DAVUD-İ KAYSERİ

Osm anlı âlim ve velilerinden.
Asıl adı Şerefüddin bin M ahm ud’dur. K ayseri’de
doğdu, doğum tarihi bilinm em ektedir. D in ve fen bilimlerinde
ilk tahsilini m em leketinde yaptıktan sonra
M ısır’a gitti ve oranın ileri gleen âlim lerinden de ders
aldı. Fıkıh hadis ve tasavvuf gibi yüksek İslâmî ilimlerde
olgunlaştı. Aynı zam anda fen ilimlerinde de yüksek bir
mertebeye erişti. Büyük İslâm âlimi S adrüddin K onevi’
den ders aldı. Bu sırada Osm anlı D evleti’nin başına
O rh a n G azi geçmişti. İznik’te bir m edrese yaptıran
O rhan G azi D avud-i K ayseri’yi oraya davet edip m edresenin
m üderrisliğine getirdi. D avud-i Kayseri burada
yüzlerce âlim yetiştirdi. İslâmiyeti b ütün O rtadoğu,
A kdeniz ve B alkanlar’da yayan Osm anlı D evleti’nin
ilimde çekirdeğini teşkil etm ek suretiyle İslâmiyete ve
insanlığa çok büyük hizmetlerde bulundu. M uhyiddini
A râbi’nin meşhur Fusüs’ül hikem adındaki eserine şerh
yazdı. Matlau husûs-il kilem fi meâni-i fusûsşil-hikem adlı
bu esçr H indistan’da basılm ıştır. D avud-i Kayseri 1350’
de vefât etti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.