Anasayfa » wiki » GÖNÜL YOLCULUĞU

GÖNÜL YOLCULUĞU

Yeryüzüne Allah’ın halifesi olarak gönderilen insan,
fevkalâde meziyetlere, hârikulâde üstünlüklere sahiptir. Bir
âyet-i kerimede “Biz insanı cn güzel surette yarattık”
buyrulmakla bu hakikat ifade edilmektedir. Gerçekten de
madde ve mânâsı ile Ekmel olan insanın beden kalıbı içinde
öyle fevkalâde hasletleri ve meziyetleri vardır ki, bu hususiyetleri
ve vasıfları diğer mahlukatta bulmak mümkün
değildir. Bunların başında ruh cevheri gelir.
Ruh, insanın özü, varlığının varlığıdır. Bu sebepten
olacak ki, onun aslını idrak, imkânsız denecek nisbette
zordur. Nitekim Peygamber Efendimize (s.a.v.) “Ruh nedir?”
diye sorarlar. Bu sorunun cevabını vermek üzere
Allah, sevgili Peygamberine Cebrail’i gönderir: “(Muhammedim)
sana ruhtan sual ediyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin
bir emridir”. Bazı müfessirler buradaki ‘emr’ kelimesini
‘gölge’ olarak tefsir ediyor. Yani ruh, Cenab-ı
Hakk’ın gölgesidir. Yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu muazzez
ve mükerrem varlığı tanımak, kulluk şuurunu idrak
derecesinde zor bir olaydır.

 • 106-
  Meselâ: Altmış yaşındaki insandan ruhtan bahsetmesini
  isteseler, altmış yıllık dostundan, başka bir ifade ile varlık
  cevherinden yarım saat bile bahsedemez. Halbuki aslolan,
  insanın kendini bilmesidir. O halde insanın kendi kendini
  okuması şarttır. Kendinin âlimi olması zaruridir. Kendini
  bilen kişiye ârif denir. Cehalet ise insanın varlığından gafil
  olması, kendini bilmemesidir. Yunus un dediği gibi; “İlim,
  ilim bilmektir; ilim kendin bilmektir. / Sen kendini
  bilmezsin, ya nice okumaktır?”
  Cenab-ı Hak, madde kalıbımızdan evvel ruhlarımızı
  yarattı ve onlara sordu; “Ben, sizin Rabbınız değil
  miyim?” Ruhlar; “Evet sen bizim Rabbimizsin”, dediler.
  Bütün insanlar, bu sebeple, bilerek veya bilmeyerek
  Rabb’ını arıyor. Beşeriyet bu arayışta yanılmasın, doğruyu
  bulsun diye de Cenab-ı Hak insanlığa peygamberleri ve
  onların yolunu takip eden insan-ı kâmilleri göndermiştir. O
  halde denilebilir ki, peygamberleri ve de kâmilleri takip
  edenler Hakk’ı ve huzuru bulanlardır. Aksine hareket edenler
  ise arayışına devam etmekle de kalmayıp, huzuru bula
  mamanın yorgunluğu ile kalırlar.
  Esasen insanın, İslâm’dan başka yollarda huzuru bulması
  mümkün değildir. Cenab-ı Hak buna işaretle Kur’ân-ı
  Kerim’inde “Allah indinde din İslâm’dır” buyurmaktadır.
  Bundan çıkan mânâ, “insan ruhu ancak Allah’a
  İslâm yoluyla vuslat eder”. Fahr-i Kâinat Efendimiz bir
  hadis-i şeriflerinde: “Her insanın kalbinden Allah’a bir
  yol gider” buyuruyor. Kâfir ve münafık, günah ve hataları
  ile bu yolu tıkar. Halbuki huzur, insanın, Yaratan’in yolunda
  olması hadisesidir. Yani kalb yoluyla insanın Allah’a
  vuslatıdır. İçinde yaşadığımız bugünkü dünyada ne tahrif
  edilmiş dinler, ne de beşerî sistemler bu yolu anlatmaya
  muktedirdirler. Halbuki İslâm, en mükemmel şekilde bu
  yolu anlatan ve yaşatan İlâhî bir dindir. Onun için tasavvuf,
  insanın Yaratıcının yolunda olması hadisesidir.
  Denilebilir ki, İslâm ve tasavvuf, insanın Rabbını, kendi
  -107-
  kendine bulması ve mahviyyetini ilân ederek, Rabbınm
  gücünü ilân etmesi olayıdır. O halde asıl iktidar, müzmindedir.
  İslâm, insana evvela kendi nefsine âmir olmayı,
  sonra da etrafına rahmetle muamele etmeyiemreder. Onun
  için İslâm’ın olduğu her toplumda, rahmet ve adalet vardır.
  İslâm’ın olduğu yerde kesinlikle zulüm olmaz.
  Tasavvuf, insanın gönül yoluyla Allah’a gitmesidir. Buna
  “seyr-i sülük1’ de denir. Seyr; daha evvel bu yolları
  geçmiş kâmil bir insanın tavassûtu ile yapılır. Bir nehri bile
  vasıtasız geçemeyen insanın, Allah’a vasıtasız ulaşacağını
  düşünmek jnuhaldjr. Peygamberimiz Hz. Muhammed
  (s.a.v.) bile Cebrail’e uyarak,,-bunu, nefsinde yaşamıştır.
  Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Musa!nin, Hızır (a.s.) ile olan dost
  luğu bu nükteyi ifade etmektedir. Yine Kur’ân’da; “Vesileye
  sarılınız!” diye ,buyury kıy or. İşte bu vesile, odur.
  Yaradılışından dolayı bütün mahlukat, seyr halinde
  kendini Yaradan’a koşar. Bu koşuşun adı aslında zikirdir.
  Nitekim bir âyet-i kerimede: “Gökte ve yerde ne varsa
  hepsi Felek’te yüzerler”, buyurulurken başka bir âyette
  de: “Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı zikrederler”
  diye buyurulmaktadır. Kısaca* özetleyecek olursak,
  varlık âlemi varlığının gereği olarak kendini Yaratan ı teşbih
  eder. Hatta eşyanın dilinden’anlayan ârifler, onların lisan-ı
  hal ile Allah’ı zikrettiğini ifade buyururlar.
  Yaradılış gayesi* Allah’ı tanımak ve bilmek olan insanın
  zikrinin daha kâmil anlamda olması zaruridir. Kur’ ân-ı
  Kerim’de “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet
  etsinler diye yarattım” buyuruluyor. İnsanın varlık âlemine
  gelişindeki maksat, Allah’ı bilmektir. Bizim literatürümüzde
  münevver, Allah’ı bilen aydın insan demektir.
  Bir başka anlamda, geldiği Rabbma kalb
  yoluyla gidip, O’nun tecellilerini gönlünde seyreden
  insan, nura, yani aydınlığa kavuşmuş demektir. Onun
  için münevver, Islâm’ı yaşayan ve gönlünde
  Hakk’ı bulandır. O halde bu nurdan mahrum olan insa-
 • 108-
  na münevver demek sadece bir deyimden ibarettir. İnsan,
  esasen münevver olmak mecburiyetindedir de. Meseleye
  bir başka açıdan bakacak olursak, insan gözünün hiçbir
  zaman doymadığını görüyoruz. İhtirasının sonsuz, azim
  ufuklarının da hudutsuz olduğunu müşahede ediyoruz.
  Buna işaretle Yüce Peygamberimiz: “İnsanoğlunun bir
  vadi altını olsa İkincisini ister, iki vadi altını olsa bir
  üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak bir avuç toprak
  doyurur” buyurmaktadır. Demek oluyor ki, hırsın
  sonu yoktur. Zaten insanın yaradılışı da bunu gerektirir.
  Şöyle ki Allah’ı tanımak için ve de bulmak için insanoğluna
  bahşedilen ruh cevheri, sahibini buluncaya kadar bu arayış
  ve koşusuna devam edecektir. Onun için Rabbını arayan
  ruhu, madde ile tatmin etmek mümkün değildir. Nitekim
  Kur’ân’da “Kalbler ancak Allah’ı zikirle mutmain
  olur” buyurulmaktadır. Kalbi mutmain olan insan münevver
  insandır.
  Buraya gelmişken, bir değerlendirmeyi yapmak da yerinde
  olur kanaatindeyiz. Bugün içtimâî, İktisadî, hukukî
  v.b. toplum huzursuzluklarının temelinde yatan gerçek, fert
  plânında insanların manevî doyumsuzluğu, doyumu sadece
  maddede aramış olmalarıdır. Varlığını vücuda getiren ve
  bütün kâinatı yoktan vareden Allah’a, insanoğlunun ihtiyacı
  sonsuz iken, O’na cebinde taşıdığı bir anahtarlık kadar
  değer vermeyen insanın, huzur bulması nasıl mümkün
  olabilir ki? Kaldı ki huzur, O’na kavuşmakla mümkün olabiliyor.
  İslâm, Hak’ta ifna olmuş insanın, Allah adına
  arzı işlemesini emreder. İslâm, çalışmayı, kazancı, terakkiyi,
  kısaca topyekun tasarrufu Allah adına kabul eder.
  İslâm’da reddedilen madde, nefis hesabına kazanılan
  ve insanı Hak’tan koparan, başka bir ifade ile
  nefsin önünde put mesabesinde olan maddedir. O
  halde İslâm, maddeyi değil, bu anlayışı reddediyor. Hak
  hesabına maddeyi kazanmak ise ibadettir.
  İnsan, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmağa elverişli
  yaratılmıştır. Hayvanlar, dünya; melekler, ahiret; insan
  ise hem dünya ve de ahiret için yaratılmıştır. Bu münasebetle
  de İslâm, insanı her iki âlemin tasarrufunu elinde
  bulunduran varlık olarak telakki eder. Birini diğerine tercih
  etmeyen, Allah için her ikisini de kazanan bir görüş getirmiştir.
  Onun için ne sadece dünya, ve ne de sadece âhiret
  istenmeyip Allah rızası talebi ile her ikisi istenilir.
  Dünyanın içinde bulunduğu bunalımlardan kurtuluş
  ancak İslâm’la mümkündür. Maddeye esir olmayan,
  maddeyi esir alan, Hak için madde hakimiyeti kuran
  bir dünya, özellikle bir nesil bekliyoruz. Selâm maddeyi
  esir eden kahramanlara!#

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.