Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

HAFTANIN GÜN VE GECELERİNDE YAPILAN NÂFİLE NAMAZLARIN FAZİLETİ VE BUNLARIN SAYISI HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER

Bilmiş ol ki her geceye mahsus bir namaz vardır. Pazar gecesinin namazı dört rek’attir. Hazret-i Enes’in Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den yapmış olduğu rivâyette buyuruluyor ki: «Pazaı gecesi dört rek’ât namaz kılan ve her rek’atinde bir defa Fâtiha ve üç defa Kul Hüvallah okuyan: namazı bitirdikten sonra da yetmiş defa Allah’a istiğfarda bulunan kimseye Allahü Teâlâ bin melek gönderir; bu melekler Sûr’a üfürülün- ceye kadar onun için duâ ve istiğfarda bulunurlar; aynı zamanda ona bir şehid sevâbı yazılır, günahları silinir. İsterse bu günahlar gökteki yıldızlar sayısında olsun ve denizdeki köpükler kadar bulunsun.» Pazar gününün namazı da dört rek’attir. Bu da Ebû Hü- reyre’den (R.A.) rivâyet edilmiştir. Her rek’atinde bir defa Fâtiha bir defa ÂMENE’R-RESÛLt) okunur ve namazdan sonra da on bir defa KUL HÜVALLAH sûresi okunur. Pazartesi gecesi namazı iki rek’attir.. Ebû Ümâme’den yapılan rivâyete göre, her rek’atinde bir defa Fâtiha, on beş defa ÂYETÜ’L-KÜRSÎ, on beş defa KUL HÜVALLAH ve on beş defa MUAVVAZATEYN okunur. Bunun sevâbınm çokluğu he- saplanamaz. Pazartesi gününün namazı da iki rek’attir. Bu, Ömer’den (R.A.) rivâyet edilmiştir. Her rek’atinde bir defa Fâtiha bir defa Âyetü’l-Kürsî, bir defa da Kul Hüvallah ve Mu- avvazateyn okunur. Selâm verildikten sonra on defa Allah’a istiğfarda bulunulur, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’e on defa salâvat getirilir. Böylece (kul hakkı, millet hukuku hâriç) diğer bütün günahları bağışlanır. Salı gecesi namazı altı rek’attir. Bu, Semure bin Cündeb’- den (R.A.) rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir defa Fâtiha, bir defa thlâs ve bir defa da Muavvazateyn okunur. Namazdan sonra yetmiş defa: «Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve Hay- yün lâ yemût, bi-yedihi’l-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadir.» Salı günü (gündüzü) ne ait namaz on rek’attir. Bu, Hazret-i Enes’den (R.A.) rivâyet olunmuştur. Gün yükselince kılınır; her rek’atinde bir defa Fâtiha. bir defa Âyetü’l-Kürsî, üç defa thlâs okunur. Çarşamba gecesi namazı dört rek’attir. Bu, Hz. Enes’den (RA.) rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir defa Fâtiha, kırk defa thlâs okunur. Namazdan sonra yetmiş defa istiğfar edilir Çarşamba gününün (gündüzü) namazı on iki rek’attir. Gün yükselince kılınır. Bu, Muaz bin Cebel’den (RA.) rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir defa Fâtiha, bir defa Âyetü’l-Kürsî, üç defa thlâs ve bir defa Muavvazateyn okunur.Perşembe gecesi namazı sekiz rek’attir. Hazret-i Enes’den (R.A.) yapılan rivâyete göre, her rek’atinde bir Fâtiha, on ih- lâs okunur ve namazdan sonra yüz defa LÂ ÎLÂHE İLLALLAH MELİKÜ’L-HAKKU’L-MÜBÎN denilir. Perşembe gündüzünün namazı ise dört rek’attir. Bu, Muaz bin Cebel’den (R.A.) rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir Fâtiha, elli İZÂ CÂE NASRUL- LAH ve elli İNNÂ A’TAYNÂKE EL-KEVSERE sûreleri okunur. Namaz bittikten sonra da yetmiş def’a Allah’a istiğfar edilir. Cuma gecesi namazı iki rek’attir. Bu, Enes bin Mâlik (R.A.) Hazretleri’nden rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir Fâtiha, on beş İZÂ ZÜLZİLETİ’L-ERDU sûresi okunur. Cuma gündüzü namazı ise öğle ile ikindi arasında iki rek’attir. Bu, îbni Abbas’dan (R.A.) rivâyet olunmuştur. Birinci rek’atinde bir Fâtiha ve bir Âyet-i Kürsî ve on beş KUL EÛZÜ Bİ-RAB- Bİ’IrFELÂKİ sûresi okunur. İkinci rek’atinde bir Fâtiha bir Ihlâs ve on beş KUL EÛZÜ Bİ-RABBİ’N-NÂSİ sûresi okunur. Namazdan sonra elli defa LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ Bİ’LLÂHİ’L-ALİYYİ’L-AZÎM denilir. Cumanın adâbmdan biri de: Gündüzü ile gecesinde dört rek’at nâfile namazı, EN’AM, KEHF, TÂ-HÂ, YÂ-SÎN sûreleriyle kılmaktır. Buna güç getirilmediği takdirde YÂ-SÎN, SECDE, DUHÂN ve MÜLK sûrelerini cuma gecesi okumak tavsiye olunmuştur. Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den yapılan sahîh rivâyette, buyuruluyor ki: «Birinci rek’atinde YÂ-SÎN, ikinci rek’atinde MÜLK sûresini okuyarak iki rek’at namaz kılan kimseye her harf karşılığı bir nur verilir ki bu nur onun önünü aydınlatır. Amel defterini sağ eliyle alır ve kendisine cehennemden kurtulduğuna dair berat verilir; kendi hanedanmdan yetmiş kişiye şefaat etme lûtfuna mazhar olur. Haberiniz olsun ki bu böyledir. Kim bu hususta şüphe ederse münâfık olur.» Cuma günü câmi’e girdiğinde dört rek’at namaz kılması müstehabdır. Her rek’atinde bir Fâtiha ve elli îhlâs sûresi okur. Bu hususta vârid olan hadîste buyuruluyor ki: «Kim bunamazı kılarsa Allah onu, malını, çocuğunu, dünya ve âhiretini korur.» Aynı zamanda cuma gündüzü ve gecesi Peygamber (S.A.V.) Efendimize çokça salâvat getirmek de müstehabdır. Nitekim hadîste buyuruluyor ki: «Kim cuma gecesi seksen defa salâvat getirirse, Allah onun seksen yıllık günahlarını (kul hakkı, millet hukuku hâriç) bağışlar.» Bunun üzerine soruldu : — Ya Resûlâllah! Size nasıl salâvat getirilir? Buyurdular ki: — Allahümme salli alâ Muhammed’in abdike ve Resûli- ke’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellem, deyin.. Meşâyıhtan bir kısmı şöyle söylemesini tavsiye etmişlerdir: «Allahümme sallâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi-adedi külli ma’lûmin leke..» Bu salâvatın kelimesi az, sayısı çok ve anlamı geniştir. Aklını kullanan kimseye gereken, gece ve gündüz bununla meşgul olmaktır, tâ ki bir çok faziletlere nâil olmuş ola.. Ayrıca cuma gecesi ya da gündüzü KEHF sûresini okumak da müstehabdır.. Nitekim Peygamber (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Cuma gecesi ya da gündüzü KEHF sûresini okuyan kimseyi Allah mağfiret eder, günahlarını bağışlar (kul hakkı müstesnâ).. Bu bağışlam;’ ikinci cumaya kadar devam eder. Yetmiş bin melek onun için istiğfarda bulunur, sabahlaymcaya kadar bu istiğfarlar devam eder. Hastalıktan, zatü’l-cenbden, miskinlikten, cüz- zamdan ve deccal fitnesinden âfiyet bulup kurtulur.» Cuma günü TESBÎH NAMAZI kılmak da müstehabdır. Bu namaz dört rek’attir. Her rek’atinde bir Fâtiha ve yirmi âyet miktarında bir zamm-ı sûre, diğer bir rivâyette ise on bir defa KUL HÜVALLAHÜ EHAD sûresi okunur. Kırâetten sonra birinci rek’atte henüz ayakta iken on beş defa. SÜBHÂNALLAHÎ VE’L-HAMDÜ LÎLLÂHt VE LÂ İLAHE İLLÂ’LLAHÜ VAL- LAHÜ EKBER der. Aynı teşbihi rükû’da on, rükû’dan kalkıldığında on, secdeye vardığında on, secdeden başını kaldırdığın da, on, ikinci secdede on, ikinci secdeden kalkıp oturduğunda on defa söyler. Böylece dört rek’ati kılıp her rek’atte yetmiş beş defa belirtilen tesbîh söylenmiş olur. Şüphesin ki bu namazda büyük bir fazîlet ve sevâp vardır. Tesbîh namazı bittikten sonra hiç konuşmadan FÂTÎHA, MUAVVAZETEYN ve KUL HÜVALLAHÜ EHAD sûreleri yedişer defa okunur. Nitekim Peygamber (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Kim bunları okursa, o hafta korunmuş olur.» Cuma namazından sonra yetmiş defa: ALLAHÜMME YA GANİY, YA HAMÎD, YA MÜBDÎ, YA MUÎD, YA RAHÎM, YA VEDÛD, AĞNİNÎ BÎ HALÂLİKE AN HARAMÎKE VE FAZLÎKE AMMEN SÎVÂKE söylemek de müstehabdır. Bunun anlamı: «Allah’ım!. Ey hiç bir şeye muhtaç olmayan ganiy!. Ey Övülmeye lâyık!. Ey her şeyi başlatıp meydana getiren!. Ey her şeyi belli vaktine doğru çeviren!. Ey kıyâmet günü mü’minlere geniş merhamette bulunan!. Ey çok sevilmeye lâyık olan ve çok seven!. Beni haramdan kurtar, helâl rızkınla doygun kıl.. Kendi fazl u kereminle beni kendinden başkasıyla meşgul etme!.» Bunu söyliyen kimse ebediyen fakir düşmez… Cumartesi gecesi namazı altı rek’attir. Bu, Muaz bin Ce- bel’den (R.A.) rivâyet olunmuştur : Her rek’atinde bir Fâtiha, üç îhlâs okunur. Cumartesi gündüzü namazı dört rek’attir. Bu ise, Ebû Hüreyre’den (R.A.) rivâyet olunmuştur. Her rek’atinde bir Fâtiha, üç Kâfirun sûresi okunur. Namazdan sonra ise bir defa Âyet-i Kürsî okunur. îşte haftanın gün ve gecelerindeki nâfile namazlar bunlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

KİPHOSURİDA

Karın bölütleri az çok bir bütün oluşturan, ayakları kıskaç biçiminde son bulan deniz eklembacaklıları takımı. ...