HAK YOLCULUĞU

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Varlık âleminden geçip, ‘Mutlak Varlık’a varmak için
yapılan yolculuğa ‘Seyr-i Sülük’ denir. Vahdet şerbetini
içmiş büyüklerin ifadesiyle, ^varlığı yoklukla neticelemeyi
gaye edinmiş yolculuk”tur. Sâlik, elini verdiği
zatın terbiyesinde varlığından soyunmak kararı ile bü seyre
(yolculuğa) başlar. “Zât tecellisine ermekle yolculuk
kemâle erer. Aranılan budur. Bulunan “Mutlak Varlık”la,
varlıklar unutulur. Bu işin sonunda emir alınıp tekrar bu
âleme dönmek gerekirse, “geldiğin yolla gelecekler!
getir” büyurulur. Bu, en yüksek makamdır. Bu zirveye
varan kâmile, ‘mürşid’ denir.
Nefsi inkârla ^başlayan bu yolculuk, kemâl noktasına
kadar bazı basamaklardan tırmanır:
Fenâ fi’ş-Şeyh: Mürşidin muhabbetinde yok olma,
erime ve kaybolma demektir. “Onda yok olma” ile başlayan
bu hal, sonsuz teslimiyeti gerektirir;. Yaptığı işlerde
hikmetler aranır. Kusurlar “ene”ye mal edilir. Teslimiyet
esas olan bu yolculukta mürşidin kâmil olması gerektir.
İslâm’ı yaşaması ve dava etmesi onun ana meselesidir. Bu
zatın hali, Allah tarafından bir elbise gibi ona giydirilir. Bu

 • 11-
  zatın, mülkün sahibinden “irşad etme” emrini alması
  zaruridir. O bakımdan bir insanın bir cemaat tarafından
  mürçid ölarak seçilmesi yanlıştır. Seçilen bu kişi dinî ilimlerde
  ve yaşayışta ne kadar ilerde görünürse görünşüii,
  böyle bit vazife ile mükellef olması mümkün değildir. Karganın
  bülbül olması nasıl muhâl ise, Hak tarafından böyle
  bir emre muhatap ölmadan irşad makamında olmak da
  muhâldir.
  Salike ilk nazar Fena fi’ş-Şeyh’de ölür. Kâmil insanın bu
  nazarı ile vuslat yolculuğu başlar. “Emmare Makamı” nda
  olan nefis, ona nazar edenin âşkını üzeriricle gösterir.
  Nefs-i Emmâtfe: NefsirHlk basamağıdır; kötüyü emreder,
  Hak düşünülrrfe^, gaye ve gayeye varrtıak için düşünülenler
  bâtıldır. Islâjlı için, uyulan kimsenin sözlerini paha
  biçilmez mücevherdir, diye değerlendirip’ijpzarirta rtıâzhar
  olmak için gayret etmek gerekir. Zor bir düşmandır. Hiçbir
  mücadele onunla yapılan kadar zor olrrıaz. Zira bu mücadelede
  Tevhid, başı çekerse kürtüluş kol’aydır. Yani, çokça
  “Lâilahe illallah” demek; ötesini anla. Vücut” ülkesini
  tasarrufu altına aldığı an; akıl, irade, hisler kısaca herşey
  onun emrindedir. Böyle insan hem maddeten, hem mânen
  tehlikelidir. Mücahede ve mücadele fle nefsin bu ülkesinden
  kurtulan insan, “Levm Sahrasında kendini bulur”. Buna
  ‘Nefs-i Levvâme’ denir. Nefs-i Errimafre ile mukayese
  edilemeyecek İlâhi üstünlükleri mevcuttur. Kabul etmek
  lazım ki, burası da £min bir yer değildir’ Sâlik burada
  Hakk’a}bir&z daha yakın olmasına rağrtıeri mâsivânm içinde
  bulunur. Hata eder, günah işler, ama pişman olur.
  Nedametle ağlar. Ah, ’ vah eder; sonunda aynı hataları
  tekrar eder. Kısada, “Hak yolculuğu”nda, bir hal üzerinde
  devam eden bir istikrarı yoktur. Kurtulmak için nisbet
  olunan ‘Kâmil’e teslimiyet bir kayda ‘bağlanmamak. Muhabbeti
  ile muhabbetlenmeli, ‘İsm-i celâle cankurtaran
  simidi gibi sarılıp onu dilden ve kalbden kesmemeli. Sonunda
  ‘Kâmil İnsan’m himmet ve nazarı erişir, bu vadi de’
  geçilir.
 • 12-
  Mânen devam eden yolculuğun bu noktasında “Mülhime
  Ülkesi”ne varılır. Bu makamda salik, ‘Hu’ ismini
  vird edinir. Bu âlem, sinyaller âlemidir. Varlığın izafi, ‘Mutlak
  Varlık’m ise hakiki olduğunun şifreleri çözülür. Rahmânî
  tecelliler olduğu gibi sadık olmayan ilhamlar da bu
  halde zuhur eder.
  Esma-i İlâhiye’ nin tecellisini salik bu makamda görür,
  çeşitli nûranî berzahlardan geçer. Kapılmaması, “maksadım
  Allah rızasıdır”, deyip teslimiyet ile yolculuğuna devam
  etmesi şarttır. Bu makam, nefis âleminde Hak ile bâtılın
  sınırıdır. Kâmil mürşidi olmayanın buradan öteye seyri
  mümkün değildir. Şu kadar ki, yaptığı zikrin mükâfatını alır,
  fakat mânen yolculuğu burada noktalanır. Bu noktaya
  gelmişken zamanımızda bilerek veya bilmeyerek yanlış ifade
  edilen bir meseleye parmak basmak istiyorum.
  Mesele şu:
  “Seyr-i Sülük’a karar vermiş bir insanın, İslâm’ın zahirî
  düsturlarını tam bilmesi şarttır.” Aşağı-yukarı, iddianın
  özü budur. Buna cevaben deriz ki; Seyr-i Sülük’ta bulunan
  insanın, İslâm’ın zahirî düsturlarını tam bilmesi mümkün
  değildir. Seyr-i Sülük için esas; teslimiyet, mahviyet
  ve hizmettir. İslâm’ın zahirî düsturlarının öğrenilmesi bu
  yolculukta hal iledir. Yani burada, kâl’in (sözün) değeri
  yoktur. Maksadı Allah rızası olan salikin hali; zikir, havfullah,
  muhabbetullahtır. Durum bu olunca, İslâm’ın zahirî
  düsturlarım, bilmeyen ümmi insan için “Seyr-i Sülük’ta
  bulunamaz” iddiası, ilmî mesnedden mahrumdur. Seyr-i
  Sülûk’un zahir ile ilgisi olmakla beraber esası manevi bir
  yolculuktur. Nitekim Peygamberimiz, “Her insanın kalbinden
  Allah’a bir yol gider” hadisi ile bu yolculuğun
  sahasını belirlemiştir. Şu kadar var ki, Seyr-i Sülük’ta
  olan salikin hataya düşmesine mani olmak için mürşid-i
  kâmilin, İslâm’m zahirî düsturlarını bilmesi lüzumludur. Hal
  böyle iken, geçmiş devirlerde “Kurbiyet Makamı”na
  kadem basmış insan-ı kâmillerin bir çoklarının dahi ümmi
 • 13-
  olduğunu görmekteyiz. Meselâ, Peygamber Efendimizin
  methiyesini kazanmış Üveysü’ 1-Karânî, tasavvuf tarihinde
  büyük velijerden olduğu rivayet edilen (intisabından
  evvel eşkiya olan) Fudayi b. Iyaz; mezhep imamı, İmamı
  Şâfii Hazretleri’ninmürşidi çoban Şeybân-ı Râi Hazretleri,
  yakinen tanıdığımız Yunus Emre, onun ile aynı devirde
  yaşayan Hz. Mevlânâ’nın talebesi olan Kuyumcu Selâhaddin
  gibi büyükler ümmi kâmillerdir. Zahir ilmi bilmemelerine
  rağmen halleri, yaşayışları İslâm’ın tâ kendisi idi.
  O halde esas; zahirî ilimleri bilmek değil, İslâm’ı yaşamaktır.
  Bu yolculukta teslimiyet, mahviyet ve hizmet olursa vuslata
  ermemek için hiçbir sebep yoktur. Esasen, bu manevî
  mektebin gayesi budur. Aksi halde, dörtbaşı mamur bir
  insanın bu yola intisabına niçin gerek duyulsun? Bu hususu
  böylece noktaladıktan sonra esasa geçelim.
  Nefş-i Mülhime’de Nazar-ı Hak, kâmil insan vasıtasıyla
  zuhur edince salik, beşerî sıfatlardan kurtulup İlâhî
  sıfatları hal edinmeğe başlar. Bu dönemde Esma-i
  İlâhiye’nin ve Efâl-i Ilâhiye’nin tecellileri zuhur eder.
  Muhabbeti gittikçe artar; teslimiyeti, mahviyeti ve hizmeti,
  intisap ettiği kâmil insana karşı doruk noktasına varır.
  Resulullah muhabbetinin gönül âleminde kök salmağa başladığı
  bu an, mânâ âleminin hâzinelerinin bulunduğu
  “Nefs-i Mutmaihne’ hali. Bu hal ve makamda hazineler
  unutulur, hep ötesi düşünülür. Bu durumda nefis mutmain
  olmuş, gönül de Huzur-u. Resulullah’a varmıştır. Her an
  Peygamber aşkı artar; gittikçe korlaşan bu sevda, saliki
  Peygamber huzurundan ayırmaz. Bu îriakamda da salik,
  mürşidin direktifine göre ya ‘Hak’ ya da ‘Hay’ ismini vird
  edinir.
  . Bu hale ‘Fenâ fi’r-ResuF denir. Yolculuk hızlanmıştır.
  Gönül, Sıfat-ı Bâri’nin tecellisini ve nurlarını seyreder.
  Nefis bu makamda Razıye ve Merzıye makammdadır.
  Artık kul Rabb’mdan, Rabb’ı da kulundan razı olmuştur.
  Allah’ın kulundan razı olması, lütfunun ve kahrının hoş
 • 14-
  olduğuna kulun inanmasından sonradır. Yani kul, Allah’dan
  razı olursa Allah da kulundan razı olur.
  Nefsin bu halinden sonra Tecelli-i Zât zuhur eder. Bu,
  Seyr-i Sülûk’ta kemâl noktasıdır. Bu halde Fenâ Fi’llah
  zuhur eder. İkilik ortadan kalkmıştır.
  Görünen kendi zatıdır; “değil sanma gayrullah” ölçüsünde
  yok olunmuş, nefis aradan çekilmiştir, “ferie”,
  unutulur, Halik ile olunur. Bu halin izahVzor ve mahzurludur.
  Şu kadar bilinrpeli ki, bu haller bu yolun tabiî bir
  rieticesidir. Ancak, yaşayanın halini izhar etmesi mahzurludur.
  Zira, bu haller hususi hallerdir. Halbuki mh’min hususî
  hallerden değil, umumî kaidelerden yani İslâm’ın zahirî
  düsturlarından sorumludur. Mezkur hallerin izahı, zahire
  terslik manzarası hissini verdiğinden bu halleri setretmek
  vaciptir. 4 V
  Bu hallerden sofıra Bekâ Bfllah, Bekâ Ender halleri
  zuhur eder!ki, bunlar çok yücçI hallt erdir%

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.