DERNEK

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Kelime olarak cemiyet, topluluk, düğün. H ukukî yönden
meslekî teşekkül, hukukî bir statü kazanm ış cemiyet
veya topluluk m anâlarına da gelmektedir. H ukuk
dalında eskiden “ cemiyet” olarak ifade edilirken, 1961
anayasası ile çıkartılan kanunlarda dernek deyimi kullanılm
aya başlanm ıştır.
28 H aziran 1938 tarihinde 3512 sayılı Cemiyetler
K anunu ile dernekler faaliyette bulunm uş, 22 Kasım
1972 tarihinde 1630 sayılı D ernekler K anunu çıkartılarak
33 sene yürürlükte kalan Cemiyetler K anunu yürürlükten
kaldınlmrştır. 1630 sayılı kanun da 7 Ekim 1983
tarihinde yayınlanan 2089 sayılı yeni D ernekler
K anunu ile değiştirilerek, derneklere yeni bir statü
getirilmiştir.
H alen yürürlükte bulunan 2089 sayılı D ernekler
K anunu’nun gâyesi, kazanç paylaşm a dışında kanunlarla
yasaklanm am ış belirli ve ortak bir gâyeyi geliştirmek
üzere en az yedi gerçek kişinin, bilgi ve
çalışmalarını sürekli olarak birleştirmeleri suretiyle
m eydana getirdikleri cemiyetle ilgili esasları düzenlemektir.
1982 A nayasası’nda “ Temel hak ve ödevler”
başlığı altında dernek kurm a hürriyetine yer verilmiş,
“ Herkes önceden izin alm aksızın dernek kurm ak hakkına
sahiptir…”


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.