Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneşden elde edilen enerji. Güneş enerjisi, son yıllarda yenilenebilen enerji kaynakları içinde, üzerinde en çok çalışılanı olmuştur. Güneş, dünyamıza ve diğer gezegenlere enerji veren büyük bir enerji kaynağıdır. Bitkiler, canlı
doku üretmek ve besin yapabilmek (fotosentez) için güneş enerjisinden faydalanır. Rüzgâr, güneş ışınlarının sıcaklık farkı hasıl etmesinden meydana gelir. Kömür ve bitki artıklarından petrol meydana gelmesi de güneş enerjisi sayesindedir.

Güneş ışınlan, asırlardan beri yeryüzüne geldiği halde, faydalanmaya başlama oldukça yenidir. Arschimed’in (M.Ö 750) iç bükey aynalarla güneş enerjisini odaklıyarak Sirakuza’yı kuşatan gemileri yaktığı iddia edilmektedir. Güneş enerjisi konusundaki çalış­malar 1600 yılında Galile’nin merceği bulmasıyla artmıştır.İlk defa Fransa’da, Belidor (1725) tarafından  güneş enerjisi ile çalışan bir pompa yapılmıştır. Mouchot,1860 yılında parabolik aynalar yardımıyla güneş ışınlarını odaklıyarak, küçük bir buhar makinası yapmıştır. İlk defa güneş enerjisi ile çalışan, havalı çevrimli makinayı, 1868 yılında Ericsson geliştirmiştir. Bu yıllarda güneş enerjisi konusunda çalışmalar yoğunlaşmış,tatlı su elde edilmesi ve güneş ocaklan ile ilgili çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Adams, Hindistan’da
yedi askerin yemeğini en soğuk ay sayılan Ocak ayında,konik yansıtıcılı güneş ocağıyla iki saatte pişirmiştir.Shuman ve Boys, 1913 yılında parabolik aynalar yardı­mıyla bir buhar üreticisi yapmışlar ve bundan faydalanarak Nil nehrinden su çeken 50 BG deki sulama pompasını çalıştırmışlardır.

Birinci dünya savaşı ve sonrasında petrolün önem  kazanmasıyla güneş enerjisi üzerindeki çalışmalar araş­tırma seviyesinde kalmıştır. Güneş enerjisinin önem kazanması daha çok 1973 yılındaki dünya enerji kriziyle başladı. Petrol fıatınm gittikçe artması, yeni kaynaklar üzerindeki çalışmaları artırmış, özellikle güneş enerjisi, üzerinde en çok çalışılan konu olmuştur.

Güneş enerjisinin diğer enerji türlerine göre çok sayıda avantajı mevcuttur.
a- Tükenmeyen enerji kaynağı olmasıdır,
b- Temiz enerji türüdür.
c- Doğabilecek ekonomik bunalımdan etkilenmez,
d- Bölgesel uygulamalara elverişlidir,
e- Çok sayıdaki ülkede faydalanılabilir,
f- Karmaşık teknolojiye ihtiyaç duyulmamaktadır,
g- İşletme masrafları çok azdır,
ğ- Güneş enerjisinin gaz, duman, kükürt veya radyosyon
gibi zararlı artıkları yoktur.

Enerjiden ihtiyaç duyulduğu bölgede faydalanılabileceğinden enerjinin nakil problemi de yoktur. Güneş enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre çok sayıda üstünlükleri olmasına rağmen, günümüzde uygulamalarının az oluşunun sebebleri vardır:
a- Birim yüzeye gelen güneş ışınları devamlı olmadı­ğından depolama gerekmektedir,

b- Enerji ihtiyacının fazla olduğu kış aylarında, güneş ışınları az ve geceleri ise hiç yoktur,

c- Güneş enerjisinden faydalanılan bir çok tesisatın ilk yatırım masrafları fazladır. Halihazırda ekonomik değildir.

Türkiye’de, güneş enerjisi konusundaki çalışmalar yenidir. Özellikle 1973 enerji krizinden sonra ülkemizde de güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar fazlalaşmış ve 1975 yılından sonra güneş enerjisi ile sıcak su temin edilen sistemler yaygınlaşmış­tır. Halen, yüzün üzerinde güneş toplayıcısı imâl eden firma bulunmaktadır. Güney ve batı sahillerimizde çok sayıda güneş enerjili sıcak su sistemi mevcuttur.

Güneş Enerjisinden Faydalanma: Güneş enerjisinden direkt faydalanılan sistemler, aktif ve pasif sistemler diye iki açıdan İncelenmektedir. Toplayıcılar veya diğer herhangi bir dönüştürücü ile güneşten enerji teminine aktif faydalanma denir. Özellikle binaların yön, geometri ve yapı elemanlarının değişimiyle güneşden enerji teminine pasif faydalanma denir.
(rüneş enerjisinden faydalanma şekillerinden bazıları:
1- Sıcak su temini, 2- Meskenlerin ısıtılması, 3- Meskenlerin serinletilmesi, 4- Kurutma, 5- Tarımda faydalanma,
6 – Güneş fırınları ve güneş ocakları, 7- Güneş pompaları, 8 – Yüzme havuzlarının ısıtılması, 9- Isı pompası, 10- Elektrik elde edilmesi, 11- Soğutma sistemlerinde,12- Tuz temini, 13- Deniz suyundan saf su elde edilmesi, 14- Yapma fotosentez, 15- Sera ısıtmasıdır.

Yukarıda belirtilen uygulamaların bir çoğunda güneş ışınları bir ısı değiştiricisi (genellikle düz toplayıcı) aracılığıyla bir akışkana (su, hava) aktarılır. Sıcaklığı artan akışkan, faydalanma maksadına göre depolanır veya sisteme gönderilir.

Güneş Toplayıcıları: Güneş ışınları ile bir akışkanın sıcaklığının artmasını sağlayan gereçlere güneş toplayı­cıları (kollektörü) adı verilir. Başka bir ifade ile, güneş toplayıcıları, güneşin ışık enerjisini ısı enerjisine dönüş­türürler. Konstrüksiyon şekline göre düz ve odaklı,kullanılan akışkan cinsine göre sıvılı ve gazlı (havalı) toplayıcılar olarak guruplandırılabilir. Akışkan sıcaklı­ ğının 100°C dereceden daha düşük olabileceği sistemlerde(sıcak su temini ve hacim ısıtması gibi) düz toplayıcılar kullanılır. Sıcaklığın 100°C den daha yüksek değerlerinin gerektiği durumlarda ise odaklı toplayı­cıların kullanılması gerekmektedir.

Pratikte, güneş enerjisinin en yaygın kullanıldığı su ısıtması gibi durumlarda 100°C den daha düşük sıcaklıklar yeterli olduğundan düz toplayıcılar daha çok kullanılmaktadır.Toplayıcı tipi, faydalanılan enerji türüne göre seçilir.
Sıcak su temininde sıvılı toplayıcılar, ev ısıtmasında havalı toplayıcılar tercih edilir. Güneş ışınlarının miktarı, senenin günlerine, bulutluluk oranına, çevrenin topoğrafık yapısına ve coğrafık faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Fazla bulutlu geçen bölgelerde, direkt güneş ışınım miktarı az oldu­ğundan toplayıcı verimi düşüktür ve çoğu zaman hiç tonlanamaz. Odaklı ve düz toplayıcıların birbirlerine göre bazı avantajları vardır. Odaklı toplayıcılarda çok yüksek sıcaklıklara çıkılabildiği halde, yapımı zor ve pahalıdır.

Düz Toplayıcılar: 1- Konstrüksiyonu daha basittir,2- Yayılı ışınımdan da faydalanabilir, 3- Tesisatın yerleş­
tirileceği zeminin hazırlanması kolaydır. 4- Hareketli kısımları yoktur, 5- Hava şartlarına karşı mukavim ve
daha uzun ömürlüdür, 7- İşletme masrafları azdır, 8 – Ancak 100°C sıcaklığa kadar çıkabilir.

Basit ve kullanışlı olması sebebiyle pratikte daha çok kullanılan bir düz toplayıcı tipi genellikle beş kısımdan
meydana gelir.
1 – Güneş ışınlarını geçiren ve üstten ısı kaybını önleyen, bir veya çok sayıdaki saydam veya yarı saydam örtü. 2- Enerji toplayan siyah yüzey, 3- Isı taşıyan akış­kanın dolaştığı borular veya tüpler, 4- Toplayıcının alt kısmından olan, ısı kaybını azaltmak için kullanılan yalıtkan cisim, (cam yünü, strofor, mantar vs). 5- Toplayıcıyı dış etkenlerden koruyan ve yukarıda belirtilen bileşenleri biraraya getiren kılıf.

Bazı toplayıcı tiplerinde de yukarıda sayılan elemanların bir kısmı bulunmaz. Meselâ; havalı toplayıcılarda
siyah yüzey ve borular yerine siyaha boyanmış katlı camlar veya matris tipi elemanlar kullanılır.

Odaklı Toplayıcılar:

1- Yüksek sıcaklıklar elde edebilir,
2- Konstrüksiyonları daha zor ve daha pahalıdır,
3- Sadece direkt güneş ışınlarından faydalanılabilir.

4-Tesisatın yerleştirilmesi için özel yerler hazırlanmalıdır.
5- Güneşi takibeden mekanizmalara ihtiyaç duyulur,

6 -İşletme masrafları düz toplayıcılara göre daha fazladır.

Güneş Enerjisi Sıcak Su Sistemleri:Meskenlerde sıcak su temini için kullanılan enerji, bina için gerekli olan enerjinin % 12 si mertebesindedir. Sıcak su temini için daha ziyade gaz, Fuel-oil, odun veya elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Son zamanlarda, güneş enerjisinden bde istifade edilmektedir. Güneş enerjisi potansiyeli büyük ülkelerde (A.B.D., Japonya, Avustralya v.s),meskenlerin sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı, güneş enerjisi ile temin edilmektedir. Birçok ülkede, sıcak suyun güneş enerjisinden faydalanılarak hazırlanması için teşvik tedbirleri alınmaktadır.
Güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları çok değişik şekillerde yapılabilmektedir. Basit tip sıcak su ısıtıcılarında
enerji toplama ve depolama aynı kap içinde yapılır. Kendinden depolu sıcak su ısıtıcıları denilen bu ısıtıcıların
avantajı, taşınabilir olmalarıdır.

Tabii Dolaşımlı Sistemler: En yaygın kullanılan sıcak su ısıtma sistemlerindendir. “Termosifon tipi su ısıtıcısı” olarak da isimlendirilir. Sistem düz toplayıcı­lardan ve yalıtılmış bir depodan ibarettir. Açık veya kapalı devreli olarak yapılabilirler. Tabii dolaşımlı, açık devreli sıcak su sisteminde, toplayıcılarda ısınan su genişleyerek deponun üst kısmından depoya akar.Bunun yerini deponun altındaki soğuk su alır. Güneş ışınlarının olduğu ve toplayıcı sıcaklığı depo sıcaklığından büyük olduğu müddetçe sirkülasyon devam eder.Soğuk iklimlerde toplayıcılarda dolaşan suyun donma problemi vardır. Donma ihtimalinin olduğu günlerde sistemin boşaltılması lazımdır, ayrıca, toplayıcılarda
dolaşan su ile kullanılan su karışıyorsa, toplayıcı borularında koro zyona sebebiyet verebilir veya kireçlenme
ile boru et kalınlığı artabilir. Bu problemleri ortadan kaldırmak için, toplayıcı devresinde donma sıcaklığı düşük ve antifıriz ilaveli akışkan dolaştırılarak, sistem kapalı devreli yapılır.Tabii dolaşımlı sıcak su sistemlerinde, pompaya ve
otomatik kumanda cihazlarına ihtiyaç olmadığından,basit ve kullanışlıdırlar. Ancak, sirkülasyonun olabilmesi
için, deponun toplayıcılardan daha yüksekte olması gerekir. Bu sebeple de sistemin yerleştirilmesi zordur.

Pompalı Sistemler: Pompalı sıcak su sisteminde,genel olarak pompa, diferansiyel, termostat, sıcak su deposu, genişleme tankı ve çek valf bulunur. Tabii dolaşımlı sistemlerde olduğu gibi açık devreli veya kapalı devreli yapılabilirler. Sıcak su üretiminde kullanılan toplayıcılar, bulunduğu yerin enlemine eşit eğimde ve güneye doğru olarak yerleştirilmelidirler.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.