İslam

2 — Çocuk:

Mükellef (yükümlü, sorumlu) olmanın ikinci şartı ergenlik çağına girmektir. Henüz bu çağa gelmemiş olan çocuklara oruç tutmak farz değildir. Ancak velilerinin onlan oruca alıştırmalan, oruç terbiyesi vermeleri, bunun için uygun duruma gelince —aralıklarla da olsa— oruç tutturmalan güzel bir davranıştır. Buhârî ve Müslim’in rivayet ettikleri bir hadisten sahâbenin, çocuklarını oruca alıştırdıklarını, acıktık diye şikâyetlenen çocuklan oyuncaklarla oyaladıklannı öğreniyoruz.

Devamını Oku »

Oruç kimlere farzdır:

Müslüman, aklı başmda, sağlam, yerleştiği yerde bulunan (yolcu olmayan), kadın ise hayız ve lohusalık hallerinde bulunmayan kimselere ramazan orucunun farz olduğunda ittifak vardır. Bu şartlan taşımayanların oruç ibâdeti karşısındaki durumlannı maddeler halinde şöylece özetleyebiliriz:

Devamını Oku »

Ramazanın başlangıcı:

Farz olan oruç, ramazan ayı içinde tutulan oruçtur; kazâ ve keffâret de bunun kaçırılmasından doğmaktadır. Şu halde ibâdetine başlamak ve son vermek için ramazan ayının giriş ve çıkışını bilmek, «hangi gün ramazan ayının birinci günüdür, hangi gün ramazan bayramıdır» tesbit etmek gerekmektedir. Rasul-i Ekrem (s.a.) âlim cahil, okuyan okuyamıyan, şehirli köylü… herkesin kullanabileceği bir ölçü vermiş «Ramazanın giriş hilâlini görünce ...

Devamını Oku »

Hikmeti:

Çeşitli mevsimlerde ve durumlarda kullarını bir ay, gündüzleriyemek, içmek ve birleşmekten meneden, böyle bir ibâdetiteklif eden Allah Teâlâ’nın şüphesiz kullar için hayırlar,menfaatler, iyilikler sağlayan maksad ve hikmetleri vardır.Bunlar içinden bilinebilenleri, düşünebildiklerimizi şöyle sıralamakmümkündür:1 — Oruç Allah Teâlâ’nın emri ile yapılan, O’na ibâdet olmaküzere edâ edilen bir vazife olduğu için oruçlu bütün günkendisini devamlı olarak ibâdet halinde bilecek, oruç hali onakesintisiz ...

Devamını Oku »

Ayetler, hadisler:

«Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi —sakınasınız diye— size de oruç farz kılındı.» (el-Bakara: 2/183). «Doğruyu yanlıştan ayıran, yol gösteren açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’ân’m içinde indirildiği ramazan ayı; kim o aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin!» (el-Bakara: 2/185). «…oruç tutan erkekler ve kadınlar… İşte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır.» (el-Ahzâb: 33/ 35). Bir kudsi ...

Devamını Oku »

RAMAZAN İBADETİ

Giriş:«İbadet, ubudiyet, tapınma, kulluk» kelimeleri «itaat etmek,boyun eğmek, kutsal mânada saygı sunmak, en büyük varlıkdiye iman edilene yaklaşmak için bir takım merasimler ifâ etmekve hareketler yapmak» tır. Bir âyete göre insanlar ve cinler«kulluk etsinler diye» yaratılmışlardır. Kâfiri mü’mini, fâsıkıâbidi, iyisi kötüsü, maddecisi ruhçusu ile bütün insanlarkulluk etmektedir; ancak kimi kula, kimi nefsine, kimi dünyamenfaatlerine, kimi gazap ve ihtiraslarına, kimi gerçek ...

Devamını Oku »

B) FIKIH AÇISINDAN MESELEYE KISA BİR BAKIŞ :

Yazıların telifi: Buraya kadar, namaz vakitleri hakkmda toplu bir bilgi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nm temkinler ile ilgili bir açıklamasını ve 45. enlem dairesinin kuzeyinde kalan bölgede, namaz vakitlerini bildiren alâmetlerin ya hiç bulunmadığı, yahut da çok geç veya kısa müddetler içinde gerçekleştiği mıntıkalarda namaz ve oruç ibâdetlerinde esas almacak zaman ölçüsünü tesbit için yapılmış bir toplantının karar özetini arzetmiş olduk. ...

Devamını Oku »

III — 45. ENLEM DAİRESİNİN KUZEYİNDE NAMAZ VAKİTLERİ s

A) BRÜKSEL TOPLANTISI: 45. arz (enlem) dairesinin kuzeyinde yer alan ülkelerde bazı namaz vakitlerinin geç teşekkül etmesi veya namaz vaktinin girdiğini gösteren atmosfer alâmetinin hiç meydana gelmemesi sebebiyle buralarda yaşayan müslümanlar problemlerle karşılaşıyor ve çözüm arıyorlardı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi Arabistan’daki Râbıtatu’l-Alemi’l-islâmi’nin ortak teşebbüs ve tertibi ile geçtiğimiz (1980) Haziran ayının 23 – 27 günleri arasında Brüksel İslâm ...

Devamını Oku »

II — DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN TEMKİN HAKKINDAKİ KARARI:

Yurtiçi için hazırlanacak «Diyanet Takvimi» ne konacak namaz vakitleri ve imsak vaktinin hesaplanmasında esas alınacak ölçüler ile hangi vakitlere ne kadar temkin süresi eklenmesinin uygun olacağına dair 18.12.1981 gün ve DHYİ 31-916 sayılı onay; Kurulumuzun, Diyanet İşleri Başkanı Tayyar ALTIKULAÇ’m başkanlığında, Başkanlık Vakit Hesaplama Uzmanı Harita Yük. Müh. Emekli Alb. Arif ÇÖKLÜ’nün de müşahit olarak katıldığı 28.12.1981 ve 21.1.1982 tarihli ...

Devamını Oku »

CUMA NAMAZI:

Dört rek’at önce kılman sünnet, iki rek’at farz ve dört rek’­ at son sünnet olmak üzere toplam on rek’at olan Cuma namazının vakti Cuma günleri öğlenin ilk vaktidir.

Devamını Oku »

TERAVİH NAMAZI :

Toplam yirmi rek’at ve sünnet olan teravih namazının vakti de Ramazan aymda olmak üzere yatsı namazından sonradır. Vitir namazından önce veya sonra kılmabilir. Yatsı namazından önce kılınamaz.

Devamını Oku »

VİTİR NAMAZI :

Vitir namazı üç rek’atlı vacip bir namazdır. Vitir namazı yatsı namazının vakti içinde kılınır. Yatsı namazı kılındıktan sonra vitir namazının vakti girer, sabah namazı vaktine kadar devam eder. Yani vitirin vakti yatsı namazının kılınmasına bağlıdır. Yatsı namazmı kılmamış olan bir kimse için vitrin vakti girmemiştir.

Devamını Oku »

YATSI NAMAZI :

Dört rek’at önce kılınan sünnet, dört rek’at farz ve iki rek’at son sünnet olarak toplam on rek’attan meydana gelen yatsı namazının vakti akşam namazının vakti çıktığı zaman başlar, sabah namazmın vakti girene kadar devam eder. Yatsı namazını geciktirmek, namazı kıldıktan sonra yatmak daha sevaptır. Yatsı namazı vakti girmeden kılınamaz. Yurdumuzda yaygın yanlış bilgiye dayanan yanlış tatbikat görülmektedir. Bazı bölgelerde yaz-kış ...

Devamını Oku »

AKŞAM NAMAZI:

Üç rek’at farz ve iki rek’at son sünnetten meydana gelen akşam namazının vakti güneşin batışından itibaren başlar, batı tarafındaki aydınlığın tamamen kaybolmasına kadar devam eder. Güneş battıktan sonra batı bölgesinde şafak denilen bir kızıllık meydana gelir. Bir süre sonra bu kızıllık renk değiştirerek beyaz aydınlık halini alır. îşte bu âna ışâ-ı evvel, birinci yatsı vakti denir. Bir müddet sonra batı ...

Devamını Oku »

İKİNDİ NAMAZI:

Önce kılman dört rek’at sünnet ve dört rek’at farz olmak üzere toplam sekiz rek’attan meydana gelen ikindi namazının vakti yukarıda anlatılan öğle vaktinin bitiminden başlar ve güneşin batacağı zamana kadar devam eder. Bir hadîs-i şerifte sevgili Peygamberimiz: «…Güneş batmadan önce ikindi namazının bir rek’atma yetişen kimse ikindiye yetişmiş ve onu edâ olarak kılmıştır…» buyurmuşlardır.

Devamını Oku »

ÖĞLE NAMAZI:

Önce kılman dört rek’at sünnet, dört rek’at farz ve sonra kılman iki rek’at son sünnet olmak üzere toplam on rek’attan meydana gelen öğle namazının vakti zeval denilen güneşin tam tepe noktasından geçtiği andan (3) başlar ve zeval anındaki gölge hariç her şeyin gölgesi bir misli olana kadar devam eder. Eşyanın gölgesinin bir misli olduğu zamana asr-ı evvel, birinci ikindi zamanı ...

Devamını Oku »

Diyorlar ki

Bid’atlar İslâm’ın ruhuna aykın, Allah ve Rasûlü tarafındanmenedilmiş olmakla beraber bazı zamanlarda ve bazı içtimâisınıflarda din duygusunun yaşamasını, dinin canlı kalmasınıtemin ediyor; bu bakımdan müsamaha edilmesi gerekmezmi?Cevap:1. İslâm’ın iman, ibâdet, nizam ve ahlâk olarak terkedilipunutulması ve sadece bid’atlar vasıtasıyla varlığının hatırlanmasıonun hayatı, değil ölümüdür. Onu yaşatmak için bünyesineyabancı olan bid’atlan değil, Islâm’m esaslarını ihyâ etmekgerekir.İslâm’ı değil de mücerred bir din ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

sahiplerinden isen ve söylediklerimin gerçekliği sence aydınlığa kavuştu ise «emrolunduğunu açıkça söyle ve câhillere aldırma.» Eğer fakir olmaktan korkuyorsan Allah nzık verenlerin en hayırlısıdır. Kim Alah için bir -menfaati- terkederse Allah yerine daha hayırlısını verir; çünkü O, en büyük kerem sâhibidir. Dini kazanç âleti yapmak ne çirkin bir davranıştır! Yaptığın ibâdete karşılık yalnız Allah rızasını iste ve O’na yaptığın ibâdete ...

Devamını Oku »

Netice:

Müslümanlann hastalık ve ölüm karşısındaki tutum ve telâkkilerini,ölüleri için yapmalan ve yapmamalan gereken hususları, dinimizin muteber bilgi kaynaklarından süzüp aktarmayaçalıştık. Bu nevî yazılara iki sebeple aksülamel vaki olur,itiraz edilir:1. Öteden beri böylece devam ettiği ve kimsenin çıkıp daaksini söylemediği için.2. Bazı zümrelerin menfaatlerine dokunduğu için.işte böyle düşünen ve söyleyen din kardeşlerimize, ibn Abidinmerhumun şu sözlerini nakletmekle iktifa edeceğiz.Böyle yapılageldiği, teamül ...

Devamını Oku »

İSLÂM’IN IŞIĞINDA GÜNÜN MESELELERİ

lan bunun bid’at olduğunu, birçok münker fi’lin işlenmesine sebep teşkil ettiğini ileri sürerek «mekruh, hattâ haram» demişlerdir (83) Süyûtî (v. 911/1505) «Husnü’l-maqsıd fi amel’l-mevlid» isimli eserinde mevlid çevresinde işlenen kötü fiiller önlenirse mevlid caiz olur demiştir. Bu münakaşada bahis mevzûu olan «Hz. Peygamber’in doğum gecesi yapılan merasim, zikir ve okuma»dır. Muayyen gecelerde ve yıl dönümlerinde ölünün ruhu için mevlid okutmak ...

Devamını Oku »