Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Bulunuşu

M etalik halde tabiatta pek a z rastlanır. D aha çok
oksijenli ve kükürtlü bileşikleri halinde bulunur. D em ir
ihtiva eden m inerallerin sayısı yüzlere vardığı gibi birçok
topraklar da az veya çok dem ir ihtiva ederler.
D em ir havi m ineraller, oksitler, karbonatlar, silikatlar
ve sülfürler halinde zuhur ederler. Bunların başlıcaları
şunlardır:

M anyetit (Fe,04), m agnetik özelliği vardır. Siyaft ve
koyu esm er renktedir.
H em atit (Fe,0,), kırm ızı renkli olduğu için kırmızı
dem ir taşı da denir. H em atit filizlerinin fosforu ve
k ükürdü az olduğundan dem ir elde edilmesinde en çok
tercih edilen filizlerden biridir.
Lim onit (F e20,xH 20), oksitlenm iş dem ir rengindedir.
İçinde fazla m iktarda kireç bulunduğundan üretim
sırasında katkı m addesi olarak kireç gerektirm ez.
Siderit (FeC O ,), dem ir spatı adı da verilir. Bileşim
inde fazla m iktarda m anganez de bulunduğundan
kıymetli bir cevherdir. Yüksek fırına verilmeden önce
kavrularak C O : çıkarılır.
Pirit (FeS:), altın sarısı renkte olup daha çok sülfü­
rik asid üretim inde kullanılır. K ükürt m iktarı çok fazla
olduğundan dem ir üretim i için uygun değildir. Ç ünkü
çok az m iktardaki kükürt dahi dem irin kırılganlığını
artırm aktadır. Bir dem ir filizinin işlenebilmesi için
dem ir oranının % 30’dan fazla olm ası gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.