUNYASI

£ Hakemin yere indir işaretinden’

sonra ban yere atma veya duşurme.

’ ; Jtopartaa: ■ ; ,

1.; Asfcıyaalarak cekiş.

 1. Ban kaldırırken duraklama. . j
 2. Kolların aynı anda gerilmemesi.
 3. Kollann tam gerilmemesi.
 4. Muntazam ile tamamlama.
 5. Toparlama sırasında kollan bukme

veya gefme. •’ _ ■ – ‘

7,, Ayaklardan j^aşka vucudun bir

kısmıiım yere değmesi. >

8 Kaldırma sırasında ringden dışarı

cıkma.’ ‘ -Y: ■

, 8. Hakemin yere/indir işaretini bek-: ;-

lemedenban indirme.

10, Hakemin yere iridir işaretinden^

sonra ban yere atına veya duşurme, Vv

‘ ‘■ ■/ ^

BUTUN KALDIRMALARI

. KAPSIYAN GENEL KAİDELER

\l, Kancaİamadenen usulc izin Y ed rilir.

Bu usul barı kavrarken baş parmakların

elin diğer parmaklarıyla son f’

boğum, uzerinde kilitlemektir. •

 1. Butun ’ kaldırmalarda askıdan

kaldırmak yasaktır. w

 1. Butun kaldırmalarda barın k*!-

dırma esnasında dizden aşağı bacaklar≫ ‘

değmesi hatalı sayılmaz.

 1. Butun kaldırmalarda bar diz hi≪v

zasma geldikten sajıra kaldınlmazsa ha-,

kem usulsuzluk karari verir.

 1. Blitun kaldırmalarda bariz “

şekilde duraklama yaparak oyluklara

dokunursa usulsuzluk karan verilir.

kat kaldırma İrasında bar ic .durakla-‘,

madatı oylukları sıyırarak gecerse ajE&if

dırma gecerli olur. ,

 1. Bann oyluklarından kolay

nlmasmı sağlamak icin oylukları yağlamak

yasaktır. ■ ■ • • ^

 1. Butun kaldırmalarda ayaklar*

dan başka vucudun herhangi bir fcıamt

nın yere değmesi q kaldırmayı usulsuz^

yapar. ■ :

 1. Omuzlama sırasında bar bilekleri

.kıvırmadan eVvel omuzlara oturtulursa

o kaldırma usulsuz sayılır.

 1. Omuzlama sırasında dizlere usğ,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*