ALLAH DOSTLARI

HASANI BASRİ

HASANI BASRİ (K.S.)Hasan-ı Basri Ebu Said bin Cafer (k.s.) Hicrî 22 – Milâdî 642 yılında Medine-i Tâhire’de, dünyaya teşrif etmiş; Hicrî 110 – Milâdî 728 yılında Basra’da, irtihâl-i dâri beka eylemiştir. Kabr-i şerifinin bulunduğu yer, el’ân ziyâretgâhdır.Bu zâtın babası Misan (*) halkından idi. Gazâların birinde esir düştü ve ensârdan birisine köle oldu. O ne güzel bir esirliktir ki; Resûlullah’a (s.a.v.) ...

Devamını Oku »

HAMİDEDDÎN-İ AKSARAYÎ

HAMİDEDDÎN-İ AKSARAYÎ (K.S.)Hamideddîn-i Aksarayî diğer nâmı ile Somuncu Baba, Konya Aksaray’­da doğmuş, Milâdî 1300 – 1400 yılları arasında yaşamıştır. Hicrî 815 – Milâdî 1402 yılında, Malatya’nın kazâsı Dârende’de, fani dünyayı terk edip cemâl âlemine ulaşmıştır. Tohma suyunun kenarında, yeşillikler içinde, kendi adını taşıyan caminin yanıbaşında bulunan türbesi, el’ân ziyâretgâhdır. Bundan başka yerlerde-Bursa ve Konya Aksaray’da-türbeleri varsa da bunlar ruhunu tâziz, ...

Devamını Oku »

HALLAC-I MANSUR

HALLAC-I MANSUR (K.S)Büyük mutasavvıf Şeyh Hüseyin Hallac-ı Mansur (k.s) Bağdat’ın Bayzâ kasabasında Hicrî 242 – Milâdî 857 yılında dünyaya gelmiştir. Hicrî 309 -Milâdî 26 mart 922 de altmış beş yaşında iken, şehit edilmiştir. Künyesi Ebul Mugis’tir.Genç yaşta seyahate başladı. Henüz çocuk denilecek bir yaşta, on sekiz yaşında, Abdullah Tusterî’nin hizmetine girdi. Sonra Basra’ya gidip, Şeyh Osmani Mekkî ile sekiz yıl ...

Devamını Oku »

HACI ZEHRA HANIMEFENDİ

HACI ZEHRA HANIMEFENDİ (RAH.)Hacı Zehra Albayrak Rahmetullahi aleyh (Hû Zehra Anne), Rumeli’nin Selânik vilâyeti, Tikveş kazâsında Hicrî 1318 – Milâdî 1898 yılında dünyaya teşrif etti. 1992 yılında İstanbul’da vefat etti; kabr-i şerifi Ankara’da, Gölbaşı Hacı Hasan köyü kabristanındadır.Asil bir aile içinde dünyaya gelen, mazbut bir hayat yaşayan Zehra Anne’nin pederi Hasan Efendi, kırk beş yaşında iken Bulgar’lar tarafından şehit edilmiştir. ...

Devamını Oku »

HACI FAHRİYE

HACI FAHRİYE (RAH.)Hacı Fahriye Hanımefendi, Ankara’nın eşrafından Şeyh Halil Efendinin torunu, Hocazâde İmam Şefik Efendinin ve Ayşe Hanımefendinin biricik kızlarıdır. Hicrî 1318 yılında Ankara’da dünyaya teşrif eden Hacı Fahriye Hanımefendi, Hicrî 1387 yılı Cemâziyelâhir – Milâdî 30 Temmuz 1971 cuma günü, cuma vaktinde, altmış dokuz yaşında iken, dört senedir ikâmet ettiği Medine-i Tâhire’de irtihâl-i dâri bekâ eylemiştir. Aynı gün ikindi ...

Devamını Oku »

HACI BAYRAM-I VELÎ

HACI BAYRAM-I VELÎ (K.S.)Hacı Bayram-ı Velî (k.s.) Milâdî 1352 yılında, Ankara’nın Solfasol köyünde doğdu. Asıl adı Nûman’dır. Babası, Koyunluca Ahmed isminde bir zâttır. Zahirî tahsilini İzzettin-i Velî’den yaptı. Sonra Ankara’da Melike Hatun tarafından yaptırılan Kara Medrese’de müderrisliğe başladı. Kısa zamanda dersleri, kendisini dinlemek isteyenlerle dolup taştı. Bilgisi sayesinde çok sevilen ve sayılan bir insan oldu. Büyük bir şeref, itibâr ve ...

Devamını Oku »

FERİDEDDİN ATTÂR

FERİDEDDİN ATTÂR (K.S.)Şeyh Ferideddin Attâr Muhammed bin İbrahim’in (k.s.) doğum ve ölüm tarihleri kat’iyetle malûm değildir. Hicrî 540-618 yılları arasında yaşadığı tahmin edilebilir. Nişabur civarında eski bir köy olan Kedken’de doğmuştur. “Attâr” nâmını, attârlık yaptığı için almıştır. (*)Câmî’nin Nefahât’ta anlattığına göre:”Bir gün dükkânına bir derviş geldi ve Ferideddin Attâr’a:Allah için bir şey ver, dedi. İşine iyice dalan Attâr hz., fakire ...

Devamını Oku »

FAHREDDÎN-İ RAZİ

FAHREDDÎN-İ RAZİ (K.S.)Büyük islâm âlimi İmâm Muhammed bin Ömer Fahreddîn Râzi (k.s.), Hicrî 544 – Milâdî 1209 yılında dünyaya gelmiş; Hicrî 606 – Milâdî 1271 yılında Herat’ta irtihâl-i dâri beka eylemiştir. Altmış iki yıl muammer olup, Din-i Mübin-i İslâm’a çok büyük hizmetlerde bulunmuştur.Fahreddîn-i Râzî hz. orta boylu, iri cüsseli, omuzları ve göğsü geniş, güzel görünümlü, gür sesli, heybetli idi. Aslı, ...

Devamını Oku »

EŞREFOĞLU RÛMÎ

EŞREFOĞLU RÛMÎ (K.S.)Şeyh Eşrefoğlu Rûmî’nin (k.s) esas adı Abdullah’dır. Bursa’nm İznik kazasında Hicrî 754 – Milâdî 1349 yılında dünyaya geldi. Yine aynı kasabada, Hicrî 874 – Milâdî 1469 yılında, yüz yirmi yaşında iken, irşâd vazifesini tamamlayarak, cemâl âlemine göçtü. Vefatı için şöyle söylenmiştir: “Eşrefzâde azm-i cinân eyledi.”Kâdirî tarikatının ikinci pîri olan Eşref-i Rûmî hz. Bursa’da, Çelebi Mehmed Medresesinde tahsilini ikmâl ...

Devamını Oku »

EMİR SULTAN

EMİR SULTAN (K.S.)Asıl adı Şemsettin Muhammed Buharî olan Emir Sultan, aslen Buhârâ-‘lıdır. Babası, Buhârâ mutasavvıflarından “Emir Külâl” ünvanıyla tanınmış Seyyîd Ali Hüseynî’dir. Nesebi Hz. Ali’ye dayanır.Manevî hak katlarını ve Hz. Muhammed’in sünnetinin inceliklerini bilir ve yapardı. Bu sayede, Allahü Teâlâ’nın esmâ ve sıfatlarının tecellîsine nâil olurdu. Peygamber-i Hüdâ Efendimiz’den (s.a.v.) nûr alırdı. Gönlü ilâhî aşkla doluydu. Cenâb-ı Hakk’ın garibelerini görürdü. ...

Devamını Oku »

CÜNEYD-İ BAĞDADÎ

CÜNEYD-İ BAĞDADÎ (K.S.)Cüneyd-i Bağdâdî Ebul Kâsım (k.s.) Hicrî 207 yılında Nihavent’de dünyaya gelmiştir. Hicrî 298 yılında, doksan bir yaşında iken, Bağdat’ta irtihâl-i dâri beka eylemiştir. Kabr-i şerifi Bağdat’ta, el’ân ziyaretgâhdır.Kumaş ve gömlek ticareti yapardı. Lakâbı Ebul Kâsım’dır. Evliya zümresinin efendisi anlamına gelen “Seyyid-üd Tâife” ünvânıyla anılmıştır. Babasının adı Muhammed’tir. Meşâyih’den Sırrı Sakatî hz., dayısı idi; onun sohbet ve ilminden faydalanmıştır. ...

Devamını Oku »

AZİZ MAHMUD HÜDÂİ (K.S.)

AZİZ MAHMUD HÜDÂİ (K.S.) AZİZ MAHMUD HÜDÂİ (K.S.)Celvetî tarikatının kurucusu Üftâde hz.’nin has müridi Kutb-ul Ârifîn Seyyîd Aziz Mahmud Hüdâi (k.s.), Hicrî 950 yılında Seferihisar kasabasında dünyaya gelmiştir. Pederleri Mahmud oğlu Fazlullah Efendidir. Bizzat kendi­leri, Cüneyd-i Bağdadî hz.’nin soyundan olduklarını nakletmişlerdir. Hicrî 1038 yılı Sefer ayının ikinci salı gecesi, seksen sekiz yaşlarında iken, irtihâl-i dâri beka eylemişdir. İstanbul’da Üsküdar’da yaptırmış ...

Devamını Oku »

AKŞEMSEDDÎN (K.S.)

Akşemseddîn hz. on beşinci asrın büyük âlim ve velîlerindendir. Asıl adı Şemseddin Mehmed bin Hamza’dır. (k.s.) Hicrî 793 – Milâdî 1390 yılında Şam’da doğdu. Hicrî 864 – Milâdî 15 Ocak 1459 yılında Bolu’nun Göynük kazâsında vefat etti. Kabr-i Mübârekesi, el’ân mâmur ve ziyaretgâhtır.Şeyh Şehâbeddin Sühreverdî hz.’nin neslinden olup, oradan da Hz. Ebû Bekir-is Sıddîk’a (r.a.) dayanır. Şerâfeddin Hamza-i Şâmi ismindeki ...

Devamını Oku »

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ Muhterem pederim Hafız Mehmed Hulusi Efendi’nin Üstâz-ı Ekrem’i, bizlerin ilk bulduğu ve bağlandığı kapı, zamanın mânâ yönünde ulu’su Ali Haydar Efendi, “Bismillâh” nâmı ile meşhur Mehmed Şerif Efendi’nin oğludur. Doğum tarihi pek kesin olmamakla beraber, 1870 olduğu tahmin edilmektedir. Ahıska’da dünyaya gelmiştir.Çarşamba’lı Hacı Ahmed Efendi’den icazet almış, senelerce ders-i âm olarak bulunmuştur. Uzun seneler, Bandırma ilçesine ...

Devamını Oku »

Hatm-İ Hace

Seyr ilallah yapar hatm-i hace meclisi Pak eyler,safi kılar,hatm-i hace meclisi Orada olmaz süfliyyat,onu yakar ulviyyat, Gir de gör,bak ne hayat,hatm-i hace meclisi. Zikri o beyan eder,esrar-ı ayan eder, Maşukuna yar eder,hatm-i hace meclisi. Hüdaverdi,fırsat bil,kaçırma bu taatı, Hakkı zikreder kalpler,hatm-i hace meclisi.(H.Hasan BURKAY K.S)

Devamını Oku »

Takva

Takva akıllıca yapılan işlerin en güzelidir.Hak’ka asi olmak, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.Verilen emaneti yerine getirmek, en üstün doğruluk sayılır.Hiyanet olarakmda en önemlisi, yalandır HZ.Ebubekir es Sıddık (r.a)

Devamını Oku »

kurandan inciler

  BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM Ancak ,bundan sonra tevbe edip yola gelenler başka.Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.(Al-i imran:89)

Devamını Oku »