Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DEMİRCİ MEHMED EFE

İstiklâl H arbinde
faydası görülen efelerden. Nazilli ilçesinin Piribeyli
köyünde 1885’de doğan M ehm ed Efe, efelikten önce
dem ircilik yaptığından D em irci ünvanını almıştı.
Birinci D ünya H arbi sırasında kendisine yapılan bir
haksızlıktan dolayı köyüne dönerek, zeybek olup dağa
çıkmıştı.
15 M ayıs 1919’da Y unanlıların İzm ir’e girmesi üzerine
K urtuluş Savaşına katıldı. Nazilli civarına gelen
düşm an, M ehm ed Efe’yi zararsız hale getirm ek için ona
hediyeler gönderip, kendilerine katılm ası halinde generallik
vaadinde bulunuldu. Bu teklifi reddeden Efe, düş­
m anla savaşa giriştiği gibi, onların N azilli’de bulunan
silâh deposunu ele geçirip kendi adam larına dağıttıktan
sonra Zeybekler ordusunun Dem irci alayını kurm aya
başladı. 10 T em m uz’da U m urlu’va gelerek cephe
kom utanı Binbaşı İsmail H akkı Bey’in em rine girdi.
G erek aşker toplıyarak ve gerekse diğer efelerin kendilerine
katılm aları neticesinde kuvvetli bir birlik m eydana
getiren Dem irci M ehm ed Efe, 16 T em m uz’da işgâl
altında olan A ydın’a saldırdı ise de. üstün ateş karşı­
sında ilerliyemedi. Karşı saldınya geçen Yunan kuvvetleri
de bir başarı elde edemediler. Sonraki
baskınlarla düşm an perişan edildi.
M ehm ed Efe, m addî gelir tem in etm ek üzere
D enizli’ye gönderdiği Sökeli Ali Efenin öldürülm esi ve
adam larının şehirden kovulm ası üzerine D enizli’yi
bastı. Ali Efenin ölüm ünden mesul tuttuğu yüz kadar
kimseyi kurşuna dizdi. Bu hadiseden sonra her yerde
ünü yayılan M ehm ed Efe, em rindeki on bin kişi ile
A ydın cephesinde düşm an saldırılarını durdurm aya
m uvaffak oldu. Bu başarısı üzerine 5 Ekim 1919’da
Aydın cephesi U m um Kuvayı Milliye K om utanlığına
getirilen Efe, karargâhını N azilli’ye nakletti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...