H.z Muhammedin Babalığı

Baba Olarak Hz. Muhammed ( sas )
Hz. Peygamber^ sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakâr,
merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, biri hariç bütün evlât
larının acısını görmüş yüreği yanık bir babaydı.
• Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gös
terirdi. Örneğin kızı Hz. Fâtıma için bir keresinde şöyle demişti:
“Fâtıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir.”
• Çocuklarına karşı saygılı ve özenli davranırdı. Ziyaretine gel
diklerinde onları karşılar, öper, yanına oturturdu. Zaman zaman
kendisi de onları ziyaret ederdi.
• Çocuklarına güzel isimler koyardı, isimlerini koyarken çocuk
larının kulağına ezan okurdu.
• Çocuklarının eğitimine önem verirdi. Çocuklar konuşmaya
başladığında bazı âyetleri tekrarlatarak okuturdu.
• Çocukların hatalarına karşı hoşgörülü davranırdı. Hatalarını
düzeltmek için azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme gibi yollara
başvurmazdı. Hz. Enes on yıl boyunca Hz. Peygamber e(sa-s) hiz
met ettiğini, kendisini bir kere olsun, “Niçin böyle yaptın, şöyle
yapsaydın ya!” şeklinde eleştirmediğini anlatır.
• Çocuklarının terbiyesinde kesinlikle yalana yer vermezdi. Ağla
yan çocuğuna yapılmayacak veya verilmeyecek şeyler vaat eden
ya da onu yapmayacakları şeylerle korkutan anne babaları uya
rır, bütün bunların haram olduğunu ifade ederdi.
• Çocuklarının sosyalleşmesine zemin hazırlar; bayram, düğün,
ziyafet, cami cemaati gibi ortamlarda aile dışı çeşitli insanlarla
karşılaşmalarını sağlardı.
• Çocuklarıyla şakalaşır, oyun oynardı.• Çocuklarının dertleriyle ilgilenirdi. Çocuklarının üzülmelerine
dayanamaz, onları kıranların kendini de üzeceklerini söylerdi.
• Çocuklarını daima iyiliğe teşvik ederdi. Gece namaza kalktı
ğında onları da uyandırır, daima iyilik yapmaları, âhiret yurdu
için hazırlanmaları gerektiğini söyler, “Yarın kıyamet gününde
ben sizler için bir şey yapamam” derdi.
• Erkek ve kız çocukları arasında ayırım yapmazdı.
• Çocuklarının geçimi konusunda sorumluluklarını yerine getirir,
“Allah’ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar rızık ihsan bu
yur” diye dua ederdi. Ayrıca ailesini her türlü aşırılık, lüks, israf
ve cimrilik, dünya malına düşkünlükten sakındırırdı.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*