wiki

wiki

EN Güzel Cuma Mesajları

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ZEYD ;

Ezân-ı Muhammediyyenin okunuşunu rüyâsında görüp, Peygamber efendimize haber veren ve Sâhib-ül-ezân lakabı ile meşhûr olan sahâbî. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih’tir. Künyesi Ebû Muhammed, annesinin ismi Sâde binti Küleyb bin Yesâf bin İnebe bin Aıîır’dır. Medine’nin ileri gelen kabilelerinden Hazrec’e mensup olduğu için Hazrecî, Medîneli ilk Müslümanlardan olduğu için Ensârî nisbeleriyle bilinir. Mîlâdî 591 senesinde Medine’de doğdu. 652 ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ÜMMİMEKTÛM ;

Eshâb-ı kirâmın ilk îmân edenlerinden. Resûlullah’ın ikinci müezzini ve Medîne vâlisidir. İsmi, önceden Husayn iken, Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. İsminin Amr olduğu da rivâyet edilir. Annesi Ümmü Mektûm Âtike binti Abdullah el-Mahzûmiyye’dir. Mekke’de ilk vahyin gelmesinden önce doğdu. 636 (H. 15) senesinde ve- • fât etti. İlk Müslümanlardan olan Abdullah bin Ümmi Mektûm, Mekke’de kâfirlerin zulüm ve eziyetleri dayanılmaz hâle ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN MÜBÂREK ;

Tebe-i înin büyüklerinden. Devrinin en büyük hadîs kıh âlimlerindendir. İsmi Abdullah, babasımr M übârek’tir. Babası Türk, annesi Hârezml 736 (H. 118)da Horasan’ın Merv şehrinde do; 797 (H. 181)de Bağdât yakınlarında Hîf den yerde vefât etti; oraya defnedildi. Abdullah bin Mübârek ilk tahsilini Merv yaptı. Sonra Bağdâd’a gitti. Tâbiînin büyükler den ve Hanefî mezhebinin kurucusu İmâm-ı A’zi Ebû Hanîfe’den ilim öğrendi. ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN MES’ÛD;

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. İlk îmân edenlerin akıncısıdır. Babası M es’ûd, annesi Ümm-i Abd’dır. İbn-i Mes’ûd ve İbn-i Ümm-i Abd isimleriyle meşhûr olmuştur. Künyesi Ebû Abdullah veya Ebû Abdurrahmân’dır. Mekkeli olup, doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 652 (H. 32)de Medine’de vefât etti. Kabri Cennet-ül-Bakî Kabristanındadır. M üslüm an olm adan önce Ukbe bin Ebû Mu’ayt’ın koyunlarını güderdi. Bir gün koyun güderken ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN CAHŞ

Eshâb-ı kirâmdan. Peygamber efendimizin halası Ümeyme ile Cahş’ın oğludur. Kız kardeşi Zeyneb, Peygamber efendimizin hanımlarındandır. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Peygamber efendimizi çok sevdiği ve bu muhabbet uğruna canını fedâ etmekten çekinmediği için El-Mücâhidü fıllâh, yâni “Allah Yolunun Fedâisi” lakabıyla anılırdı. 40 yaşlarındayken 625 (H. 3)te Uhud Muhârebesinde şehîd oldu. İlk Müslümanlardan olan Abdullah bin Cahş da diğer Müslümanlar gibi müşriklerin (inanmayanların) eziyetlerine ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN AMRBİN AS;

Eshâb-ı ki râmın büyüklerinden Amr bin Âs’ın oğlu. Annesi Rayla binti Münebbih’tir. Mîlâdî 616 yılında hicretten yedi sene kadar önce Mekke’de doğdu. Babasından önce îmân etti. Müslüman olmadan önce ismi Âs idj. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, Abdullah olarak değiştirdi. Birçok seriyyede süvârî olarak bulundu. Yermük Gazâsına da katıldı. Bu gazâda babası Amr bin Âs ordu kumandanlarındandı. Abdullah bin Amr ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ABDÜLMUTTALİB ;

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın babası. Babası Abdülmuttalib (Şeybe)dir. Annesi Fâtıma binti Amr’dır. Babasının onuncu oğludur. Yaklaşık olarak 553 veya 546 yılında doğdu. Peygamber efendimizin doğumundan yedi ay önce vefât etti. Babası Abdülmuttalib o devirde Mekke hâkimiydi. Zemzem kuyusunu yeniden ortaya çıkarıp, tâmiri esnâsında, on erkek çocuğa sâhib olduğunda birini kurban etmeyi adamıştı. Arzusu gerçekleştikten sonra, gördüğü bir rüyâ üzerine adağını ...

Devamını Oku »

ABDULLAH BİN ABBAS ;

Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından. Resûlullah efendimizin amcası hazret-i Abbâs’ın oğludur. Annesi Lübâbe binti Hâris Hilâliyye olup, Hâlid bin Velîd’in teyzesidir. Hicretten birkaç sene önce Mekke’de doğdu. 687 (H. 68) senesinde T âif te vefât etti. Abdullah bin Abbâs doğduğu zaman, Peygamber efendimiz onu kucağına alıp; “Allah’ım! Onu dinde fakîh kıl ve Kitâb’ını ona öğret.” diye duâ etti. Küçük yaştan itibâren Peygamber ...

Devamını Oku »

ABDUH ;

Mısırlı yazar ve din adamı. İsmi Muhammed Abduh olup, Abduh diye meşhûr olmuştur. 1849’da Mısır’da doğdu. 1905’te yine burada öldü. İlk tahsiline Tanta’da başladı. Bir müddet sonra medreseyi terk ederek köyüne döndü ve zirâatle meşgûl oldu. Babasının ısrârı ile tekrâr tahsile başladı. 1866’da Kâhire’ye giderek Câmi-ül-Ezher Medresesine girdi. Bu sırada tasavvufla meşgûl oldu. 1872’de Ehl-i sünnet îtikâdına aykırı sözleri yüzünden ...

Devamını Oku »

ABDİ PAŞA (Nişancı)

Osmanlı devlet adamı ve târihçi. Asıl adı Abdurrahmân’dır. İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde dünyâya geldi. Doğum târihi belli değildir. Eğitim ve öğretimini Enderûn-ı hümâyûnda tamamladı. 1648’de Saray-ı Hümâyûnun Büyük Oda kısmında ilk resmî vazifesine başladı. İki sene sonra Seferli Koğuşuna atandı. Bu vazifede 1659’a kadar kalan Abdî Paşa, Has Oda’ya tâyin edildi. 1665’te tuğra çekme vazifesi verildi. 1668’de sır kâtipliğine getirilen Abdî ...

Devamını Oku »

ABDİ PAŞA

Osmanlı Devletinin Budin eyâletindeki son vâlisi ve meşhûr Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekâsı ve kâbiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası oldu. Girit savaşlarında büyük kahramanlıklar göstermesi üzerine vezirlik rütbesine terfi etti. Bundan sonra sırasıyla; Bağdâd, Mısır, Bosna ve Budin vâliliklerinde bulundu. 1684 yılında Halep vâliliğine, aynı yıl tekrar Budin vâliliğine tâyin ...

Devamını Oku »

ABDİ İPEKÇİ;

Gazeteci, yazar. 1929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lilesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devâm etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Nâci Karacan’ın çıkardığı Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir müddet sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 senesinden 1 ...

Devamını Oku »

ABDALİYE DEVLETİ;

Afganistan’da Abdâlî kabilesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdâliler, Gazneliler zamânında Müslüman oldular. Uzun süre dağlarda yaşayan bu Türk boyu, Bâbürlüler Devleti ile Safevî Devletinin arasının bozuk olduğu bir sırada, Tarnak ve Argandab vâdilerine indiler. Bölgenin durumu itibariyle iki büyük devlet arasında yaşamalarına rağmen, kendi başlarına hareket ediyorlardı. Bir süre sonra Herat eyâletinin yönetimini ele geçiren Abdâlîler, üzerlerine ...

Devamını Oku »

ABDAL (EBDÂL );

Allahü teâlâya yakın sevgili (evliyâ) kullardan biri. Arapçada, ikisi de “karşılık, birinin yerine geçen” mânâlarına gelen bedel ve bedîl kelimelerinin çoğulu olmakla berâber, Türkçede teklik mânâda kullanılmıştır. Halkın açıkça bilmediği ve dünyânın nizâmı (düzeni) ile vazîfeli olan bu kimselerden biri vefât edince, yerine başka bir velî bedel kılındığından yâni görevlendirildiğinden ve çok olduklarından “ebdâl” sözü ile tanınmışlardır. Ebdal olan mübârek ...

Devamını Oku »

ABBÂS VESİM EFENDİ

Osmanlılar zamânmda on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattât ve astronomi âlimlerinden. Kambur Vesîm Efendi ve Derviş Abbâs Tabîb isimleriyle de bilinen Abbâs Vesîm Efendi, on yedinci yüzyılın sonlarında doğdu. 1760 (H. 1174) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri Edirnekapı dışındaki kabristandadır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abbâs Vesîm Efendi, Bursalı Tabîb-i Sultânî Ali Efendi ile babası Ömer Şifâî Efendiden tıp, Yanyalı ...

Devamını Oku »

ABBAS HİLMİ-II

Osmanlı Devleti tarafından M ısır’a gönderilen sonlıidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu. Hidiv Tevfik Paşanın oğludur. M ısır’da prenslere âit mektepte okuduktan sonra İsviçre’de tahsîl gördü. Kardeşi Mehmed Ali ile berâber Viyana’daki Theresianum okuluna devâm etti. 1892’de babasının vefâtı üzerine on sekiz yaşında Osmanlı Devleti tarafından Mısır hidivliğine getirildi. Abbâs Hilmi Paşanın genç ve idâri işlerde tecrübesiz olması ...

Devamını Oku »

ABBAS HİLMİ-I

Mısır vâlilerinden. Babası Ahmed Tosun Paşadır. Vehhâbîler üzerine sefer yapıp, onların fitne hareketlerine mâni olmak için va- zîfelendirilen Mehmed Ali Paşanın çok sevdiği torunudur. 1813 (H.1228)te Cidde’de doğdu. Mısır’da yetişti. Abbâs Hilmi, amcası İbrâhim Paşanın 1848 senesinde vefâtı üzerine Mısır vâliliğine tâyin edildi. Bu sırada OsmanlIlarda Tanzîmât devri başlatılmış ve M ısır’da da Avrupa’nın tesiri ile bir takım reformlar yapılmaya ...

Devamını Oku »

ABBAS BİN ABDÜLMUTTALİB ;

Eshâb-ı cirâmdan ve Peygamber efendimizin amcalarından. \bdülmuttalib’in en küçük oğlu. Peygamber efendimizin doğumundan iki veya üç yıl önce Mekte’de doğdu. 652 (H. 32) senesinde Medîne-i mülevverede vefât etti. Peygamber efendimiz, annesinin vefâtından sonra dedesi Abdülmuttalib’in yanında kaldığı sırada, hazret-i Abbâs ile birlikte büyüdü. Gençliğinde ticâretle uğraşan Abbâs bin Abdülmuttalib, Peygamber efendimiz İslâmiyeti anlatmaya başlayınca, karşı çıkmayıp, akrabâlık gayretiyle O ’na ...

Devamını Oku »

ABBADİLER (Abbadoğulları)

İspanya’da Endülüs Ertıevîlerinin yıkılışından sonra kurulan emirliklerin en kuvvetlilerinden biri. Benî Lahm kabilesi mensuplarından Endülüslü kumandan Muhammed bin Abbâd’ın oğlu kâdı Ebü’l-Kâsım Muhammed tarafından kuruldu. 1023 (H.414)te bağımsızlığını kazandı. 1091(H.484)e kadardevâm etti. Abbâdîler, İşbiliyye ve çevresinde hâkimiyet kurdular. Ebü’l-Kâsım Muhammed’in vefâtından sonra beyliğin başına oğlu Abbâd geçti. Abbâd, babasının Berberi Hânedânlarma karşı başlattığı savaşı sürdürdü. Devletinin topraklarını büyük ölçüde genişletti. ...

Devamını Oku »