Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

AYLARIN MUKADDES GÜN VE GECELERİNDE KILINAN NÂFİLE NAMAZLARIN FAZİLETLERİ VE BUNLARDA OKUNAN ÂYETLER HAKKINDA VÂRİD OLAN SAHÎH HADÎSLER

Bu aylar altı tanedir : 1. MUHARREM. Bu ayın bir çok faziletleri vardır. Aynı zamanda nâfile namazlarının olduğu da bildirilmiştir. Muharremin birinci gecesi ya da zilhiccenin son gecesi bunlardan biridir. Bu gecede on rek’at namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, on Âyet-i Kürsî ve on Ihlâs okunur. Sonra da eller kaldırılarak kendi nefsine, ana babasına ve bütün erkek kadın mü’minler için istiğfarda bulunulur. Ve sonra da şu duâ yapılır : «Allah’ım! Bu sene içinde senin men’ettiğin ve hoşnud olmadığın herhangi bir amel işledim ve bunlardan benim unuttuğum, senin ise unutmadığın vardır. Kudretin yettiği halde bana cezâ olarak bir azâb indirmedin, hilminle muamelede bulundun; işte onlardan dolayı sana yönelip istiğfar ediyorum. Ey bağışlaması çok olan! Beni afvet!.. Senin hoşnud olduğun ve sevâp ile va’dettiğin herhangi bir amel işledimse, onu da benden kabul buyur; umudumu kesme!.» Kim bu duâyı bir defa söylerse, onunla Allah arasında bulunan günahlar bağışlanır, ameli makbul tutulur. Şeytan ise şöyle hayıflanır: Ah yazıklar olsun bize! Bunca yorgunluğumuz zay’oldu, bir senelik uğraşımız boşuna gitti. 2. Muharrem’in birinci günü iki rek’ât namaz kılınır. Bunda istediği kadar kırâette bulunabilir. Namazdan sonra eller kaldırılıp duâ okunur: «Allah’ım! Sen öncesizsin, bu sene ise daha yeni başladı. Bu senenin hayrını bereketini senden istiyorum; şerrinden kötülüğünden sana sığmıyorum. Bu senenin zahmet ve meşguliyetine karşılık sen bana yetersin. Seninle yetiniyorum, ey celâl ve ikrâm sâhibi!.» «Allah’ım! Sen sonsuz ve öncesizsin. Bu sene ise daha yeni başladı. Bu sene içinde şeytandan korunmamı istiyorum. Nefs-i emmârenin kötülüklere olan temâyülüne boyun eğmemem için senden yardım bekliyorum. Beni sana yaklaştıran meşguliyetler, işler ve ameller nasib eyle. Ey celâl ve ikrâm sâ- hibi!.» Bu duâyı okuyana Allah bir melek müvekkel kılar ki şeytanı ondan def’eder, nefsine karşı ona yardımcı olur, ilâhı hoş- nudluğa ermesini kolaylaştırır ve bütün işlerinde ona kolaylık sağlar . 3. Âşurâ gecesi yüz rek’ât namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, üç ihlâs okunur ve namazdan sonra şu tesbîh yetmiş kere tekrarlanır: SÜBHÂNALLAH VE’L-HAMDÜ LÎLLÂH.. Bazılarına göre bu tesbîh sonuna kadar söylenir. Sonra yetmiş kere istiğfar edilir. Bu, Hazret-i Ali’den (R.A.) rivâyet olunmuştur. îbni Mes’ud (RA.) Hazretleri’nin rivâyetinde ise, iki rek’ât namaz kılınır, her rek’atinde bir Fâtiha, üç îhlâs okunur ve namazdan sonra şu tesbîh yapılır: SÜBHÂNALLAHÎ VE’L-HAMDÜ LÎLLÂHÎ VEL ÎLÂHE İLLÂLLAHÜ VALLAHÜ EKBER.. Ve bu yetmiş defa tekrarlanır ve ayrıca yetmiş defa da salâvat-ı şerife getirilir. 4. Âşurâ günü ise sekiz rek’ât namaz kılınır. Her rek’atinde istenildiği kadar Kur’ân’dan okunur. Böylece Allah katında kendine bir sevap hazırlamış ve çoluk-çocuğunun rızkının geniş tutulmasını talep etmiştir. Hazret-i Âişe (R. Anhâ) Vâlide- miz’den yapılan rivâyette, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Kim Âşurâ günü çoluk-çocuğuna geniş imkân tanırsa, Allah o sene içinde ona geniş imkânlar hazırlar..» Süfyân (rahmetullahi aleyh) diyor ki: «Biz elli seneden beridir bunu deneriz, genişlikten başka bir şey görmedik..» Âşuıâ günü sürme çekmek sünnettir. Yahya bin Kesîr diyor ki: «Kim içinde misk bulunan sürmeyi Âşurâ günü gözlerine çekerse, gelecek seneye kadar göz ağrısına yakalanmaz..» Âşurâ günü kim Âyet-i Kürsî ile Ihlâs sûresini yüz defa okur, sonra da ana babasına duâ ederse, Allah onların azâbmı —müşrik bile olsalar— hafifletir.Altı ayın İkincisi RECEB’dir. Bu ayın bir nice faziletleri ve kılınacak nâfile namazları vardır: a) Receb’in ilk gecesinde on rek’at namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, üç thlâs sûresi okunur. Bu, Selmân-ı Fârisî (R.A.) Hazretleri’nden rivâyet olunmuştur. Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır : «Gecelerin en büyüğü ve saygıdeğeri dörttür: Receb’in ilk gecesi. Şaban’m on beşinci gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi..» Hazret-i Enes (R.A.) bu konuda diyor ki: Receb ayı girince Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz şöyle duâ ederdi: «Allah’ım! Receb ve Şaban’da bizi mübarek kıl, üzerimize bereketini indir; ve bizi Ramazana eriştir..» b) Regâib Namazı.. Bu, on iki rek’attir. Receb’in ilk perşembesi oruç tutulur, yatsı ile gecenin ilk üçte biri arasında on iki rek’at namaz kılınır. Her iki rek’atinde bir selâm verilir Ve bu namazın her rek’atinde bir Fâtiha, üç İnnâ enzelnâ ve on iki thlâs sûresi okunur. Namazdan sonra şöyle denilir: «Allah’ım! Senin salât u selâmın ümmî olan peygamberin Muhammed’e ve O’nun hanedân ve yâramna olsun!.. O’nu ve yâra- nım dünya ve âhiret esenliğine kavuştur!.» Sonra secdeye varılır ve şöyle denilir: «Sübbûhun, Kuddûsün Rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh». Bu cümleyi yetmiş defa tekrarlar.. Sonra da başını secdeden kaldırıp şu duâyı okur: «Rabbim! Mağfiret buyur, merhamet eyle, bildiğin (kusurlarımızı) bağışla.. Çünkü sen çok azîz ve çok kerîmsin..» Bu duâdan sonra tekrar secdeye varır ve secdesinde yine «Sübbûhun, Kuddûsün…»ü sonuna kadar söyler. Sonra Ce- nâb-ı Hak’dan hâcetini diler. Çünkü Allah dilerse, kulunun o anda bütün hâcetlerini karşılar.. c) Receb’in ilk cuması., öğle ile ikindi arasında dört rek’at namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, yedi Âyet-i Kürsî; thlâs ve Muavvazeteyn de beşer defa okunur. Selâm verdikten sonra yirmi beş defa: L HAVLE VEL KUVVETE İLL BÎLLÂHİL ALÎYYÎL AZÎM EL-KEBÎRÎ’L-MÜTEÂL der, sonra Allah’a istiğfar edip on def’a tevbede bulunur. d) Receb’in onbeşinci gecesi, yüz rek’at namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, on thlâs okunur. Namazdan sonra Allah’a bin defa istiğfarda bulunulur.. Receb’in on beşinci gündüzü ise, elli rek’ât namaz kılınır, her rek’atinde Fâtiha ve İh- lâs sûreleri okunur.. e) Mi’rac gecesi namazı.. Bu, Receb’in yirmi yedinci gecesine tesadüf eder.. Bu gecede on iki rek’ât namaz kılınır ve her rek’atinde Fâtiha ve thlâs sûreleri okunur.. Sonra şu teşbih yüz defa söylenir: SÜBHÂNALLAHÎ VE’L-HAMDÜ LÎLLÂ- Ht VEL ÎLÂHE ÎLLÂLIAHÜ VALLAHÜ EKBER.. Yüz defa istiğfar edilir, yüz defa Peygamber (S .A.V.) Efendimiz’e salâ- vat-ı şerife getirilir. Sonra kendisi için dilediği kadar duâ eder.. Ve oruçlu olarak sabahlar.. Yâni gecesini namaz ve duâ ile, gündüzünü de oruçlu geçirir.. Altı aydan üçüncüsü ŞABAN’dır.. Bu aym bir nice faziletleri vardır. Bu ayda kılınacak nâfile namazlar hakkmda haber vârid olmuştur. 1 — Şaban’m birinci günü.. Hazret-i Enes’den (R.A.) yapılan rivâyete göre, iki rek’at namaz kılınır, her rek’atinde bir Fâtiha ve on Âyet-i Kürsî ve on defa Şehidallahü âyeti okunur. Bu günü ihyâ edene Allah cennette öyle nimetler hazırlar ki hiç bir göz o nimetleri görmemiş, hiç bir kulak onları işitmemiş ve hiç bir kimsenin hatırından öylesi geçmemiştir. Ayrıca Cenâb-ı Hak o kimseyi, dünya hile ve kötülüklerinden korur, rızkını genişletir ve onu en korkunç günün tehlikesinden güven içinde bırakır. 2 —■ Şaban’m on beşinci gecesi.. Yüz rek’ât namaz kılınır. Mücâhid’in îbni Abbas’dan (R.A.) yaptığı rivâyete göre, bu namazın her rek’atinde bir Fâtiha, on thlâs sûresi okunur. Her iki rek’atinde bir selâm verilir. Hazret-i Enes’den (R.A.) yapılan bir rivâyette ise, bu gece on rek’ât namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha ve yüz îhlâs okunur. Selef-i sâlihîn, bu namaza «Hayır Namazı» demişlerdir. Bazen bu namazı cemaatle de kıldıkları olmuştur.20® Tâvus’un Hz. Vâsile bin Eska’dan (R.A.) yapmış olduğu rivâyete göre, bu gece boy abdesti alıp iyice temizlendikten sonra dört rek’ât namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, on beş îhlâs okunur. 3 — Şaban’m yirmi yedinci gecesi, dört rek’ât namaz kılınır Her rek’atinde bir -Fâtiha ve yirmi beş îzâ zülzile sûresi okunur. Veya bir Fâtiha, bir îzâ zülzile ve yirmi beş defa îhlâs sûresi okunur.. Selâm verildikten sonra secdeye varılır ve secdede yedi defa Fâtiha, bir îhlâs ve bir de Muavvazeteyn okunur, yüz defa Allah’a istiğfar edilir ve yüz defa da Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e salâvat getirilir. Ve sonra yüz defa: L HAVLE VEL KUVVETE ÎLL BÎLLÂHİL ALÎYYÎ’L-AZÎM denilir.. Altı aydan dördüncüsü, RAMAZAN ayıdır.. Bu ayın bir nice faziletleri vardır. Hazret-i Enes’in (R.A.) Resûlüllah (S,A V.) Efendimiz’den yapmış olduğu rivâyete göre: Fahr-i Kâinat Efendimiz, Ramazan hilâli kendini gösterince kıbleye yönelir ve şöyle duâ ederdi: «Allah’ım, bu hilâli üzerimize emniyet ve uğurla getir. Bunu üzerimizde imân, selâmet, îslâm, âfiyet, güzel rızık, hastalıkları def’edici, namaz kılmaya yardımcı, oruç tutmaya güç verici, Kur’ân okumaya tahrik edici bir âtıfet ile bulundur..» Ramazan hilâli belirince cennet kapılan açılır, cehennem kapılan kapanır, şeytanlar bağlanır.. Cenâb-ı Hakk’m her iftar zamanında cehennemden bir nice inanmışları azâd etmesi vardır. Ramazan’da cuma gecesi olunca ve cuma gündüzü gelince iftar vaktinde azâd edilenlerin bir çok katlan sayısınca azâd edilir. Ramazan’m son günü gelince, ay’m başından sonuna kadar cehennemden azâd edilenler sayısmca insan azâd edilir. Ramazan’da kılınacak nâfile namazlar hakkında da bazı haberler vârid olmuştur. a) Ramazan’m ilk gecesinde kim İNN FETAHN sûresini kılacağı nâfile namazda okursa, Allahü Teâlâ onu bu yıl korur Tabii yardım Allah’tandır.. Nitekim İbni Mes’ud (R.A.) Hazretleri de böyle rivâyet etmiştir. Ramazan’m birinci günü dört rek’at namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, beş Âyet-i Kürsî okunur. Namazdan sonra da bir defa yine Âyet-i Kürsî okunur. Ebû Saîd el-Hudrî’den (R.A.) yapılan rivâyette ve Ebû Hüreyre’den (R.A.) yapılage- len nakillerde, deniliyor ki: Ramazan’m ilk gecesinde iki rek’at namaz kılınır; her rek’atinde Fâtiha ve İnnâ Fetahnâ sûreleri okunur. Sonra selâm verilir ve on defa İNN ENZELNÂ- Ht) sûresi okunur; on defa da Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e salâvat getirilir. b) Ramazan’m onuncu gecesinde gece yarısı iki rek’at namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, yedi Âyet-i Kürsî, beş İhlâs, beş de Muavvazeteyn okunur. Selâm verdikten sonra yedi defa Âyet-i Kürsî okunur ve yedi defa da Peygamber (SA.V.) Efendimiz’e salâvat-ı şerife getirilir. Ramazan’m onuncu gündüzü ise, dört rek’at namaz kılınır; her rek’atinde bir Fâtiha, on Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn ve on defa da İhlâs sûresi okunur.. c) Ramazan’m on beşinci gecesi dört rek’at namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, on İhlâs sûresi okunur. Ramazan’m on beşinci gündüzü ise on iki rek’at namaz kılınır. Her rek’atinde bir Fâtiha, bir Âyet-i Kürsî ve üç İnnâ Enzelnâhü sûresi okunur. Namazdan sonra da on defa Âyet-i Kürsî okunur.. d) Ramazan’m yirminci gecesi, iki rek’at namaz kılınır. Heı rek’atte bir Fâtiha, bir Yâ-sîn sûresi okunur. Namazdan sonra da üç defa Âyet-i Kürsî okunur ve Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’e üç defa salâvat-ı şerife getirilir. Yirminci gündüzü ise iki rek’ât namaz kılınır; her rek’atte birer defa Fâtiha, Âyet-i Kürsî, Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn ve thlâs sûreleri okunur. Namazdan sonra da on thlâs okunur ve Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e on defa salâvat-ı şerife getirilir.. e) Kadir gecesi namazı.. îbni Abbas’m (RA.) Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz’den yapmış olduğu rivâyette buyuruluyor ki: «Kadir gecesi iki rek’ât namaz kılan ve her rek’atinde bir Fâtiha, yedi İhlâs sûresi okuyan ve selâm verdikten sonra «Es- tağfirullahe ve etûbü ileyh» istiğfarım yetmiş defa söyleyen kimse, henüz yerinden kalkmadan Allah onun ana babasını ve kendisini —kul tıakln hâriç olmak üzere— afveder. Ayrıca onun için ağaçlar dikmek, saraylar yapmak ve nehirler akıtmak üzere bir meleğini cennete gönderir. Bu kimse dünyadan ayrılmadan önce bütün bunları görür.»210 tmam Ebû Leys (Rahmetullahi aleyh) diyor ki: Kadir gecesinin en az namazı iki rek’attir. En çoğu ise bin rek’attir. Ortalaması yüz rek’attir. Her rek’atinde ortalama olarak Fâ- tiha’dan sonra bir defa tnnâ enzelnâhü, üç defa thlâs okunur. Her iki rek’atte bir selâm verilir. Selâmdan sonra Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e salâvat getirilir. Kadir gecesinin namazı hakkında, onun kadr ü kıymetini yüceltir mahiyette olan Allah Kelâmı ve Resûlüllah (SA.V.) sünneti kâfidir..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.