wiki

wiki

DİL

Aim. Sprache (f), Fr. Langue (i), İng. Language. Günümüzde, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlıktemeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli anlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş İçtimaî bir müessese. Dil, tabiî vasıtadır. Ona hükmedilemez, onun tabiatına uymak mecburiyeti vardır. Dil, canlı bir varlıktır. Her canlı gibi onun hayatında ...

Devamını Oku »

DİLBİLGİSİ

Aim. Grammatik (f), Fr. Grammaire (m), İng. Grammar. Dilleri bütü n cepheleriyle konu edinip inceleyen ilmin adı. Arapçada sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir diliseslerden cümlelere kadar, ihtivâ ettiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde mânâ ve vazife olarak inceleyen ilme dilbilgisi denir. Dilbilgisi incelediği dil unsurlarına göre kendi içinde bölümlere ayrılır. Dilin seslerini inceleyen ...

Devamını Oku »

DİLBALIĞI ( S o l vulgaris),

Aim. Seezunge, Fr. Sole franche, İng. Common sole. Yaşadığı yerler: Kuzey denizlerinde ve Türkiye sularının kumluk sahil bölgelerinde. Özellikleri: Üstü küçük pullarla örtülüdür. Tatlı sularda yaşar. Çeşitleri: Sarı, Alaca, Benekli dilbalığı gibi türleri vardır. Dibi kumlu sığ denizlerde, sol yanına yatık olarak yaşayan bir balık. Küçük veya o rta boylu, ince pulludur. 60 cm. boyunda 4 kg. ağırlıkta olanları vardır. ...

Devamını Oku »

Hamam Böcekleri Ev’den Nasıl Kovulur

Hamam böceği bitkisel yollardan çözülüyomu? diye soranlar? Evet tabiki de çözülüyor!   Defne yaprağı Limon Portakal Sirke Karbonat ve pudra şekeri Bunun vb gibi birçok şey ile bu tip sorunlar çözülebilir

Devamını Oku »

DİN

Aim. Religion, Fr. Religion, İng. Religion. İnsanları ebedî saâdete götürmek için, Allahü teâlâ tarafından gösterilen yol. Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez. Dinsizlik denir. Din insanlara çok lüzumlu bir nizam olup, dinsizlik ise düşünebilecek en fena bir davranıştır. H a tta dinsizlik için insanları hayvan yerine koyan bir felaket de denilebilir. D in .in san la ra ...

Devamını Oku »

DİNAMİT

Aim. Dynamit (n), Fr. Dynamite (m), İng. Dynamite. Nitrogliserinden yapılan patlayıcı madde. İlk defa 1866 yılında İsveçli bilgin Alfred Nobel tarafınd an bulunmuştur. A. Nobel, yağımsı ve kolay patlayan trinitrogliserin maddesini kizelgura emdirerek elde ettiği maddeye dinamit ismini verdi. Böylece darbe ilepatlamıyan ve emniyetle taşınabilen bir patlayıcı keşfetmiş oldu. Keşfettiği bu yeni patlayıcının kendi topraklarında ve kendi vatandaşlarına karşı kullanıldığını ...

Devamını Oku »

DİNAMİK

Aim.. Dynamik (f), Fr. Dynamique (n), İng. Dynamics. Hareketi ve hareket kanunlarını kuvvetle ilgi k u ra rak inceleyen mekaniğin bir dalı. Kinematik de mekaniğin bir dalıdır, fakat sadece hareketi inceler, kuvvetle münasebet kurmaz. Kuvvetleri, cisimlere ta tbik edildiğinde şeklini ve boyutunu değiştiren veya hareket halini değiştiren, sürtünme kuvvetleri, ağırlığı meydana getiren yerçekimi kuvveti, mağnetik kuvvet, elektriki kuvvet diye sınıflara ...

Devamını Oku »

DİNAMO

akımı üreten alet. “ Je n a ra tö r” de denir. Kullanılacak elektrik akımını temin edecek şekilde çeşitli büyüklükte dinamolar vardır. Alternatif ik im üreten dinamolar ve doğru akım dinamoları diye iki grupta toplanırlar. Bir d inamoda biri hareketli diğeri sabit iki ana parça bulunur. Birisi mağnetik alan meydana getirir. Diğeri bu plan içindeki bir bobindir. Hareketli parçaya “ ...

Devamını Oku »

DİNAZORLAR,

Aim. Dinosaurier (m.pl.) Fr. Dinosaures (m.pl.), İng. Dinosaurs. Mezozoik devrinde havada, suda ve karada yaşayan sürüngenlere verilen ad. Dinazor “ korkunç sürüngen” demektir. Et yiyeni, ot yiyeni; cücesi, devi; hantalı, atiği vardı. Paleontologlann dinazor iskeletleri üzerindeki incelemelerine göre bazıları 30 m. uzunluğa ve 50 ton ağırlığa erişmişti. Uçan bazılarında kanat uçlan arası 16 m.yi buluyordu. Serçe kadar olanlan da vardı. ...

Devamını Oku »

DİNAR

Çeşitli ülkelerde kullanılan para birimi. Irak, Kuveyt, Yugoslavya dinarı gibi. Dinar, ilk defa M.Ö. 269 yılında Roma İmparatorluğunda denarius adıyla kullanılmıştır. Bu para birimi daha sonra BizanslIlara onlardan da Araplara geçerek dinar adını almıştır. Emevi halifeleri ve Abbasilerin ilk zamanlarında İslâm memleketlerinde basılan altın paraya d a dinar denilmiştir

Devamını Oku »

DİNAMOMETRE

Aim. Dynamometer (n), Kraftmesser (m), Fr. Dynamometre (m), İng. Dynamometer. Kuvvet ölçen alet. Cisimlere bir kuvvet ta tbik edilince esnekliklerine bağlı olarak şekil değişikliği gösterirler. Bu şekil değişikliği ta tbik edilen kuvvetle doğru orantılıdır. Bundan faydalanılarak esnekliği fazla olan cisimler, kuvvet ölçücü olarak kullanılırlar. Yaygın kullanılan dinamometreler, helozonik çelik yaylardan yapılırlar. Yayın u zama veya kısalması kuvvete karşılık gelecek şekilde ...

Devamını Oku »

DİOJENES (Romanos IV.)>

1068-1071 tarihleri arasındaki Bizans İmparatoru. Kostantinous Diogenes’in oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kapadokyalı soylu bir aileye mensuptu. İmparator Onuncu Kostantinos’un 1067’de ölümüyle dul kalan İmparatoriçe Eudoksıla ile evlenerek 1 Ocak 1068’de Bizans tahtına çıktı. Diojenes, Sardica dukalığı zamanında Peçeneklerle yapılan savaşlarda, kahramanlık gösterdiği için ordu tarafından da destekleniyordu. Tahta çıktığı zaman doğu komşulan Selçuklular fırsat buldukça Bizans topraklanna hücum ...

Devamını Oku »

DİNYESTER (DNIESTER

Aim. Dnjestr (m), Fr. Dniestre (m), İng. Dniester. S.S.C.B.’de Karpatlardan doğan 1411 km. uzunluğunda bir nehir. Polonya ve Volhov yaylalanndan çıkarak Besarabya ovasına girer. Irmak geniş bir limanla Karadeniz’e dökülür. Dinyester’in rejimi kıta rejimidir. Başlıca özelliği ilk baharda sulannm yükselmesidirUzun bir kolu yoktur

Devamını Oku »

DİPLOMASİ,

Aim. Diplomatie, Fr. Diplomatie, İng. Diplomacy. Devletler hukukuna göre uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi ve milletlerarası münasebetleri yürütme ve yönetme sanatı. Birinci niteliği müzakeredir. Diplomasi bütün dünyada, devletler umumî hukuku kurallarına göre yürütülür. A m a a ,- devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan banşçı yollardan çözümlemektir. Bu iş için devletler, başka ülkelerde elçi, orta elçi ve işgüderler bulundurur. Bu memurlar, iki ülke ...

Devamını Oku »

DİPOL MOMENT

Kimyada, elektrikçi kutuplu olan moleküllerin kutuplan arasındaki elektrik yükünü ifade etmede kullanılan bir terim. Tam kovalent ve tam elektrovalent bileşikler arasında bir takım ara bağ tipleri vardır. Meselâ HCI molekülünde, klor atomu, ortak elektron çiftini hidrojen atomuna nazaran daha kuvvetli çeker ve böylece ortak elektron çifti klora daha yakın olur. Molekül elektrik alanın içine konulacak olursa klor yönü (+) levhaya, ...

Devamını Oku »

DİSİPLİN,

Aim. Disziplin, Zucht (t), Fr. Discipline (f), İng. Discipline. Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma. Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan Discipulus kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasında kullanılmış, ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise zaptu rapt deyimi (askeri zapt am ek, vazifeye bağlamak ...

Devamını Oku »

DİRHEM,

Aim. Dirhem, Fr. Drachme, İng. Dirham. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü ve para. Farsça direm’den gelmektedir. Önceleri üç çeşit dirhem kullanılıyordu. Bunlara onluk, altılık, beşlik dirhemler denilirdi. Hz. Ömer bu üç dirhemi birleştirerek ortalama bir dirhem yaptı ve buna yedilik dirhem denildi. Önceleri hurma çekirdeği şeklinde olan dirhemlerin bilinen yuvarlak şekliyle ilk baskısını yapan Hz. Ömer’dir. Gerek hurma çekirdeği şeklinde ...

Devamını Oku »

DİRENÇ

Aim. Widerstand (m), Fr. Resistance (f), İng. , Resistance. Kelime olarak, “bir kuvvetin etkisine karşı gösterilen zorluk” . Fizikte bu terim bu anlamına uygun olarak bir çok yerde kullanılır. Mekanik direnç, hareket üretmek isteyen kuvvetlere karşı bir malzeme parçasının gösterdiği güçlüktür. Bu direnç sürtünme ve eylemsizlik gibi sebeblerden doğar. Birimi mekanik “ohnTdur. Akustikte akustik dirençten, alışkanlar mekaniğinde de akışkan direncinden ...

Devamını Oku »

DİSPANSER,

Aim. (kostenlose) Poliklinik, Sanitâtsstation (f), Fr. Dispensaire (m), İng. Dispensary, welfare centre. Ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, ufak çapta tedavi edilerek, karşılığında ücret talep edilmeyen veya az ücret alınan bakım evi. Hastaneden başlıca farkı, dispanserlerde yatak bulunmaması hastalann yatmadan teşhis ve tedavi edilmeleridir. Gerekirse kan, idrar tahlili aşı yapılır, röntgen filmi çekilir. İlk dispanserler Avrupa’da çeşitli yardım kuruluşlarınca açılmıştır. Ondokuzuncu ...

Devamını Oku »

Kaç Çeşit Dişimiz Vardır

Kesici Dişlen Kürek yahut keski biçimindedirler. Tek köklüdürler. Gıdalan kopanp kesmeye yararlar. Alt ve üst çenede dörderden 8 tanedir. Kanin Dişleri: (Köpek dişi-göz dişi) Ağzımızdaki en uzun diştir. Üst köpek dişlerinin kökleri göz boşluğuna kadar uzanır. Kesici kenar sivri bir uçla ? on bulur. Ağzı- 1 7

Devamını Oku »
bool(false)