ÇALIŞLAR

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(İzzettin), türk generali ve si-yaset adamı (Yanya 1882 – İstanbul 1951). Birinci Dünya savaşında Atatürk’ün ku-manda ettiği birliklerin kurmay başkanlığı-nı yapmakla ün yaptı. 1906 Yılında Harp akademisini bitirdi. 31 Mart olayında ve Balkan savaşında görev aldı. Birinci Dün-ya savaşında Çanakkale’de 19. tümen kur-mayında, Anafartalar grubu kurmay baş-kanlığında, Kafkas cephesinde XVI. kol-ordu ve 2. ordu kurmay başkanlıklarında bulundu. Mütarekede genelkurmay 4. şube ı^dürüydü. 1920 Yılı haziranında Anado-lu’ya geçerek batı cephesinde yapılan he-men bütün savaşlara tümen kumandanı ola-rak katıldı. Sakarya Meydan muharebesin-de birinci gruba. Büyük Taarruz ve Baş-kumandanlık meydan muharebesinde de I. kolorduya kumanda etti. İkinci dönemde Aydın milletvekilliğine seçildiyse de 1 ka-sim 1924’te diğer asker milletvekilleri ile birlikte istifa ederek ordudaki görevine döndü. 1933’te orgeneralliğe yükseldi ve 1939’a kadar 2. ordu kumandanlığı yaptı. Aynı yıl Muğla milletvekili oldu ve üç dönem üst üste Muğla ve Balıkesir mille؛-vekilliği yaptı, ^urtuluş savaşı ile ilgili hatıralarını istiklâl Harbi Hâtıratı (5 cilt, 1932) adiyle yayımladı. (M)
Çalışma bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde, çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların yaşama seviyesini yükseltmek, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki mü-nasebe^eri memleket yararına * mek, Türkiye’deki çalışma gücünü genel refahı arttıracak şekilde verimlendirmek, tam çalışmayı ve sosyal güvenliği sağlamak amacını güden devlet teşkilâtı.
Çalışma bakanlığı 1945 yılında kuruldu; ça-lışma hayatiyle ilgili Deniz iş kanunu, İş kanunu gibi temel kanunları hazırladı ve bağ-İl kuruluşları olan Yakın ve Ortadoğu Çalışma enstitüsü, Sosyal Sigortalar kuru-mu, iş ve İşçi Bulma kurumu gibi ku-ruluşlar vasıtasıyle ؛s hayatında düzenle-yici rol aldı. Milletlerarası Çalışma teşkilâ-tiyle temas kurdu. Bakanlık bünyesinde is-tişarî görev yapan bir Çalışma meclisi ve danışma birimleri olarak da Araştırma ku-rulu. Hukuk müşavirliği, Teftiş kurulu ve Savunma sekreterliği vardır. Esas birimleri ise, Çalışma Genel müdürlüğü ile işçi Sağ-lığı Gen؟l müdürlüğü meydana getirir. Taş-ra teşkilâtı olarak 23 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyar-bakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Ko-caeli, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak) bakanlığı tem-sil eden ve onun görevlerini yerine getiren Bölge Çalışma müdürlükleri vardır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.