DEFTER-İKEBİR

M uhasebede büyük defter.
Çift yönlü (m uzaaf) m uhasebe sistem inde yevmiye
defterjne kaydedilen işlemlerin konularına (kasa, mal,
alacak, gider, serm aye gelir) göre sınıflandırılm asını sağ­
layan bir defterdir.
Defteri K ebir’de açılmış bulunan hesaplara, yevmiye
defterindeki kayıtlar sırasıyla geçirilir. D önem
sonunda, bu defterdeki hesapların arı ayrı toplam ları
alınır. H esap bakiyeleri işletm enin varlık, borç, sermaye
ve kâr durum unu verir.
Defteri K ebir, T ürk Ticaret K anunu hüküm lerine
göre tutulm ası mecburi defterlerdendir. Bu defter de
kullanılacağı dönem den önce noterlikçe tasdik edilir.
Defteri kebir de örnekten de görüleceği gibi her hesap
defterin iki taraflı bir sahifesine açılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*