ÇİFT FONKSİYON TEK SAYI

ÇİFT FONKSİYON
TEK SAYI, n bir tamsayı olmak üzere
a=2n + 1 ile verilen a sayısı. Örneğin n = 2
için 3 ve 5, n=-5 için -9 ve -11 sayıları elde edilir ki bunlar birer tek sayıdır. İki tek sayının toplamı bir çift sayı, çarpımı ise yine tek sayıdır. 1 ’den 2n-1 ’e kadar olan tek sayıların toplamı n2, 1’den 2n + 1’e kadar olan tek sayıların toplamı da (n + 1)2’dir. -*ÇİFT SAYI
TEKÇİLİK, tek bir ilkeyi özellikle yalnızca maddeyi ya da yalnızca ruhu gerçekliğin temeli sayan öğreti, monizm. Bu öğreti maddeyle ruh, bilinçle dünya ayrımını kaldırır. A. Lalande, tekçiliği “şeylerin bütününü ya tözleri açısından, ya yöneltildikleri yasalar açısından (mantıksal ya da fiziksel yasalar), ya ahlak açısından birliğe indirgenebilir gören felsefe sistemlerinin tümü” diye tanımlanır. Buna göre maddecilik, idealizm, heptanrıcılık (panteizm) tekçi öğretilerdir. Leibniz, Hegel, Spino-za sistemleri de tekçi sistemlerdir. Bazı filozoflar tekçilikte aşırı bir tutum bulurlar. J. Rostand şöyle der: “Maddeci tekçilikle ruhçu tekçilik arasında ancak çok küçük bir ayrım görüyorum: Her şeyin madde diye adlandırılması ya da her şeyin düşünce diye adlandırılması hemen hemen aynı anlama gelir”. Bazen tekçilikte maddeci yorumla ruhçu yorum tek bir şeyin iki ayrı görünü-.,, mü gibi olur. Bunun en belirgin öi neğini Spinoza felsefesinde buluruz. Heptanrıcı bir anlayış içinde Tanrı ile Doğa’yı özdeşleştiren Spinoza bazen maddeci bazen ruhçu bir bakış açısı geliştirir. Yine de onun felsefesi ruhçuluktan çok maddeciliğe yakındır. İngiliz idealist filozoflarının, özellikle F. H. Bradley’in varlıkta birlik bulan öğretisini de tekçilik diye adlandırabiliriz. Bradley’e göre özne (that) nesneden (what) ayrılmaz. Deneysel gerçeklik mutlak’ ı yani gerçek gerçekliği örten bir dış görünüştür. Haeckel’in öğretisi de tekçi bir öğretidir. Buna göre evren kendini fiziksel ve kimyasal güçlerle dışlaştırır. Tek gerçeklik tözdür. Töz yasasının evrensel bir değeri vardır. Bu yasa, enerjinin ve maddenin sakinimi yasasını içerir.