Dünya Görüşü

Klâsik T ürk Edebiyatı (Divân edebiyatı) dünyanın
ve aydın kesimi Türk Edebiyatının yazılı eseri en çok ve
öm rü en uzun olan akımdır. D ivân Edebiyatı, Türkler
İslâm medeniyeti dairesine girdikten sonra meydana gelmiş
olduğu için dünya görüşü bakım ından, bu medeniyetin
kaynağı olan kitabî (K ur’ân-ı Kerîm ’e ait) hükümlere
(âyetlere, naslara) ve onun ortaya koyduğu hayat anlayı­
şına bağlıdır. Divân Edebiyatında, tasavvuf inancı ve.
buna bağlı aşk anlayışı hâkim unsurdur, (bkz. Tasavvuf
maddesi). Kitabî hüküm lerin gönülle anlaşılmasını;
gönlü akla tercih ederek Y aratan’dan ötürü yaratılanı
hoş görmeyi; ferdi, insan-ı kâmil mertebesine ulaştırıp,
Rabbine ulaşm a (fenâfıllah) yollannı göstermeyi ister ve
teşvik eder.
Klâsik Türk Edebiyatında tabiat, klişe motifler
halinde anlatılmıştır. H er seferinde bir kere daha en
güzel üslupla anlatılm ak istenmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)