Anasayfa » DEVİR

DEVİR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

DEVİRDEVİR

DEVİR
Astrolojiye göre evren sıra ile 7 gezegen cağın temlik edildiğim öğrendiği sırada,
tarafından yönetilir. Her gezegenin devri devreden alacaklıya kargı haiz olduğu bu-
100 veya 7 000 yıl sürer. Astrologlara göre tün def ileri (savunmaları), devralan alacak- tun kapalı tersinil devir için
bu devirlerin en kötüsü, bugün içinde bu- lıya karşı da öne sürebilir (Borçlar kn. . . .
Umduğumuz kamer (ay) devridir. md. 167/1). bağıntısını kurmak imkanın’ sağlar
— Huk. Devir ve ferağ. Eski Arazi Kanun- — Mus. Devr-i hindi, 7/8 şeklinde yazılır; ,3^'”¿^[‘^'”cakl’k Miktarını gösterir. T
name-i Hiimayunu’nun esaslarına göre, «ara- 7/4 mertebesine Ağır (esk Sengın) devr-1 . * S m„tıak sıcaklıktır
zl-i emîriyesnin kuru mülkiyeti (rakabe) hindi denir. Şarkı ve ilahilerde çok kulla- ise mütekabil mutlak sıcaklıktı .
devlette kalıyor, «tasarruf» hakkı fertlere nılır. Darpları şöyledir: düm [1, kuvvetli] Bir patlama motorunda, krank milinin ıkı
veriliyordu. Bu kanunnamenin 3«. madde- + lek |1, yarı kuvvetli] + tek [i, zayıf] defa dönüsü sırasında dört işlemin gerek-
si tapu ile tasarruf olunan mirî arazinin, + düm [2, kuvvetli] + tek [2, yarı kuvvetli]. tirdiği dürt zamanlı devir ve krank mılı-
memurun izni ile, bedelsiz olarak veya Usul, bir .semai ile bir sofyandan yapılmış- nin yalnız bir donuşu sırasında bütün ış-
belirli bir bedel karşılığında bir başka kişiye tır. lemlerın yapıldığı ‘*> Mifianjı denr »‘rbı-
«ferağ» edilebileceğini kabul etmekteydi. Fe; . Devr-i kebir, başta peşrev ve besle ol- r,n<jfn ayırtlcelıljr^
rağın eski hukukumuzdaki anlamı ise, miri mak üzere, kâr, tevşîh, İlâhî, mevlevî â- uçaklardaki patlama motorlarında kulla 1
arazi üzerindeki «tasarruf» hakkının baş- y|ni [m stiâm] formlarında çok kulla- ‘an dort zamanlı devir ilk defa 1862 de
kasma geçirilmesidir. (Bk M İKİ araz’. nıım,stlr. 28/4 şeklinde yazılır. Çeşitli İH- S,,. Oım°Cmfnta™ııa5 Buna
HAKABK, TASABRCT hakkı). Hakkını dev- killerde dizilmiş şensin semai 2 sofyan, 1 1810 *e 9lî° tarafından uygulandı. Buna
reden kişiye fâriğ, devralana me/ruğünleh, ,*„,„1 ve 2 sofyandan yapılmıştır. Usulün . H.r’mnmrİ^/ında kSİlınüfr
fpraî rvlıınan seve veva hakka mefrug- ve|velesiz şekilde vurulusu söyledir: düm [2, s’lındırlı bisiklet motorlarında kullanılır.
Dört zamanlı devir. Birinci
ferağ olunan şeye veya hakka mefrug- velvelesiz şekilde vurulusu şöyledir: düm [2* ünbih, alınan bedele bedel-i ferağ denirdi. kUVVctli] -f- düm [2, yarı kuvvetlil + tek 12,
Ferağ terimi, yalnız mirî arazîdeki tasarruf hakkının değil, «icareteynli» vakıf gayrimenkul üzerindeki tasarruf hakkının devri için de kullanılmakta idi. (Bk. VAKIF.) Bugün devir, kanunî ve teknik bir terim değildir. Fakat «bir gayrimenkul üzerindeki
yarı kuvvetli] -f düm [4, kuvvetlil + tek giriş veya emme, Piston yukarı hareketimn [4, kuvvetli] + tek 14, kuvvetli] + düm sonuna gelip üst ölü noktada bulunduğu [2, yarı kuvvetli] -f tâ-hek [4, kuvvetli] *4- zaman, emme supabı açık, boşaltma (eşte il, kuvvetli] + ke [1, zayıf] + te [1, yarı zos) supabı İse kapalıdır. Piston silindir kuvvetli] -f ke [1, zayıf]. İçinde aşağı inerken, karbüratörle birleşmiş Devr-i revan, 14/8 şeklinde yazılır. 14/4 °>an emme borusunda gaz karışımını çe-
mülkiyet hakkının başkasına geçirilmesi» an- mertcbesine Ağır devr-i revan denir. Mevle- ken bir basınç düşmesi meydana getirir ve ,——,——ı^.n.-.ı—i…………….silindir dolar. Piston, aşağı hareketinde alt
lamında, konuşma dilinde kullanılmaktadır. Devir ve temliki mümkün olmayan hak
vî âyini, tevşîn, İlâhî, kâr, beste, peşrev ve
şarkı formlarında kullanılmıştır. 2 Tane °lu noktaya gelince emme supabı ve boy-
devr-i hîndı’den yapılmıştır. Şöyle vurulur: lece de silindir boşluğu kapanır,
düm [3, kuvvetli] -j- düm [2, kuvvetli] + Gerçekte emme supabı, piston inme hare-
tek 12, yan kuvvetli] düm [3, kuvvetli] ketine başlayınca hemen açılmaz. Supabın
+ tek 12, kuvvetli] + tek [2, yarı kuvvetli]. açılması, silindir içindeki basınç azalmasının
• Devr-i turan. 7/8 şeklinde yazılır. 7/16 belli bir değeri alması ve karbüratör ga-
mertebesine Yüriik Devr-i turan denir. Tür- J’nın laı’’ Çekilmesi için geciktirilir.
————–…………kü, köçekçe, oyun havası, saz semaisi (son Piston alt olu noktaya gelince, hızı sıfıra
mümkün olup olmadığı çok tartışmalıdır, haneler) şekillerinde kullanılmıştır. Hareket- düşer, takat eylemsizliklerinden dolayı gaz-
Yargıtayın eğilimi, devredilemiyeceği yönün- üi canı, ‘ve yürüktür. Devr-i hindinin ters larda oldukça önemli bir hız kalır. Aynı
dedir. şeklidir, önce bir sofyan* sonra bir semaî- şekilde, emme supabının kapanması, belli
den yapılmıştır. Şöyle vurulun diim ([2, bir gecikmeyle, gazların hızı sıfır olduğu
lar. Bazı hakların başkasına devir ve temliki kanun tarafından yasak edilmiştir. Meselâ intifa (Med. kn. md, 730) ve sükna haklarında (Med. kn. md. 748/11) durum böyledir. Bunun gibi münhasıran şahsa bağlı haklarda da (bk. ŞAHIS) devir caiz değildir. Manevî tazminat taleplerinin devrinin
kuvvetlil -r tek (J, zayıf] + tek [3. kuv- zaman gerçekleşir.
• Devredilemeyen mal ve devredilemezlik.
Teorik bakımdan derebeyine bağlı kişi, sa- …. , „• .
dece kendi malından yararlanır, mirasçısı ikinci zaman: sıkıştırma. Piston yükselir
olamaz ve bunu mirasla derebeyine bira- — Tasav. Maddi âleme, yani dünyaya ge- ^en gazları sıkıştırır. Bu zamanın sonunda
kırdı. Dinî amaçlar adına vasiyetname yo- len varlıklar, önce cansız, sonra bitki, sonra gazların hacmi yanma odasındaki hacım
luyle bağışlayabileceği belirli ölçüdeki mallar hayvan, daha sonra insan ve «insan-ı kâ- lerine indirgenmiş olur. Gazların bu hacir
hariç, mallarını vasiyetname ile dc üçüncü mil» şekillerinde gelişir. Nihayet «fena-fil- küçülme-:, silindirin iç çeperleri tarafında
kişilere bırakamazdı. XIII. yy.dan itibaren, lâh» mertebesine, yani Tanrı’nın varlığında kaybedilen sıcaklık değerinin azalmasıı
toprak kölelerine has bu ehliyetsizlik genel- yok olma haline ulaşır. Bundan sonra ıvü- yol açar. Dışarıyle hiç bir ısı alıver
likle birinci derecede mirasçı bırakmadan cud-ı mutlakıa (Tanrı) döner ve nihayet olmadığını kabul edersek, sıkıştırma te
ölen toprak kölesinin ailesinden gelen kim- tekrar anasır (unsurlar) âlemine iner. İşte rik olarak ısı geçirmez; karışım, iyi |
selerin, bir vergi ödeyerek, mirası muha- başlangıç ile dönüş arasındaki bu harekete >anma için gerekli olan yüksek sıcakl
faza edebilmelerinde belirmektedir. Çoğu ke- mutasavvıflar devir adını verirler. yükseltilmiş olur ve silindir kötü dol
re derebeyi, mirasın bîr kısmını (menkul • Devr-i veledi Peşrev <-<>ı,n.rL.n ..„ki.. rulduğu halde basınç, teorik basınca ı
malları veya hayvanları) alır ve vergisi ö- ‘k^na dUta defter ‘blî “, “hffi %
dendikten sonra, gen kalan kısmını bırakır- stSİI2, peşreve ayak uydurarak ve içlerin- V{üncü zaman: yanma veya patlama, t
dı <hye adlandırılır. krank miline bir İL’ kazandırır. Bu. d
• Açılmış mirai payının devri durumunda iki — . devirde, ortaya çıkan deği- >ek hareket elliric zamanıdır. Dijr;
İhtimali ayırmalıdır. Miras payını devralan, 5Iın,.er- uicnnde deney yapılan cismin hac- manlarda krank milinin dönmesi, emi
mirasçı sıfatını taşımayan üçüncü bir kişi m,m; .n-1.’!rlc,nı ve sıcaklığım etkiler. Bu ‘i^>:nda saklanmış enerjiyi yenidir oı
ı-e. o. bu devir üzerine mirasçı sıfatını ka- V (p‘ v> = 0 ilişkisiyle bir- k ’ motor volanının eylemsizi:*- «V
zanmaz ve miras ortaklığına girmez. Söz f- V ve i yi geçerli koordi- de şatlanır. Piston aşağı inmeye
konusu devir sözleşmesi ona sadece, paylaş- î* ^ olarak kabul edersek, bu denklem, e» ^uıün gazın yanması için aıesîr
tırma sonucu devreden mirasçıya düşecek îîfJL^ cismin mümkün bir varoluş van’: »erir, yani pistonun üst :
kendisine geçirilmesini istemeğe , «■»£> «len yüzeyi gösterir. Bütün Mna L^jmasıidan bir^ öPnce kı^Sl
yönelmiş, yalnız devredene karşı ileri sürü- dönüşümlerde, A noktası bu yüzey iizerinp Jİn;n r ekirndlarınılan n.,
lebilecek kişisel bir talep hakle?verir (Med ?*»; bir eğr ,:zer; ayrıca, uZi ^ S, ük u °Tan?fa” P’K Pf!3TO
kn md «12,’c. 2. 3). Buna karsı, mirasçı- “^n sonra, eğer ¿i!im ilk £ mas , ZC’ IL‘Si”nlrl,n,S hartkr.nC
Iardan birinin miras paymı diğer bir mi- «klıgına. ba-nma ve hacimine dönerse Dördm-. jmon? L. S‘rA
rasçıya devretmesi halinde, bu devir söz- A »okıası c.sm n |erçekleştirdiği devri gös’ İM*« virT *
(eşmesinin ne gibi hükümler doğuracağı son lercn kapah bir «İ™ çizer. gos ..5?, Pıst0n yükselir %e
derece lartısmalırlır Hû- Pratikle. A nokranın.n ^
derece tartışmalıdır.^ Hiç değilse, mirasçı, P.ra^le- A noktasının a izdüşümü iki koor- v –
w*î …….
* Mar)
tma supabı va5lt3S )i
payını miras ortaklığına dahil diğer bütün d‘,nal ekseninin Şanı; mesela opv planı lind.r J’THisicre<^S»irıa suPat>ı – !ı
mirasçılara devretüği /aman hir cesiı «iiK- <a ve a – onun dıfcr iki nlan-* «uî ” ı.n*ı.~ w c bafeva^,T. ^
’£.kt‘frt,k?Smî- payla>l,rmanın gerçekleştiği, müdür) üzerinde efc alınırsa, dönüşüm’bo’ karı ?tm9sfcr basjjttm* i
devredenin miras ortaklığından çıktığı, diğer yuBCİ basınçla ha^- – – – 00′
mirasçıların paylarında bir çoğalma oldufiu Sofran ve devrin
siivlpnı»hil!r Hur ;l>; . .? Ir^m ^5ri olda «ıct;.
ımiLTSd, öonuşum bo- K®n CŞUI r fakat Knpnli arasındaki bağıntıyı b:r avan« verilir* u«013 ^ iîümü olan bir* düz’ tonun al, oiu „^L^ÎİılP.1^
söylenebilir. Her iki ihtimalde de, devir söz- ‘cr? c*rı e,d€ ed^İ r ıPJaı>eVmn ”d.uz’ 4 : J noktaya geldiği ‘.ini
leşmesının geçerli olması yazılı şekilde vapıl- bulunan bu ifade ‘fk«kdöi^_,aPi,ndan –^rı atılması tam
masına bağlıdır (Med. kn. md. 612/c. 1). – X nU’um boyunca «az bın.mi pistonun v™
*/!,Ulca,ğln devr‘ (temliki), sözleşmesinin ağlanan dış için I p ix . . geçerli olması ıçm, yazılı şekilde yapılmış Kennı
olması şarinr (Borçlar kn. md. 163/1). Buna imkânını v«ir n, .
since (mirasta olduğu rbıt vf»ı w, ™iı,v kararını davan<,r^ı; u , ^ ya blr mahkemı- oU>’ S > blr kl5ide“ diğerine gc- her ı
yen/alacaklt tfrafme/?I’iLedİ,di®i’ eski vei’a kemJlni / Ait ¡¡¿¡¡ir /’aber Teril- caW’
eUr *»■ vağümfa bre -…J Ü’ r‘f! bir
olm*
koyan
*ö,,erme ®
ve nın butun iş, jav
ifade edilir. ,n l 2-
! MIIHI ,S/n,r Bam mjTÎÎ^eerelıtıreo itbt
supabı da, “


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.