FÂTİHA’NIN TASARRUFU HAKKINDA BAZI ÖZELLİKLER (Kİ BUNLAR EN BÜYÜK VE EN ÜSTÜN HASSALARIDIR)

Yapılan rivâyete göre Hazret-i Ali (R.A.) buyurdu ki: «Aşağıdaki tertib üzere kim Fâtiha’yı okursa, dünya ve âhiretin bütün murad edilen şeylerine kolaylıkla kavuşur, Allah Âdem oğullarının kalblerini ona müsahhar eder, üzerinden bütün belâları kaldırır, onu dünya ve âhiretteki kaymalardan kurtarır. O bunu her gün bir defa okur. Tertip şudur : Kimselerin olmadığı bir yerde güzel abdest alınmış bir vaziyette, beden tertemiz, elbise öylesine temiz bulunur. Nâfile olarak iki rek’at namaz kılar, selâm verdikten sonra yetmiş defa İSTlĞFAR’da bulunur. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e yetmiş defa salât ü selâm getirir ve bu tertibi yetmiş kere okur sonra hâcetini dile getirir. Şüphesiz ki Allah onun hâce- tini o gün yerine getirir ve belki o saatte… Ona birçok kalb ve esrar kapıları açar, kendi lûtf u keremiyle onu zengin kılar. Şerif Buharî diyor ki: Fâtiha’yı bu tertip üzere okumaya devam eden kimse dünya ihtiyaçlarında hiç kimseye muhtaç olmaz. Allah ona gayıb kapılarını açar. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi diyor ki: «Tertiplendiği şekilde kim Fâtiha’yı her gün yedi def’a okursa halktan gizli ve örtülü olan GAYIB ÂLEMÎNÎ temaşa eder Melekût âleminden olan ruhanîlere muttali’ olur. Ceberut âlemiyle irtibat sağlar. Süfli âlemden kopar. BEKA âle
iniyle tam bir bağlantıyla bağlantı kurar. Dünyevî ve uhrevî maksatlarıyla kurtuluş ve zafer yolunu elde eder. Allah’ın minnet ve keremiyle, feyiz ve lûtfuyla bu esrara vâkıf olur.» Fâtiha mn Esrarı adlı kitapta da buna yer verilmiş ve açıklaması yapılmıştır. Yeryüzünün en fakiri, kulların en zayıfı ben derim ki : (Hamîd ve Mecîd olan Allah bana yardımcı olsun.) Ben bahsedilen tertiplenmiş Fâtiha’yı aşağıda belirtildiği üzere Medi- ne-i Münevvere’de buldum ve onu kendime vird edindim, beş vakit namazdan sonra devam ettim. Ancak bunu yaparken me- şâyihtan izin almamıştım. Zaten izin alacak bir şeyhe de rastlamamıştım. Muvacehe-i şerîfede bulunduğum sırada Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den sordum. Bunun üzerine rü’yamda İmam Ali (R.A.) Hazretleri’ni gördüm; o bana izin verdi: İmam Ali’nin sağ elini öptüm. Sonra bu rüyamı Ebû Kubeys’te şöhret bulan Şeyh Muhammed Sünusî Hazretleri’ne sordum. Bana: «Bu sana yeter, bu sana yeter evlâdım! Bu ruhanî bir icâ- zedir» buyurdu. Tertip şöyledir: Fâtiha’nın her ,yedi âyetinden biri haftanın bir gününe karşılık konmuştur; o günlerde tasarruf edecek ulvî ve süflî âlemden olan ruhanîlerle beraber. Günlerin isimleri ve harfleri de yerleştirilmiştir. Bunu iyi anla, tâki Allah sana kapısını açmış ola.. BÎRÎNCÎ GÜN, PAZAR : Bu günde Bismillâhi’r-rahmâni’r- rahîm elhamdü lillâhi rabbil âlemîn der ve ilâve edersin: Ya Hayyü, ya Kayyûm! Ey Revkayaîl! Cevap ver.. İşiterek ve itaat ederek, sen ve hizmetçin Muzhib, Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn hakkı için, el-Hayyül kayyûm hakkı için cevap ver.; Efendimiz Muhammed (SA.V.) hakkı için, arşın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için, ebced. Er-rahmâni’r-ra- hîm- Ya Raûf, ya Atûf!. Ey Cibril, (A.S.) sen ve ebyaz olan hizmetçin, cevap verin., er-rahmân hakkı için, Raûf ve Atûf , hakkı için, Efendimiz Muhammed (S.A.V.) hakkı için, Arşın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için.. Hevvcz.Mâlik-i yevmi’d-dîn.. Ey kalbleri ve gözleri çeviren!. Ey Semsemâil! İşiterek ve itaat ederek cevap ver. Sen ve Ahmer olan hizmetçin; Mâliki yevmi’d-dîn hakkı için, kalbleri ve gözleri çeviren Allah hakkı için, Efendimiz Muhammed (S.A.V.) hakkı için, Arş’ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için, Tikele.. îyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. Ya Serî, ve ey Karib (sür’atli ve yakın olan)! Ey Mikâîl! Sen ve hizmetçin Berkan işiterek ve itaat ederek cevap verin, îyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn hakkı için, Serîu’l-Karib hakkı için, Efendimiz Muhammed (S.A.V.) ve Arş’ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için.. Muttasi’.. İhdinâ’s-sırata’l-müstakîm. Ya Kaadir, ya Muktedir!. Ey Sarfeyâîl! Sen ve hizmetçin Şemhureş işiterek ve itaat ederek cevap verin.. İhdinâ’s-sırata’l-müstakîm hürmetine, el-Kaadir ve’l-Muktedir hakkı için, Efendimiz Muhammed (S.A.V.) ve Arş ın ayağına müvekkel olan melekler hakkı için.. Faskar.. Sırata’llezîne en’amte aleyhim. Ya Alîm, ya Hakîm!. Ey Iyneyaîl! Sen ve hizmetçin Zevbeaa işiterek ve itaat ederek cevap verin.. Alîm ve Hakîm olan Allah hakkı için ve Efendimiz Muhammed (S.A.V.) ile Arş’ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için… Şetsah.. Ğayri’l-mağdûbi aleyhim veladdâllîn. Yâ Kahir, ya Azîz!. Ya Kesfeyâîl! Sen ve hizmetçin Meymun işiterek ve itaat ederek cevap verin. Kahir ve Azîz olan Allah hakkı için ve Efendimiz Muhammed (S.A.V.) ile Arş’ın ayaklarına müvekkel olan melekler hakkı için.. Zedzağ.. Ey ruhânî melekler, ey ulvî ve süflî âlemde olan melekler! Ey Fâtiha’nm hizmetçileri! Cevap verip bana gelin. Bana meded edin ve yardımda bulunun. Bütün işlerimde benden yana olun.. el-Veha 2 — el-Acel 2 — es-Saa’ 2 — Yedi âyetli Fâtiha ve Kur’ân-ı Azîm hakkı için, Fâtiha’da ve Kur’ân’da bulunan esrar ve berekât hakkı için.. Sizin itikat ettiğiniz azamet ve bürhan hakkı için.. Efendimiz Muhammed (S.A.V.) hakkı içinYeşil Retef ini benim emrime ver. Çünkü sen her şeye kaadir- sin. Senin rahmetinle bunu istiyorum. Sen merhamet edenlerin en çok merhamet edicisisin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*