İslam

el aziz isminin fazileti

el aziz isminin fazileti

Devamını Oku »

Mükellef ve Davranışları

Mükellef ve Davranışları Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin, yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu                                  işlere ise e f âl-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları ...

Devamını Oku »

Başlıca İbadetlerimiz

Başlıca İbadetlerimiz   Hayatın tamamına yayılmış bu ibadet anlayışından başka, zamanı, yeri, yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel birtakım ibadetler de vardır. İbadetleri, yapılma şekli yönünden kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: bedenle yapılanlar (namaz, oruç vb.), malla yapılanlar (zekât, kurban vb.) ve hem beden hem de mallayapılanlar (hac, umre vb.).     Namaz İslâm’ın, kelime-i şehâdetten sonra en önemli ...

Devamını Oku »

Tebük Seferi

Tebük Seferi Mûte Savaşı’nın üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçmişti. Mûte’nin intikamını almak isteyen Bizanslılar’ın müslümanlar ile savaşmak üzere hazırlığa giriştikleri haberi Medine’ye ulaştı. Hz. Peygamber^ bunun üzerine hemen harekete geçti ve büyük bir ordu hazırlamaya başladı. Çıkacağı seferlerin hedefini genellikle gizleyen Resûlullah^ bu kez hedefini açıkça ilân etti. Haber yayıldı, gönüllüler toplanmaya başladı. O sene Hicaz bölgesinde kıtlık ...

Devamını Oku »

Peygamberimizin Haccı ve Veda Hutbesi

Peygamberimizin Haccı ve Veda Hutbesi Ertesi yıl Hz. Peygamber^ hac için Medine’den Mekke’ye yola çıktığında beraberinde 100.000’den fazla müslüman vardı. Bu hac, o güne kadar yapılmış haclardan hiçbirine benzemiyordu. Çünkü bu hacca hiçbir putperest katılamıyor, hacıların tamamı tek olan Allah’a inanan insanlardan oluşuyordu. Sonraları Vedâ haccı diye isimlendirilen bu hac esnasında Hz. Peygambeıt’^ Arafat’ta İslâm’ın temel ilke ve kurallarını açıkla ...

Devamını Oku »

Ölüm ve Sonrası…

Ölüm ve Sonrası… Ölüm meleği gelir ve can bedenden ayrılır. Ardından kabir hayatı başlar. Bedeni gömülsün gömülmesin ölen her can, kabir hayatını yaşar. İyiler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kötüler için cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir. Kıyamet günü gelip sûra, üfurülünceye kadar herkes kendi yerinde bekler. Kıyamet hem bir yok oluş hem de yeni bir hayata başlayıştır. İsrafil’in sûra ilk ...

Devamını Oku »

Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon

Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon Reenkarnasyon insanın veya başka bir canlının ölümünden sonra ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır. Bu bâtıl inanca ruh göçü ve tenâsuh adları da verilmektedir. Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın insan bedenine yükselinceye kadar değişik can lıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği iyilik ve kötülüklere ...

Devamını Oku »

Kader Nedir

Tevekkül: Allah’a dayanıp güvenme, başkasına değil, sadece Allah’a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu nu Allah’a bırakma, çalışıp çabalarken Allah’ı daima yanında bil me, Allah’a güvenip sonuçtan endişe etmeme, sonucu Allah’tan ve yalnız Allah’tan bekleme, Allah’ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlâkıdır. Tembellik, umursamazlık, lâkayıtlık, sorumsuzluk, boşvermişlik, adamsendecilik, uyuşukluk anlamlarına gelmez. Tevekkül sahibi bir ...

Devamını Oku »

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kurban edilecek hayvan, kesileceği yere eziyet edilmeden getirilir. Hayvanı keserken incitme mek ve ona fazla acı çektirmemek için keskin bir bıçak kullanılır. Hayvanın gözleri bağlanır, başı kıbleye çevrilir. En‘âm sûresinin 79,162-163. âyetleri okunur. Ardından üç defa teşrik tekbiri getirilir. Allah’a dua edildikten sonra “bismillâhi Allahüekber” denilerek kurban kesilir. Dinimize göre kurban kesen kişiler hayvana şefkatle ...

Devamını Oku »

Dua Nedir?

Dua Nedir? Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da mânevî bir şeyler istemektir. Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim yoludur. Aslında genel anlamıyla bütün ibadetler birer duadır. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekât vererek, hac yaparak dua etmiş oluruz. Bunun dışında bir de daha dar ve özel anlamıyla dua vardır. Bu anlamıyla dua, kulun ihtiyacı olan şeyleri yaratıcısından istemesi, ...

Devamını Oku »

Tövbe Nedir?

Tövbe Nedir? Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, açıktan veya gizlice işlenmiş gü nahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık duymak, onları bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve yeniden aynı gü nahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe, Allah’tan özür dilemek, hatalardan dönüp Allah’a yönelmektir, işlenen suç, ka bahat ve kusurlardan dolayı Allah’tan utanarak bağışlanmak için samimiyetle yalvarmaktır. Tövbe, günahları bağışlamaya yetkili tek makamın ...

Devamını Oku »

Tövbenin Kabul Edilmesi

Tövbenin Kabul Edilmesi Tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın bulunması gerekir: 1. işlenen günaha veya hataya yürekten pişman olmak ve bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek: Kur’an bu tür tövbeye “nasuh tövbe adını verir. Nasuh, “samimi, içten, yürekten’’anlamlarına gelir. Bu şart, tövbenin zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizle söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçemez. 2. Aynı hata ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Eşliği

Eş Olarak Hz. Muhammed(s a s ) Hz. Peygamber(s a s-) sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşün celi, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakâr, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakâr, diğerkâm, güler yüz lü bir eşti. • Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, ço cuklarıyla ilgilenirdi. • Eşlerine karşı ...

Devamını Oku »

Müminlerin Anneleri

Müminlerin Anneleri Hatice bint Huveylid: Kureyş’in eşrafından Huveylid ile Fâtıma’nın kızıdır. Üstün iffeti ile tanınır ve bu sebeple “tertemiz” anlamındaki “Tâhire” lakabıyla anılırdı. Hz. Peygamber’den(sas) önce iki defa evlendi ve iki çocuğu oldu, ikinci kocasının ölümünden sonra da Kureyş’in ileri gelenlerinden evlenme teklifleri aldı. Fakat Hz. Hatice bunların hiçbirini kabul etmedi. Hz. Muhammed’e(sas) ise kendisi evlenme teklif etti. Hz. Muhammed’e(sas) ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Babalığı

Baba Olarak Hz. Muhammed ( sas ) Hz. Peygamber^ sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakâr, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, biri hariç bütün evlât larının acısını görmüş yüreği yanık bir babaydı. • Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gös terirdi. Örneğin kızı Hz. Fâtıma için bir keresinde şöyle demişti: “Fâtıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir.” • Çocuklarına ...

Devamını Oku »

Hz. Muhammed’in(sas )Çocukları

Hz. Muhammed’in(sas) Kasım: ilk çocuğudur. İlk vahyin gelişinden yaklaşık on bir yıl önce doğmuştur. Ne kadar yaşadığı kesin olarak bilin memektedir. Yedi gün ya da yedi ay yaşadığı, süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala ya da tamamladıktan sonra vefat ettiği şeklinde farklı rivayetler vardır. Peygamberimizin (sas) künyesi bu ilk oğluna nispetle “Ebu’l-Kâsım” yani “Kâsım’ın babası”idi. Zeynep: Peygamberimizin(sas) en büyük ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Dedeliği

Dede Olarak Hz. Muhammedi Hz. Muhamemed sevecen, şakacı, hoşgörülü, ağzı dualı, şefkatli, öpüp koklayan, candan, sımsıcak, seven ve sevilen bir dedeydi. • Torunlarıyla onlar daha doğmadan ilgilenmeye başlardı. Örneğin Hz. Fâtıma’nın ilk doğumu yaklaştığında ona sık sık uğramış, hâlini hatırını sormuş, “Çocuk doğunca bana haber ver meden çocuğa hiçbir şey yapmayın” diye tembihte bulunmuştu. • Çocuklarına, torunlarına ve çevresindeki bütün ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Komşuluğu

Komşu Olarak Hz. Muhammed(sas) Hz. Muhammed(s ı s) iyilik sever, fedakâr, duyarlı, nazik, hatır gözeten, diğerkâm, saygılı, her zaman paylaşmaya hazır, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, kapısı daima açık bir komşuydu. • Komşuların birbirlerine karşı hakları olduğunu söyler ve kendisi de bu hakları hep gözetirdi. • Komşularından biri hastalandığında geçmiş olsun ziyaretine giderdi. • Komşularından biri öldüğünde cenazesine giderdi. ...

Devamını Oku »

Hz. Muhammedin Akrabalığı

Akraba Olarak Hz. Muhammed (sav) Hz. Muhamemed vefakâr, diğerkam, cömert, güleç, sıla-i rahme özen gösteren, iyilik sever, fedakâr, duyarlı, nazik, hatır gözeten, saygılı, sevecen, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, ilgili, candan, sımsıcak, nezih, iyi huylu, sevilen ve sayılan bir akrabaydı. • Akrabalarını sık sık ziyaret ederdi. Onlara gü- leryüz gösterir, güzel sözler söyleyerek gönüllerini alırdı. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: ...

Devamını Oku »

Eğitimci Olarak Hz. Muhammed

Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (sas) 0530 978 55 00 sefa can mobilya serkan wifi yi açsın cebin  5470 5500 dolar Hz. Muhamemedi zorlaştırmayıp kolaylaştıran, zeki, sabırlı, sakin, şefkatli, anlatımı açık, anlayışı derin, anlaması seri, öğrettiklerini bilen, bildiklerini yaşayan, güler yüzlü, sözü özlü, müjdeleyici, uyarıcı, vahyi tebliğ eden, örnek olan, âlemlere rahmet bir eğitimciydi. • Aldığı her yeni vahyi müslümanlara hemen ...

Devamını Oku »
bool(false)