DITTENBEBGER (Wilhelm)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DITTENBEBGER (Wilhelm)

DITTENBEBGER (Wilhelm), alman filolog ,D’VAÎ *: <iars- ,d,van‘ devler>- ßü>ük mec d,îiî1- „ ,
ve yazıtlar bilgini (Heidelberg 1840-Halle n kurul: Divan toplantısı. Divan ~ Teşk. tar. Gördüğü islerin ö-
1906). Attike yazıtlarının IH. cildi (Corpus) i! ‘ ¿ \ -MECLİS‘* ALt>. II Tejm. yol. “em ™ özelliklerine göre çeşitli adlar alan için ortak çalışmalara katıldı, yunan vazıt- j Llf T“rll,^ln huzuru, katı: Hak diva- “v“n ¦” kurulusu ile ilgili görüşler deği- larından iki derleme yayımladı: Sylloee tnı- Ï- j f !?{‘ *ecd vf zevk içinde ken- 5lkUr: Sümer veya Asur kaynaklı olduğıı- criptionum Graecanum (Yunanca Yazıtlar İ‘ în * ^raz)’ II Dtvan-ı ûm, hal- |îu söyleyenler bulunduğu gibi, Iran hüküm- Dergisi) H8831 ve Orients Graecl İmcin. kln,1ka*ll<i’*’mec‘,s dan Anuşırvan veya halife Ömer zamanında
tiones Selecıeae (Doğu Yunan Yazıtların _ /’ Diîan durmak (veya el pençe di- kurulduğunu, sonradan Abbasîlere ve başka dan Seçmeler) [1903-19051 (L> lan durmak), emre amade durmak veya !Slam ülkelerine geçtiğini ileri sürenler de
ntTTFHunoRir ne . , sa>’gl lfades,’ °’arak el bağlamış bir du- 1v,ard>r- Abbasîlerden başlayarak Ortaçağ is-DITTENBEBGER (Wilhelm)
»ii.7 1 ? (Kari dİtters von), a- rumda olmak; Selam mı vermeli, divan mı ‘âm devletlerinde ve»Biiyıik Selçuklu devletin-
vusturyalı kemancı ve besteci (Viyana 1739- durmalı, etek mi Öpmeli? (Y. Z. Ortaç) de divan kelimesi, daha çok vergi ve malive «euhot, Bohemya 1799), Birçok prens ve Tercüman vasıtasıyle nasıl arkasından hu- kurumlarım belirtirken, İslâm ortaçağı bo- pıskoposluk orkestralarında ve Viyana ope- zura gireceklerini, nasıl selâm vereceklerini yunca gelişerek devletin bütün yönetim ku¬rasında görev aldı. Sayısız eserler yazdı; Dört naI,i divan duracaklarını anlattı (Ömer Sey- rl,mları”ı kapsayan bir nitelik kazandı ilk oratoryo (1766-1786); dört missa ve dinî f^din). y olarak halife Ömer Divan-ül-Cünd{Ordu di-
parçalar; 1766-1785 arasında yayımlanan el- ~ Devi. huk. Avrupa Milletlerarası Adalet vam) ?dl ^mda asker maaşlarını düzenle- uye yakın senfoni; ayrıca el yazması halin- Birleşmiş Milletler yasasının 92 yen bir divan kurdu. Jranlı Hurmuyan’ın
de kalan seksen beş senfoni; çeşitli çalgılar maddesi uyarınca kurulmuş yargılama ku- tavsiyesine uyularak daha sonra Şam İran için yirmi iki konçerto (1766-1777); piyano £ulu- Bk. MİLLETLERARASİ ADALET


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.