DÂRÂ

Eski İran krallarından (K ayaniyan) sülalesinin
dokuzuncu ve son hüküm darı. D a ra b ’m oğludur.
Babasının ölüm ünden sonra İran tahtına çıktı. O niki yıl
hüküm sürdü. M akedonya K ralı İskender, A nadolu,
Suriye ve M ısır bölgelerini ele geçirdikten sonra D â râ ’
nın teklif ettiği sulh ve anlaşm a tekliflerini kabul etmiyerek
İran üzerine yürüdü. Erbil’de m eydana gelen büyük
m uharebede D ârâ m ağlup oldu. Kaçacağı sırada (ise
yakalanarak öldürüldü (M .Ö. 330). D â râ ’nın vefatı ile
birlikte K ayaniyan devleti de yıkıldı. İran bölgesi bir
m üddet M akedonyalIların idaresi altında kaldıktan
sonra Eskaniyan ile bazı küçük devletçiklerin idaresine
geçti. D ah a sonra ise Sasani devletinin kurulm asıyla
İran devleti yeniden tesis edilmiş oldu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*