DÂRÜLHADlS

DÂRÜLHADlS; hadis ilminin öğretildiği medreselere
verilen isim. İlk defa Selçuklu atabeği
Nûreddîn tarafından Şam’da açıldı. Böylelikle hadis
öğrenimi câmilerden medreselere geçmeye
başladı. Sonradan Dârülhadîs medreselerinde
Kur’ân-ı kerîm’e âit ilimler de okutulmaya başlandığından,
bu medreselere Dârü’l Kur’ân ve’l-
Hadîs ismi verildi.
Anadolu’da ilk Dârülhadis, İlhanlı vezîri Şemseddîn
Cüveynî’nin Sivas’ta kurduğu medresedir.
Osmanlı Devletinde ilk Dârülhadis Bursa’da, İkincisi
ise 1447’de Sultan İkinci Murad tarafından
Edime Üçşerefeli Câmi Külliyesi içinde öğretime
açılmıştır. İstanbul’da ilk Dârülhadis, Süleymâniye
Câmii Külliyesi dâhilinde faaliyete başladı.
Daha sonra gittikçe fazlalaşan Dârülhadîslerin sayısı
17. asırda 135’e kadar çıkmıştır.
Diğer medreselere göre daha yüksek seviyeli,
Dârülhadîslerin müderrisleri de rütbe olarak daha
yüksekti. Meselâ, Dârülhadîs müdenislerinin yüz
akçe yevmiyeli oldukları devirde diğer müderrisler
altmış akçe yevmiye alırlardı. “Kibâr-ı Müderrisîn”
olarak isimlendirilen bu müdenisler, merasimlerde
diğerlerine başkanlık ederlerdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)