AV TÜFEKLERİNDE KULLANILAN SAÇMA ÇEŞİTLERİ, NUMARALARI VE KULLANILDIĞI YERLER

YİVSİZ AV TÜFEKLERİNDE
KULLANILAN SAÇMA ÇEŞİTLERİ,
NUMARALARI VE KULLANILDIĞI
YERLER:
İlk saçmalar kurşun çubuktan kesmek
suretiyle yapılırdı. Daha sonralan
erimiş kurşun ve arseniğin yüksek bir
kulesinin deposundaki bir elekten aşağıdaki
suya döküldüğü takdirde arseniğin
bu kurşun eriyiklerini yuvarlaklaştırdığı
görüldü. Fakat bu saçmalann yumuşak
olmaları yeni çözüm yollan aranmasına
sebep oldu. İlk olarak kurşun
saçmanın üstü bakırla kaplanıp çok sert
bir saçma elde edildi ve nihayet günümüzün
kurşun ve antimon karışımından
saçmaları geldi.
Saçmalânn bilhassa ördek ve kaz
gibi suda yemlenen hayvanlar tarafından
sindirildiği ve bunun kurşun zehirlenmesi
dediğimiz hayvan popülasyoîılarını
çok azaltan (Bu oran Amerika’daki
ördek ve kaz popülasyonundâ yüzde
öğretiliyor. Birçok kulüplerin lokallerinde
vurdukları hayvan ve, kuşların raasl^
lan sergileniyor!
Türkiye’nin hemen hemen birçok
bölgesinde avcı kulüpleri’ var, yabahcı
memleketlerden gelen avcılârla av partileri
düzenleniyor. 7′
Gencin, yaşlının, avcı belgesinisldıktan,
tüfeklerinin ruhsatım ^ k a k tıktan
sonra avcılık sporunu yapmaya
başlaması, şehirler.ilçeler köyler aşarak
av peşinde koşması ;ok zevkli bir.
uğraş olsa gerek.’ ,
Avcılara rasgele.
Yalnız av hayvanlanmn neslini tüketecek
Sollara başvurmadan, bileli tuzaklar
kurmadan, av küşlannın yumurtalarına
dokunmadan, onların yavrulannı
da ‘koruyarak ye d f kurallara uyarak,
avlanınız. Yolunuz açık kısmetiniz
bol olsun.
★ ★ ★
Avcılar kulübü üyeleri toplu olarak av
kurarlar.
partileri düzenlerler, gerekirse kamp
YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
TESİR SAHASI
Avcı Murat Günşlray
Yurdumuzda avcılar arasında «Bu
tüfek iyi yakar.» 16 kalibre 12’den daha
uzun sürer» gibi bir takım İnançlar vardır.
Bunlar tamamen tesadüflerin neticesidir.
Hepimiz avcılık hayatımızda
bir veya iki -defa olmayacak yerlerden
av vurmüşuzdur. Ancak, bunlar ya kanadı
kınldığı için ya da baş ve boyun
nahiyesine tek bir saçma geldiği için
çantaya girmişlerdir. Aşağıda size menzili
etkileyen asıl unsurlan açıklamaya
çalışacağım. İlk önce hepimizin bildiği
gibi saçmalar bir düzlem üzerindeki
bir daire içinde değil de konik bir
şekilde hareket ederler. Dolayısıyla 36
m’de kağıda attığımız zaman görülen
sıklık yüzdesi hareketli bir cisim üzerinde
çok azalır, kaide konideki saçma yolüğü. Jandarma Ğenel Komutanlığı, Tür- nun 3. ve 5. maddelerinin verdiği yetkiye
Seyahat Acentaları Birliğinden il- kiye müsteniden avlamlması menedilgili
temsilcilerinin katılması ile oluşan miş ve koruma altına alınmış olan av
Merkez Av Komisyonu illerden gelen hayvanları aşağıda belirtilmiştir.
Av Komisyon Kararı ile bu konuda ha- Algeyik (Yağmurca), geyik (Sığın),
arlanan raporu ve komisyona sunulan karaca (Ellik), ceylan, dağ keçisi, dağ
diğer belgeleri incelemiş ve 3167 sayılı koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, ka-
Kanunla Genel Hükümler dahilinde rakulak, yaban, kedisi, ayı, su samuru,
1980 – 1981 Av Mevsimi için bütün yur- sincap erkek, dişi ve yavruları; kuşlardu
kapsayan aşağıdaki hususları kara- dan, sülün, turaç, yaban horozu, ürkekra
bağlamıştır. lik, kuğu, telli turna, turna, saz horozu,
toy, mezgeldek.
I — AYLANMA SÜRELERİ: Yukarıda sayılan memeli av hay-
Av hayvanlan3 gruba ayrılarak av- vanlan ve av kuşlan dışında kalan melanma
süreleri belirtilmiş, bölge gözetil- melilerden Fok (Foça veya ayıbalığı),
meksizin bütün yurdu kapsayan sürüler kirpi ve yarasa ile kuşlardan; Dalgıçlar,
olarak tesbit edilmiştir. pelikanlar, karabataklar, balıkçı türleri,
Buna göre; balaban, kaçışcı kuşu, çeltikçi, kelaynak,
1 — a) Av – hayvanlarının gruplan leylek, flamingo, kumru, guğuk, çobanitibariyle
avlanma süreleri; aldatan, sığırcık, ağaçkakanlar, kırlan-
1. Grup av hayvanlarından; Üveyik, gıç. sağanlar, yalı çapkınlan, ibibik, çebıldırcm,
çil, tahtalı, gökçegüvercin, ba- kirge kuşlan, saz bülbülleri, baştankarağrçtlak,
porsuk, kokarca, tilki ve sansar, 1ar, çalı bülbülleri, sinekkapanlar, çul-
16 Ağustos 1980 – 15 Şubat 1981 ha kuşu, keten kuşu ve diğer ötücü kuş-
2. Grup av hayvanlarından: keklik larla, nesilleri tehlikeli şekilde azalmakînım
kekliği ve tavşan; ta olan kartal, doğan, şahin, atmaca,
13 Eylül 1980 – 4 Ocak 1981 çaylâk, kerkenez, akbabalar gibi.gün-
3. Grup av hayvanlanndan: Ya- düz yırtıcı kuşlan ile puhu, baykuş, kuban
ördekleri, yaban kazlan, sakarmeke, kumav gibi gece yırtışı kuşlan.
su tavuklan, çulluklar ve yağmurcunlar; 3 — Bütün1 yıl avlanabilecek av hayl
i Ekim 1980 – 15 Mart 1981 vanlan aşağıda belirtilmiştir.
Tarihleri arasında olmak Üzere tes- Kurt, çakal, sırtlan, yaban domuzu,
bit edilmiştir. Bu üç grupta yer alan av kuyruk süren, karga, saksağan.
hayvanlanmn, tesbit edilen bu süreler « « n *w*ii â i iâim*-
dışında avlanmalan yasaktır. . a v l a n m a
1 – b ) Yukanda avlanma süreleri YÖNTEMLERİ:
gruplarına göre belirtilen av hayvanla- 4 — a) Kapan, kafes, olta, İlmek,
nndan büyük bir kısmı azalma göster- ağ, ökse, tuzak, zehir, alaca, çığırtkan,
diğinden, bazı türlerin günlük avlanma çalı mühre, teyp cihazı gibi her türlü
miktarlannm smırlandmlmasma gerek- elektronik cihazlarla, projektör, far,
sinim duyulmuş, bu gedenle avcı başına lüks lambası gibi her türlü yapay ışık
bir av günü için; kulanarak su başlannda ve metirislerde
Cil. kum kekliği, bağırtlak 5’er adet pusu kurarak hileli usullerle avlanmak,
Keklik, adatavşanı 3’er adet göl ve denizlerde motorlu tekne ile avÜveylk,
tahtalı, çulluk, yaban lağa vardıktan sonra saatte 3 milin üzeördekleri
ve yaban kazlan 10’ar adet rinde hızla giderken avlanmak,
Tavşan 2’şer adet b ) Geceleri, gün batışından gün
olarak smırlandmlmıstır. doğuşuna kadar olan süre içinde (do-
2 — Kara Avcılığı Kanununun 2. muz avı hariç) her türlü avlanmak, oto-
Maddesi III. Bendine göre avı yasaklan- mobil, traktör, motosiklet gibi motorlu
mış bulunan hayvanlarla, aynı Kanu- araçlar vasıtasiyle avlanmak.
DÜNYASI At Tüfeği – Saçma
olarak hesaplanmış olup, 50.000.000. olan
ördek ve kaz adedini senede. 2.000.000
azaltmaktadır.) hastalığa yol açması sonucu
Amerika’da demir ve çelik saçmalar
denenmeye başlanmıştır. Ancak bu
madenlerin kurşundan daha hafif oUhalan
tüfek menzilini kısalttığı ve yaralanmaya
elverişli olduğu için tam anlamiyla
piyasaya çıkmamıştır. Çelik ve demir
saçmalar namluya da çok zarar vermektedir.
Her avcının kendi inandığı bir saçma
numarası seçimi vardır amma genel
kaide av hayvanlarının yüzeyi genişledikçe
saçmanın büyümesidir. Böylece
hem hız hem de enerji artacaktır. Bununla
beraber bazı avcılar kaz avında
2 veya 3 numara yerine 6 numara kullanıp
kafaya nişan alırlar ki bu da 35
mm’nin altında oldukça geçerli bir yöntemdir.
Aşağıdaki hangi av hayvanlarına
hangi saçmanın atılması lâzım geldiğini
gösteren listedir.
Bıldırcın: 12-10
Çulluk: 10-8
Çil: 9-7
Keklik: 8-6
Tahtalı: 7-6
Üveyik: 9-7
ördek (Decoy avında) 6-7 ” v
ördek (Geçit avında) 4-5
Kaz (Decoy avında) 3-4
Kaz (Geçit avında) 1-2
Sülün: 6-5
Tilki, Çakal: 01-02
Yukandaki seçim benim şahsi seçimim
olup az ve büyük saçma yerine çok
ve küçük saçma prensibine bağlıdır.
Listede öngörülen saçma numaralan
avın yapıldığı mevsime, havaya ve meranın
coğrafi durumuna göre değişir.
YİVSİZ AV SİLAHLABI
KALİBRELERİ
Eskiden beri zor olan kalibre seçimi
bugün modern çağın balistik ve namlu
yapımında getirmiş olduğu teknik gelişmelerle
tam manasıyla bir bilmeceye
dönmüştür.
Eski sarma çelik namlular yerlerini
çok daha hafif, dayanıklı ve muntazam
namlulara bırakmışlardır. Bunun yanisıra
kapsül ve barutlar ise bugünkülerle
kıyaslanmayacak kadâr gülünçtürler.
Bundan sadece 30 sene evvel 87,5 mm.’
lik fişekte, 36 gr. saçma atan 10 kalibre
ve artık yasaklanan 8 kalibre tüfeklerin
yaptığını 70 mm. (Magnün) yataklı 12
ve 16 hatta 20 kalibreler bugün gerçekleştirmektedir,
‘Küçük magnum dediğimiz
fişeklerle normal (70 mm) yataklı
tüfeklerde bile 40 m nin üstünde gayet
öldürücü patenler elde edilebilmektedir.
Kalibre dediğimiz zaman bu kelimenin
manasının genellikle anlaşılamadığını
göz önüne alacak aşağıda kalibrenin
tarifini yapacağım.
Kalibreler, bir namlunun atabileceği
kurşun misketlerin bir libre (454 gr.)
ağırlığında gelen sayısına göre numaralanmıştır.
örneğin 12 kalibre bir tüfeğin
12 adet misketi 1 libre gelmelidir.
Ancak, bu numaralama şokun icadından
önce.okluğu için bugünkü misketler
biraz daha hafiftir. Yükardaki
liste modern kalibrelerin numaralama
sırasını ve silindir namlu ağızlanmn kesitini
göstermektedir. 1.10 kalibre, 2.12
kalibre, 3.20 kalibre 4.28 kalibre, 5.32 kalibre
(410), 6.36 kalibre (9 mm fîober).
★ ★ ★
2 Temmuz 1980 — Sayı: 17035
RESMİ GAZETE’den
SİRKÜLER
Orman Bakanlığından:
1980 – 1981
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI
Karar No; 44
Karar Tarihi: 22.5.1980
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun
16. Maddesi uyarınca Orman Bakanı
adına Müsteşar Yardımcısı Osman
Çakır Başkanlığında Milli Parklar ve Avcılık,
Orman, Ziraat, Veteriner, İşleri Genel
Müdürlükleri ve Avcılık Derneklerinden
katılan üyelerle, Turizm ye Tanıtma
Bakanlığı, Emniyet Genel MüdürAv
Turizmi SPOR
lerine müsteniden Millî Parklar ve Avcılık
Genel Müdürlüğü kuruluşu olan yerlerde
Av ve Yaban Hayatı Müdürlüklerinden
yoksa Orman İşletme Müdürlüğü
veya Orman Bölge Şefliğinden alınacak
izinle mümkündür. İzin alanların orman
yangınları ve diğer ormancılık faaliyetleri
dolayısıyla orman idarelerince konulacak
kayıtlara riayet etmeleri zorunludur.
Y — AV TURİZMİ: %
9 — Yurdumuzda av turizmini geliştirmek
amacıyla halen yürürlükteki
mevzuatı daha işler ve uygulanabilir
hale getirinceye ve çeşitli türler için
örnek avlaklar düzenleyinceye kadar aşağıdaki
madde de belirtileli esâslara uygun
yapılacak yaban domuzu avı dışında
yabancı turist avcıların yurdumuzda
avlanmalarına ilişkin yasağın 1980 – 1981
Av Mevsiminde de devamı uygun görülmüştür.
10 — Avı bütün yıl serbest olan yaban
domuzunun yabancı turist avcüara
avlattırılması, «Av Turizmi izni» bulunan
Seyahat Acentalarmın müracaatları üzerine
aşağıdaki esaslar dahilinde Orman
Bakanlığınca verilecek Özel İzinle mümkündür.
İlgili makam ve mercilerce yabancı
avcılara yaban domuzu dışında av yapmalarını
sağlayacak av tezkeresi verilmesi
yasaktır.
Bunun için;
a) özel av izni için müracaat eden
Av Turizmi İzin Belgesi bulunn Seyahat
Acentaiarı av partilerinin yapılacağı
tarihleri, her av partisinin süresini ve
bu av partisine katılacak avcı sayısını
belirteceklerdir.
b) Özel Av İzni alan seyahat acentaları,
yabancı avcılara ait av tezkeresi
alma işlemlerini Av Turizmi Yönetmeliğinde
belirtilen esaslara göre yürüteceklerdir.
c) Seyahat Acentaiarı yabancı avcıları
sadece Orman Bakanlığının saptayacağı
ve özel Av İzin Belgelerine yazılı
avlaklarda avlatabileceklerdir.
d) Özel Av İzni almış olan seyahat
acentası, .belirtilen avlaklarda yaptıracağı
yaban domuzu avı için avlağın bulunduğu
Millî Parklar ve Avcılık Bölge
Başmüdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Müdürlüğüne
Bakanlıkça verilen Özel av
izin belgesini göstermek ve denetim
amacı ile av partisine rafakat edecek
Orman Muhafaza Memuru, Av Bekçisi
veya Müdürlükçe görevlendirilecek memuru
almak zorundadırlar.
e) Seyahat Acentaiarı, av partisine
katılan her yabancı avcı için 26
dolar ve refakatçi memurca, kim tarafından
vurulursa vurulsun avlandığı
tesbit edilen yer yaban domuzu için
100 dolar karşılığı Türk lirası avlanma
bedelini, avlandıkları mahallin Av ve
Yaban Hayatı Müdürlüğü Mutemetliğine”
veya Saymanlığına yatırmak zorundadır.
Ancak beher yaban domuzu için
ödenecek Türk lirası tutarı karşılığında
Dövizi yetkili Türk Bankalarından
birinde Türk lirasına çevirdiklerini belgelemekle
mükelleftirler.
f) özel Av İzinleri belirli avlaklarda
yalnız yaban domuzu „ avı İ£in verildiğinden
kesinlikle başka av hayvanlarının
avlanmasına izin verilmeyecektir.
Yaban domuzu, dışında av yaptıran, yapılmasına
göz yuman ve gruptaki avcıları
ihbar etmeyen, ayrıca belirtilen avlaklar
dışında domuz avı yaptıran seyahat
acentalarmın özel av izinleri ve
Av Turizmi İzin Belgeleri iptal edilecek,
ayrıca haklarında kanuni kovuşturma
açılacaktır.
g) Seyahat Acentalannca yurdumuza
yaban domuzu avı için gelen yabancı
avcılar beraberlerinde sadece 100
adet tek kurşun ve şevrotin dolusu av
fişeği getirebileceklerdir. Ayrıca saçma
dolusu av fişeği getiremeyecek ve av esnasında
beraberlerinde bulundurmayacaklardır.
Yabancı avcılar 6136 sayılı kanun
gereğince geçiçi de olsa yivli av tüfeği
ve bunla arait mermileri getiremezler.
‘ >. i „ V <<’- t f * *■’:
’ •”- ,v- . V**- * ‘’
e) Yivli Av Tüfekleri har*& pimtâi
üzere, 797 ,sayüı Kanunla onaylam^
Uluslararası kuşları Koruma Antlaşmadı
uyarınca haznesi ikiden fafcla fişek iîaşft
otomatik ve yarı otomatik tüfeklerle âvr’
lanmak yasaktır, Otomatik ve yan otomatik
tüfekler ancak hazneleri Ud fişek
alacak şekle getirilerek avda kullanılabilir.
> ‘ •’ …
* d) Av hayvanlarının kuluçka ve
yavru zamanlarında yumurtasını top*
lamak, yavrularını yakalamak ve yuvalarını
bozmak yasaktır.
Av ve Yaban Hayatı görelileri, Jandarma,
Orman Muhafaza Memuru,” köy, ~
kır ve av bekçileri kendi görev sahalarında
bu çeşit avlanmaları takip etmek
ve gereken kovuşturmayı yapmakla
yükümlüdürler.
5 — Başlıca av kaynaklarından olan
su kuşlarının kuluçka topluluklarının
korunması için göl ve bataklıklar çevresindeki
köy muhtarlıklarına, yumurta
toplamak ve civciv yakalamanın yasak
olduğu hususu Kaymakamlıklarca
yazılı olarak tebliğ edilecek ve gerekli
koruma tedbirleri alınacaktır.
II — AVLANMANIN
YASAKLANDIĞI SAHALAR:
6 — a) Av hayvanlarımızın tabii
yaşama muhitlerinde korunarak üremelerini
temin maksadiyle Orman Bakanlığınca
tefrik ve tesis edilen, özel
bekçilerle koruma altına alman ve ka- .
rann ekinde belirtilen av koruma ve
üretme sahalarında,
b) Etrafı çitle çevrili av üretme
yerleri ve istasyonlarında,
c) Millî Parklar, Tabiat Parkları,
Tabiatı Koruma Sahaları ve mesire yerlerinde,
d) Orman Bakanlığı onayı ile muhafaza
ormanı olarak ayrılmış sahalarda,
a ) , Ağaçlandırma ve toprak muhafaza
sahalarında,
f) Merkez Av Komisyonunca yasaklanıp
bu kararın ekinde yer alan avlaklarda
ve yukanda sayılan bütün yerlorta
suafttlajrîna 3Q0 tâ. »©safe içinder
avlanmak.başıboş köpek salmak ve tüfekle
dolaşmak yasaklanmıştır.
B , . f , ;S ^ Ş 8^îAda belletilen
sahalarda yabaü domuzu, kurt, çakal
gibi hayvanların çoğalması ve zararlı
ölmalan halinde durum bir rapor tesbit
edilerek gerektiğinde M i l i Parklar ‘
ve- Avçıiık Geiıel Müdürlüğünün İzniyle
mahalli teşkilatın gözetimi ve denetimi
altında gerekli mücadele yapılır.
T — î l v e ü ç e Ay Kornişonlarınca”
alınan yasak kararları; ‘
a) Bütün ilçeye şamil olamaz.
b) Bir: ytldân fazla olamaz, gerektiği
hallerde ertesi yıl yeniden karâr
almak suretiyle uzatılabilir.
c) Sadece bir tür için yasaklanıp
diğer türler için av serbest olamaz, y a – .
sak sahada her türlü avlanmanın yasaklanması
esâstır.
d) Köy ihtiyar heyetleri ve yerel
avcılık kuruluşunun önerisi üzerine, ilçe
ve il av komisyonlarınca karara bağlanmış
olup Merkez Av Komisyonu Kararında
yer alan sahalar dışında muhtarlar,
köy ihtiyar heyetleri ye yerel avcılık
kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi
başlanna bölgelerindeki avlakları ava
yasaklıyamazlar. ;
e) |lçe Av Komisyonlarınca . alınmış
fakat il AV Komisyonlarınca onaylanmamış
k a ra r la r i le î l ve îlçe Av . Komisyonlarınca
yukarıdaki esaslara aykırı
olarak alman yasak kararlan hükümsüzdür.
f) İlçe ve İl Av Komisyofılantıcia
yukandaki esaslara uygun olarak alınmış
av yasak sâhalan ile önerilerek komisyonumuzca
resen ava yasaklanan sahalar
kararın ekindedir. Bu sahalarda
her türlü avlanma, tüfek ve köpekle dolaşmak
yasaklanmıştır.
IV— ORMANLARDA AVLANMA
İZNİ:
8 — 6831 sayılı Orman Kanununun
80. maddesi ile 3167 sayılı Kâra Avcılığı
Kanununun 8. maddesinin (c) fıkrasına
göre ormanlarda ^avlanma, av tezkere-
171
Avlanma Kuralları SPOR
b) Mıntıkaları dahilinde ağaçlandırma,
toprak muhafaza sahaları, muhafaza
ormanları, millî park, piknik
feri mesirelerde Merkez av komisyonca
Han edilen koruma sahalarında her türlü
yasakların uygulanmasından İl ve İlçe
av komisyon kararlarının almmasmdan
ve takibinden sorumludurlar.
c> Avlanmanın başlangıç ve bitiş
tarihlerini muhafaza memurları vasitasiyle
çevrelerindeki köylere duyururlar.
d) Av yasaklarının uygulanmasında
kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparlar.
16 — Orman Muhafaza Memurlan
av suçlarını takip eder. Tüfekle dolaşanların
tezkere kontrolünü yapar, usulsüz
avlanmalar ve tezkeresiz tüfek taşıyanlar
hakkında zabıt tanzim ederler.
VII — GENEL HÜKÜMLER:
17 — Bazı il ve ilçe avcılarının motorlu
vasıtalarla kafileler halinde ilçeler
avlaklarına bir av mevsimi içinde
sürekli av seferleri yaptıkları, birkaç
avlağa birden müdahale ile av kayhaklannı
kuruttukları şikayet konusu olmaktadır.
Komşu il ve ilçelerden gelen bu tip
avcı kafileleri aynı avlakta yerel avcılarla
karşılaşmakta ve silahlı çatışmaya
varabilen ihtilaflar hatta üzücü olaylar
meydana gelmektedir.
Bu nedenle otobüs ve minibüsle kâfile
oluşturan 10 kişiden fazla avcı gruplarının
aynı avlaklarda avlanmaları men
edilmiştir.
18 — Avı kanunen yasak olan av
hayvanlarının bulunduğu önemli avlaklarda
avlanmaları önlemek için konulan
yasaklar bu avlaklara civar kentler*
idare amirleri ve muhtarlarınca yere!
avcılara ve halka yerel yayın araçlarıyla
duyurulacaktır.
19 — Merkez Av Komisyon Karan
özeti Türkiye Radyo ve Televizyonunda,
tam metni ile Resmi Gazete’de Av Dergisinde,
Orman Bakanlığı Bülteninde
yayınlanacaktır.
20 — t i ve ilçe Komisyonları bu kararın
yayınlanmasını müteakip gerekirse
bir kere daha toplanarak kararın etkili
bir şekilde uygulanmasını ve ilgili
kuruluşlar arasında işbirliği temin edecek
önlemleri saptayacaklardır.
21 — Av mevsiminin açılmasıyla değişik
bölgeleri av seferleri yapan avcılardan
o yörenin köy muhtarları, avcılık
demekleri ve kooperatifleri tarafından
avlak, av kirası ve yardım adı altında
her çeşit paranın alınması suçtur. Gasp»
haraç alma, emniyeti suistimal etme,
görevini kötüye kullanma niteliği taşıyan
bu gibi suçlar Türk Ceza Kanununun
ilgili maddeleri gereğince kovuşturulacaktır.
22 — Otokontrol sisteminin geliştirilmesi
amacıyla, Av ve Yaban Hayatı *
Müdürlükleri kendi mıntıkalarındaki
her avcı derneğinin azami 3 üyesini aday
göstermesi halinde bu kişilere demeğin
kayıtlı ve faaliyette bulunduğu üçe sınırları
içinde geçerli olmak üzere Fahri
Av Görevlisi belgesi verebilir. Milli Parklar
ve Avcılık Genel Müdürlüğü Lgili Daire
Başkanlığınca verilecek Fahri Av
Görevlisi belgeleri bütün yutft için geçerlidir.
Bu kişiler ancak usulsüz ve zamansız
avlananları uyanr ve ilgili makamlara
bildirirler.
23 — Zamansız ve usulsüz avlanan
av hayvanları ile avlanan koruma altındaki
ay hayvanlarından zaptoîünanlar,
et olarak değerlendirilebileceklerin
mahkeme neticesine kadar muhafazası
mümkün değilse, en yakın Veteriner Hekim
veya Hükümet Belediye veya Sağlık
merkezi tabiblerinden birine veya Devlet
Hastanesinde muayene ettirilmek suretiyle
insan gıdası olarak istihlakinde
mahsur görülmeyenler derhal Av ve Yaban
Hayatı Müdürleri, Av Koruma Üretim
Şefleri, Orman İşletme Müdürleri
veya Bölge Şefleri marifetiyle açık artırma
suretiyle satılır. Satışa ; ait bir
zabıt varakası tanzim edilerek satış bedeli
tahkikat sonucuna kadar Orman
Sorumlu Saymanlığı veya Sayman Mutemetliği
emanet hesabına yatırdır.
DÜNYASI Yabancı Avcılar
h) Yaban domuzu avlarında a r a) Av tencerelerine ilişkin iş ve işrehberleri
varsa yerel avcı kulüplerife- lemler il ve ilçelerde polis, polisin buderasyonlarmdan
yoksa diğer yerel av- lunmadığı yerlerde Jandarma tarafıncı
kuruluşlarından, sürekçi ye çantacı- dan yürütülür. Tezkere alacaklardan
lar avlak civan köylerden seyahat aeen- mahallin avcılık demeğinden verilecek
talannca temin edilecektir. avcı olduğunu belirten bir belge aranır.
i) Seyahat Acentalan Nisan ayı Te&ere İsl*a?&rİ *v d e k l e r in in görevsonunda
getirdikleri turist avcı sayısı lendütecekleri kimseler tarafından takip
Ue buhlâra avlattiklan, yaban domuzu edilebilir ve bukişilereelden verilebilir.
miktarını topluca Orman Bakanlığına b) Türkiye’de İkamet eden yabanbildirmek
zorundadırlar. ^ C1 uyruklulara av tezkeresi ve özel avlanıl
— Yasa ve anlaşmalar gereği ay- ma izni verilirken 11. Madde gereğince
ncalık ve bağışıklığı bulunan, diploma- işlem yapılır,
tik pasaport sahibi görevliler dışında
kalan, yurdumuzda belli süreler için Yabancı avcıların (şarta bağlı
görevli olarak İkamet eden bütün yaban- olarak yaban domuzu avı hariç) avlancı
uyruklular 9. ve 10. maddelerde be- maları men edilmiş olduğu cihetle yurlirtilen
hükümlere tabidirler. Bu yaban- ‘ dumuzda ikamet eden bir avcı demeci
uyruklular bulunduktan yerdeki Mil- ^üıe misafir üye olan yabancı uyrukluli
Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü larla- resmî donuklar ve görevlilerle yakuruluşundan,
yoksa Orman İşletme Mü- ^an domuzu avı için özel izin almış sedürlüğünden
izin almak suretiyle ve be- yahat acentalan vasıtasiyle gelenler dıllrtilen
avlaklarda madde 10/e ’de konu Şinda yabancılara av tezkeresi verilemez,
edilen avlanma bedelini de ödemek su- Tezkeresiz ve izinsiz avlanan yabancılar
retiyle sadece yaban domuzu avlayabi- hakkında gerekli kanuni işlemler yalirler.
Vûa.
Bu yabancılar ikamet ettikleri ma- , 14 — Av tttfeklşri Ue her yıl birçok
hallin Avcılık Federasyonu, Avcılar Bir- G a y e t le r işlenmektedir. Konu genel
liği veya Federe bir avcılık derneğine, asayişi u ^ nHjrr i^ t kadar, tüfeklerin
bunlardan biri yoksa mahallin avcılık bilglsiz ellerde zamansız ve mevsimsiz
derneklerinden birine misafir üye ol- avlanmalar için kullanılmasıyla av haymak
ve alacakları üyelik kartım ibraz yanlan nesillerini de tehdit etmekteetmek
suretiyle av tezkeresi alabilecek- dir< Bu bakımdan tüfek ile dolaşanlarlerdir.
dan polis teşkilatının bulunduğu ma-
Resmi yabancı konuklann avcı ku- hallerde polisçe, bunun haricinde buruluşlanna
misafir üye kaydolma zorun- cak> köy, mr Ve avlak gibi yerlerde de
luluğu yoktur ve 9. ve 10. ve bu madde jandarma, orman muhafaza memuru,
de belirtilen hükümler dışında tutul- köy ve j^ . bekçilerince av tezkeresi somuşlardır.
rulacaktır.
_ Trafik ve bölge trafik ekiplerince
KARARIN YÜRÜTÜLMESİ bilhassa av mevsimlerinde yapılacak de-
VE AVCILIĞIN UYGULANMASINA’ netlmler slraSında av tezkereleri de kontİLtŞKtN
MADDELER: rol edilecektir.
12 — Merkez Av Komisyon Kararlannm
uygulanmasında, Av Komisyonu
Başkanlığı, Kanunen uhdelerinde bulunan
Valiler ve Kaymakamlar sorumludur.
13 — Emniyet ve Jandarma Teşkilatı
İle ilgili hükümler:
15 — Av ve Yaban Hayatı Müdürleri,
Orman işletme Müdürleri ve Bölge
Şefleri: .
a) Ormanlarda avlanma izni talep
edenlerden av tezkeresi olanlara 8.
maddedeki kayıtlar dikkate alınarak izin
verirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*