Avatamsaka-sutra

Avatamsaka-sutra, tam adı m aha v a ipu ly
a -bu d d h a v a tam sa k a -su tr a (Sanskrit dilinde
“Buda’nın Büyülü ve Engin Güldestesi
Üzerine Özdeyişler”), Mahayana Budacıhğının,
kimilerince Gautama Buda’nın öğretilerinin
en an anlatımı sayılan metni.
Araştırmacılar için değeri, Budacılığın ilk
biçiminden son biçimi olan Mahayana’ya
değin geçirdiği düşünce evrimini açığa çıkarmasında
yatar.
Metinde, Buda’nın yaptıklan ve bunlann
sonucunda bir çiçek buketinin gonçalan gibi
ortaya çıkan erdemler anlatılır. Öykü Buda’nın
Aydınlanması ile başlar. Bodhisattva’lardan
(geleceğin Buda’lan) oluşan ilahi
korosu ile bütün dünyalann atomlan kadar
çok sayıda tannsal varhk buna eşlik eder.
Ardından, Buda’dan feyz alan Tann İndra’
mn sarayındaki büyük dinsel toplantı ve
göğün başka katlannda, büyük övgü gösterileri
eşliğinde düzenlenen benzer toplantüar
gelir. Bu toplantılarda Buda, bütün varhklann
Buda ile aym özü taşıdığını, bütün
olgulann karşılıklı ilişki içinde ortaya çıktığını
ve birbirine bağlı olduğunu, sonuçta
her şeyin Buda olduğunu öğretir.
Metnin birkaç biçimi olduğu ve bunlardan
birinin 100 bin dizeden oluştuğu söylenir.
İlk çevirisi, Hua-yen Ching adıyla y. 400’de
ilk kez Çin’de ortaya çıktı. Huayen (ya da
Xianshou) mezhebi olarak da adlandınlan
Avatamsaka okulu, 6. yüzyılda bu metne
dayanarak oluştu ve 8. yüzyılda Kegon
okulu adıyla Japonya’da doruğuna ulaştı.
Metin üzerine aynca çok sayıda yorum
yazıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)