EMTİA

EMTİA çoğl. i. (ar. metâ<-, mal’dan emtica).
Esk, Kumaş ve esvap gibi mallar, satılacak
eşyalar. || Emtia-yı ecnebiye, yabancı memleket
mallan. || Emtia-yı gûnagûn, çeşitli mallar.
|| Emtia-yı ticariye, ticaret eşyası,
— Huk. Emtia senedi, emtiayı temsil eden
kıymetli evrak niteliğindeki senetlere verilen
ad.
— Muhas. Müessese tarafından, sonradan
hiç bir değişikliğe uğratılmadan, tekrar satılmak
üzére satın alınan eşya, madde veya
malzeme.
— . Huk. Emtia senetleri*nin faydası,
çeşitli emtiayı elden ele teslim masraf Ye
külfetine katlanmağa lüzum kalmaksızın veya”
henüz kara ve deniz araçlarıyle taşınma
sırasında rehnetme veya satıp devretme
imkânını vermesidir. Böylece, ticarî
hayatta emtia üzerinde satım ve kredi muameleleri
yapmak imkânı geniş ölçüde kolaylaşmış
ve artmış olmaktadır. Emtia senetlerinin
çeşitli nevileri vardır. Bunlardan
makbuz senedi ve varant umumî mağazalar
tarafından, müesseseye tevdi edilen emtiayı
temsil etmek üzere düzenlenen ve emtiayı
tevdi edene verilen emtia senetleridir (Bk.
Makbuz senet’i ve vaxant). Emtia senedinin
diğer bir türü tasıma senedi*dir. Taşıma
senedi, nakledilmek üzere tevdi ve teslim
edilen eşyayı temsil etmek’ üzere gönderen
tarafından düzenlenen kanunî şekil şartlarına
tabi (Tic. kn. md. 769) bir emtia senedidir.
Emtia senedinin diğer bir türünü de
deniz yoluyle taşımada söz konusu olan
konişmento teşkil eder. Konişmento, malın
gemiye’ yüklenildiğini veya taşmrnak iizere
teslim alındığını ispata yarayan* ve mal
taşıyanın elinde iken onu temsil eden bir
emtia senedidir (bk. konişmento). Konişmentonun
rehin veya mülkiyeti nakil amacıyle
ciro ve teslimi suretiyle gemiye yüklenmiş
olan mallar üzerinde rehin veya temlik
tasarrufları yapmak mümkün olur

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)