Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DERVİŞ MEHMED PAŞA

Sultan D ördüncü
M ehm ed H an zam anında hizm et gören Osm anlı vezir
ve sadrazam larından, asıl ve ne şekil yetiştiği hakkında
kesin bir bilgi mevcut değildir. Devlet, hizm etinde ilk
defa S adrazam Tabanıyassı M ehm ed Paşa’nın kethüdalığında
çalıştı. Sultan D ördüncü M urad H an ’ın Revan
seferinde mir-i m iranlık vazifesinde idi. D aha sonra
Şam Eyaleti Beylerbeyliğine tayinedildi. 1638 yılı Bağdat
seferinde diyarbakır Beylerbeyi sıfatıyla m uhasaraya
katıldı. Sefer dönüşü ise Bağdat Beylerbeyliğine tayin
edildi (1639). Derviş M ehm ed Paşa B ağdat’taki görevi
sırasında asayişi tem in ettiği gibi harpler dolayısıyla
şehirde m eydana gelen tahribatı büyük ölçüde im ar etti.
Ziraat ve ticaretin gelişmesini sağladı. 1644’de vezirlik
payesi ile H alep, 1646’da A nadolu daha sonra da
Silitreye tayin olundu. Bu esnada m eydana çıkan Girit
harbi dolayısıyla Ç anakkale Boğazına gelen Venedik
donanm asına karşı boğazın kara tarafından korunm ası

görevini üslendi. M aharetle yerleştirdiği toplar sayesinde
büyük zayiat veren düşm an donanm ası kaçm ak
zorunda kaldı (1649). 1651 yılında A nadolu Beylerbeyliği
zam anında zuhur eden Celâli eşkiyasına karşı sert
tedbirler aldı. 1652’de K aptan-ı D erya olan M ehmed
Paşa Sadrazam Tarhuncu A hm ed Paşa’nın azli üzerine
Sultan D ördüncü M ustafa H an tarafından bu göreve
getirildi. 1654 yılıda sadrazam lık görevinden alm an
M ehm ed Paşa 1655 senesi Rebiülevvel ayının başlarında
vefat etti. İstanbul’da Çem berlitaş’ta A tik Ali
Paşa Camii Şerifi avlusuna defn edildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.