Ç e ş i t l e r i n e g ö r e n i s â b :

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

1 — Bu şartları taşıyan hayvanlardan devenin nisâbı şöyledir:Beş ilâ dokuz devede bir koyun; (on -on dört) iki koyun;(on beş – on dokuz) üç koyun; (yirmi – yirmi dört) dört koyun;(yirmi beş – otuz beş) iki yaşına basmış bir dişi deve (Bint mahâd);(otuz altı-kırk beş) üç yaşma basmış bir dişi deve (bintlebûn), (kırk altı-altmış) dört yaşma basmış bir dişi deve(hıkka); (altmış bir – yetmiş beş) beş yaşma basmış bir dişi deve(ceze’a); (yetmiş altı – doksan) iki bint lebûn; (doksan bir -yüz yirmi) iki hıkka zekât olarak verilecektir. Buraya kadar verilenrakamlar üzerinde ittifak vardır. (29) Sayı 120 yi geçince,fukahâ ekseriyetine göre, her ellide bir hıkka ve her kırktabir bint lebûn verilir. Nehaî, Sevrî ve Ebû-Hanife ise, bir başkarivayete dayanarak, (30) 120’den sonra tekrar başa dönülür;her beş fazla için ilâve bir koyun, on fazla için iki koyun,onbeşte üç, yirmide dört koyun, yirmi beşte bint mahâd, rakamyüz elli olunca üç hıkka, iki yüze kadar yine baştaki gibiher elli artışında bir hıkka eklenerek tekrar başa dönülür demişlerdir.Bazı fakîhler bu iki görüş arasmda delile göre tercihegiderken diğer bazıları deve ve koyun fiatlanna, mükellefindurumuna göre bu iki görüşten birini alıp uygulamak yolunubenimsemişlerdir. (31)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.