DELTA

A karsuların denize vardığı yerde, iki veya daha fazla
sayıda kollara ayrılarak m eydana gelen üç köşeli odacıklara
verilen isim.
A karsular genellikle deniz seviyesinden daha yüksek
olan yerlerden çıkar, toprağın meyiline göre yataklarından
denizlere doğru akarlar. Bu süratli akışları
esnasında kum . mil, gibi bazı m addeleri de beraberinde
sürükleyip götürürler. D eniz yüzeyine seviyeleri eşit
olan ovalara gelince akış hızları azalm aya başlar.
Denize ulaştıkları yerde akışları oldukça yavaşlar. Bu
yavaş akm a esnasında beraberinde getirdikleri m addeler
de çökerek yığınlar m eydana gelir. Büyüyen bu yığınlar
akarsuları çeşitli kollara ayırırlar ve bu topraklar tanm
için çok verimlidir. Bazen çok büyük sel baskınları bu
topraklan denize sürükleyip atabilir.
Ç ok eski zam anlarda deniz kıyısında kurulan bazı
şehirler ovaların denize doğru akm ası ve devamlı ağız
kısımlarını doldurm ası neticesinde kıyıdan iç kısımlarda
kalm ıştır. Ege bölgesindeki Efes şehri Küçük
M enderes kıyısındayken şim di kıyıdan iç kısımdadır.
Deltalar yalnız sakin sularda gelişir. Bu yüzden büyük
deltalar oldukça kapalı büyük dalgaları olm ayan denizlerde
görülür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)