DİVÂN EDEBİYATI

Divân edebiyatı, Türklerin İslâmiyeti kabul
etm eleriyle X I. yüzyılda K arahanlılar devrinde
M averaünnehir’de ve XIII. yüzyılda bilhassa A nadolu’
Ja ortak İslâm kültür ve medeniyetinin tesirinde ortaya
koydukları edebiyata verilen isimdir.
Divân edebiyatı; başlangıçta, belki “divân” kelimesinin
taşıdığı m analar içinde değerlendirilmiş ve gelişmiş­
tir. (Bkn. D ivan maddesi). Ancak “ D ivan” kelimesinin
lügat (sözlük) m anâlarına ilâve olarak, edebiyatımızın
bir devresine adını verecek kadar gelişmiş, kendine has,
hususî bir hüviyet kazanm ıştır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)